Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2017

Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2017

Eleni Bwrdd Syr IfanC sydd â’r cyfrifoldeb o lunio Neges Heddwch ac Ewyllys Da Ieuenctid Cymru 2017. 

Thema’r neges yw Cydraddoldeb i Bobl Ifanc.

Trwy gyfres o weithdai, cyfarfodydd Skype, mewnbwn Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth a chyngor y Panel Cyd-ddyn dan arweinyddiaeth y Parchedig Ganon Aled Edwards, daeth trafodaethau, meddyliau, teimladau a geiriau at ei gilydd i greu un neges gytûn. O fewn ein trafodaethau a’n sgyrsiau wrth lunio’r neges mynegwyd pryder a gofid am y canlynol:-

-        hawliau dynol, hawliau a rhyddid rhywioldeb;

-        argyfwng y ffoaduriaid;

-        twf cenedlaetholdeb a gwleidyddiaeth yr adain dde ‘populus’;

-        ansicrwydd ariannol, effaith Brexit ar astudio a theithio;

-        ddiffyg llais pobl ifanc yn wleidyddol, diffyg addysg gwleidyddiaeth;

-        pwysigrwydd hunaniaeth ac iaith;

-        tlodi a bod traean o blant Cymru yn byw mewn tlodi,

-        heriau iechyd ymysg plant a phobl ifanc;

-        diffyg safon a chysondeb addysg bersonol a chymdeithasol;

Rhannwn y neges hon, gan gydnabod nad oes gennym yr holl atebion er mwyn ysgogi trafodaethau a rhoi llais i bobl ifanc.  Gofynnwn yn garedig i chi ei derbyn, ei darllen a'i rhannu ymhellach.

Nid yw’r neges yn stopio fan hyn! Megis cychwyn ar ei thaith mae hi - a byddwn wrth ein bodd yn clywed yr hanes.  heddwch@urdd.org

 

Gellir lawrlwytho'r neges mewn amrywiol ieithoedd yn y bocs gwyrdd ar y dudalen yma.

Ers 1922 mae’r broses o anfon neges ar ran bobl ifanc Cymru i bobl ifanc yng ngweddill y byd wedi bod yn ysgogi ac yn ysbrydoli gweithgarwch dyngarol a rhyngwladol.  Rhoddwyd y cyfrifoldeb ym mhumdegau’r ganrif ddiwethaf i Urdd Gobaith Cymru gyhoeddi Neges Heddwch ac Ewyllys Da yn flynyddol ar ddydd Ewyllys Dda, 18 Mai, sef dyddiad y gynhadledd heddwch gyntaf yn yr Hâg yn 1899. Ers hynny mae grwpiau o bobl ifanc wedi derbyn y cyfrifoldeb i greu’r neges, ei pherfformio ynghyd â’i chyfieithu i nifer fawr o ieithoedd i’w dosbarthu i bobl ifanc y byd.

 

Hanes y Neges

Eleni roedd Neges Heddwch ac Ewyllys Da Urdd Gobaith Cymru yn 95 mlwydd oed, ac ers 1922 mae’r neges wedi bod yn ysgogi ac yn ysbrydoli gweithgarwch dyngarol a rhyngwladol yr Urdd. Anfonwyd y neges gyntaf gan Y Parch Gwilym Davies o Gwm Rhymni. Roedd yn heddychwr mawr ac yn flaenllaw wrth sefydlu Undeb Cymreig y Cenhedloedd Unedig ac yn ddiweddarach UNESCO. Credai mewn dod â phlant y cenhedloedd ynghyd, ac fe benderfynnodd Syr Ifan y dylai’r Urdd ymuno gyda’r fenter o gyhoeddi’r neges er mwyn dileu’r anwybodaeth a’r rhagfarnau a oedd yn bodoli rhwng cenhedloedd y byd. Darlledwyd y neges am y tro cyntaf ar y BBC World Service ym 1924 ac erbyn heddiw mae’r neges yn ymddangos mewn sawl iaith ar y we, ac yn cyrraedd pedwar ban byd. Yn y 50au rhoddwyd cyfrifoldeb i’r Urdd i gyhoeddi Neges Heddwch ac Ewyllys Da yn flynyddol ar ddydd Ewyllys Da, 18 Mai, sef dyddiad y gynhadledd heddwch gyntaf yn yr Hâg ym 1899.

 

Gwasanaeth Neges Heddwch ac Ewyllys Da 

Mae’r Urdd yn comisiynu gwasanaeth i gyd fynd gyda’r neges bob blwyddyn i’w ddefnyddio mewn ysgolion neu ysgolion Sul. Bydd arweiniad am wasanaeth neges i gyd fynd a Sul yr Urdd ym mis Tachwedd.