Swyddi Gwag Cyfredol

Rydym yn barhaus yn chwilio am bobl frwdfrydig sydd am weithio neu wirfoddoli i’r Urdd.

*Rhaid i bob cais swydd gael ei gyflwyno ar ein Ffurflen Gais gyfredol, sydd ar gael yn y blwch 'Ffurflenni a dogfennau defnyddiol' ar y dudalen hon.*

Swyddog Ieuenctid Brycheiniog a Maesyfed

Teitl y Swydd: Swyddog Ieuenctid Brycheiniog a Maesyfed.
Math o gontract: Cytundeb penodol – Blwyddyn. rhan amser: 21 awr yr wythnos.
Graddfa: Graddfa 5: £19,442 (Pwynt 1) - £22,539 (Pwynt 6) pro rata
Lleoliad: I’w drafod.

Cytundeb blwyddyn yn y lle cyntaf. Mae’r swydd wedyn yn hollol ddibynnol ar gadarnhad parhad grant gan Gyngor Powys.

Prif bwrpas y swydd yw cyd-gordio a sicrhau cyfleoedd i bobl ifanc Brycheiniog a Maesyfed i ddefnyddio eu Cymraeg mewn sefyllfaoedd anffurfiol o fewn ac allan i’r Ysgol drwy gydweithio a’r Gwasanaeth Ieuenctid, ysgolion a phartneriaid eraill.

Manylion llawn: Swyddog Ieuenctid Brycheiniog a Maesyfed, neu cysylltwch â Siân Rogers (Cyfarwyddwr Ieuenctid a Chymuned y Gogledd) ar 07976 003320 neu sianrogers@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad cau: Mehefin 25 am 10.00y.b. 2018.
Cyfweliadau: Gorffennaf 5ed, 2018

Prentis Adran Ieuenctid a Chymuned

Teitl y Swydd:        
Prentis Adran Ieuenctid a Chymuned (4 swydd mewn lleoliadau amrywiol)

Yn atebol i:               
Swyddog Datblygu a Rheolwr Gwaith Ieuenctid

Cyflog:                       
Cyflog yn gyfartal â’r Gyfradd Prentis Cenedlaethol

Hyd y cytundeb:      
Bydd y cynllun hyfforddiant yn para am flwyddyn (o Fedi 2018 – Awst 2019)

Oriau gwaith:            
35 awr yr wythnos – oherwydd natur y swydd mae’n ofynnol i’r swyddog weithio  oriau oddi allan i oriau safonol swyddfa.  Disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn hyblyg yn y cyswllt hwn.

Lleoliad:                     
Mae gennym cyfleon yn y lleoliadau canlynol:

Dinbych
Conwy
Abertawe
Caerfyrddin

Mae'r Adran Ieuenctid a Chymuned yn lansio ei gynllun Prentisiaeth Ieuenctid gyfer y flwyddyn academaidd 2018 - 19 ac yn chwilio am bobl ifanc brwdfrydig i ymuno â'r cynllun cyffrous hwn. Yn bresennol mae gennym cyfleon mewn pedair rhanbarth ledled Cymru: Conwy, Dinbych, Abertawe a Chaerfyrddin.

Cliciwch yma i weld disgrifiad swydd, neu am fwy o fanylion cysylltwch â Eleri Mai Thomas ar 02920 635682 neu elerimai@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau - 6ed o Orffennaf 2018, 10:00 y.b.

Cynllun Hyfforddai Gweithgareddau Awyr Agored Glan-Llyn

Teitl y Swydd: Hyfforddai Gweithgareddau Yr Urdd, Gwersyll Glan-llyn
Yn atebol i: Pennaeth Gweithgareddau Gwersyll Glan-llyn
Cyflog: Cyflog yn gyfartal â Chyfradd Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Hyd y cytundeb: Bydd y cynllun hyfforddiant yn para am flwyddyn (o Fedi 2018 – Awst 2019)
Oriau gwaith: 35 awr yr wythnos - oherwydd natur y swydd mae’n ofynnol i’r Swyddog weithio oriau oddi allan i oriau safonol swyddfa. Gweler isod am fwy o fanylion.
Lleoliad: Gwersyll Glan-llyn

Mae Gwersyll Glan-llyn yn lansio ei gynllun Hyfforddai Gweithgareddau ar gyfer y flwyddyn academaidd 2018 - 19 ac yn chwilio am nifer o bobl frwdfrydig dros 21 oed i ymuno â’r cynllun cyffrous hwn.

Manylion llawn: Swydd Cynllun Hyfforddai Glan Llyn, neu cysylltwch â Huw Antur Edwards (Cyfarwyddwr Gwersyll Glan-llyn) ar 01678 541 000 neu huwantur@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau - 18fed o Fehefin 2018
Dyddiad Cyfweld - wythnos yn cychwyn 25ain o Fehefin 2018

Prentis Gweithgareddau Awyr Agored Glan-Llyn

Teitl y Swydd: Prentis Gweithgareddau Awyr Agored yr Urdd, Gwersyll Glan-llyn.
Yn atebol i: Pennaeth Gweithgareddau Gwersyll Glan-llyn
Cyflog: Cyflog yn gyfartal â’r Gyfradd Prentis Cenedlaethol
Hyd y cytundeb: Bydd y cynllun hyfforddiant yn para am flwyddyn (o Fedi 2018 – Awst 2019)
Oriau gwaith: 35 awr yr wythnos – oherwydd natur y swydd mae’n ofynnol i’r Swyddog weithio oriau oddi allan i oriau safonol swyddfa. Gweler isod am fwy o fanylion.
Lleoliad: Gwersyll Glan-llyn

Mae Gwersyll Glan-llyn yn lansio ei gynllun Prentisiaeth Gweithgareddau Awyr Agored ar gyfer y flwyddyn academaidd 2018 - 19 ac yn chwilio am nifer o bobl frwdfrydig i ymuno â’r cynllun cyffrous hwn.

Manylion llawn: Prentis Gweithgareddau Awyr Agored yr Urdd, neu cysylltwch â Huw Antur Edwards (Cyfarwyddwr Gwersyll Glan-llyn) ar 01678 541 000 neu huwantur@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau - 18fed o Fehefin 2018
Dyddiad Cyfweld - wythnos cychwyn 25ain o Fehefin 2018

Swyddog Ieuenctid Caerffili

Teitl y Swydd:  Swyddog Ieuenctid Caerffili

Math o gontract: Swydd llawn amser, cytundeb tymor-penodol.

Cytundeb i ddechrau Medi 2018 ( hyd at ddiwedd Mawrth 2019 yn y lle cyntaf - Y nod yw parhau gyda’r swydd ond mae hyn yn ddibynnol ar gyllid).

Oriau: 35 awr yr wythnos ( yn cynnwys oriau anghymdeithasol - nos a phenwythnosau)

Graddfa:  Graddfa 5: £19,442 (Pwynt 1) - £22,539 (Pwynt 6)

Lleoliad:   Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rhanbarth Caerffili a Bargoed

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â’r tîm Ieuenctid a Chymunedol fel Swyddog Ieuenctid yn rhanbarth Caerffili. Mae’r swydd yn bartneriaeth rhwng Urdd Gobaith Cymru, Menter Iaith Caerffili a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a’r prif nod yw cynnig gwaith ieuenctid cyfrwng Cymraeg gyda phobl ifanc er budd dylanwadu ar eu dewis o iaith gymdeithasol.

Manylion llawn:   Disgrifiad_Swydd_Ieuenctid_Caerffili_2018.pdf

Am ragor o fanylion cysylltwch â Dai Bryer 07976 00 33 21 neu daibryer@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau: 27ain o Fehefin, 2018

Dyddiad Cyfweliad: Wythnos yn cychwyn 2il o Orffennaf, 2018