Rhestr Testunau 2018 / Newidiadau

Mae dros 400 o gystadlaethau yn Eisteddfod yr Urdd o ganu, llefaru, dawnsio, celf, dylunio a thechnoleg i goginio! Isod gallwch weld y Rhestr Testunau cyflawn, a newidiadau neu ganllawiau ychwanegol i rai cystadlaethau.

Ymholiadau 0345 257 1613

Rhestr Testunau

Gellir archebu Rhestr Testunau'r Eisteddfod (£6 a chludiant) drwy ffonio rhif ffôn cyffredinol Eisteddfod yr Urdd: 0345 257 1613.
Gellir llwytho copi o'r Rhestr Testunau trwy wasgu'r botwm melyn isod.

Rhestr Testunau

Amserlen Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2018

Trwy wasgu'r botwm gwyrdd isod, gallwch weld amserlen fras sy'n nodi pa gystadlaethau a gynhelir ar ba ddiwrnodau yn ystod wythnos Eisteddfod yr Urdd.

Amserlen y Cystadlu ar Faes yr Eisteddfod

Newidiadau - Hydref 2017

Newidiadau a diweddariadau i Restr Testunau Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018.

Adran Gerddoriaeth

Rheolau’r Adran Gerddoriaeth:

3. (i)Rhaid i gystadleuwyr dderbyn yr argraffiad a'r cyweirnod a nodir yn y rhaglen hon.

     (ii) Ni chaniateir addasu neu drefnu'r gerddoriaeth nac ychwaith newid cyweirnod unrhyw gystadleuaeth oni nodir yn wahanol (gweler Rheol 9 parthed ychwanegu at y cyfeiliant sydd ar y copi).

     (iii) Mewn cystadleuaeth i barti neu gôr, ni chaniateir canu unawdol neu ensemble oni nodir yn wahanol yn y Rhestr Testunau.

1. Unawd Bl.1 a 2
'Fi di'r deinosor', Robat Arwyn  

Pennill 2 llinell 4 - mae angen colli y nodyn quaver G yn yr ail bennill, a chanu'r nodyn F yn unig ar y gair 'i'n'. Gweler y botwm glas ar y dde.

6. Parti Unsain Bl.6 ac iau (D), (Dim mwy na 12 mewn nifer)
‘Siopa’, Caryl Parry Jones
Cymru ar Gân  - Cyhoeddiadau Curiad

PWYSIG – ni ddylid dilyn geiriau’r CD ar gyfer Pennill 2: maen nhw’n anghywir.
Gweler y geiriau yn y linc ar y dde.          

10. Côr Bl.6 ac iau (Y.C.) (darn prawf unsain)
‘Cwm Alltcafan’
Ysgolion â hyd at 150 o blant  rhwng 4 – 11 oed (11-25 mewn nifer)

Rydym yn caniatáu dewis cywair o’r cyweiriau sydd ar gael yn Cynghanedd Cariad 3.
Dylid canu rhan yr alaw yn unig yn y rhannau deusain.

12. Parti Deulais Bl.6 ac iau, (Y.C/ Adran)
 ‘Ffosfelen’, Eric Jones
(12-16 mewn nifer), Cyhoeddiadau Curiad (2019)

Pennill 1, 3 a 4 yn unig.

Dylid dilyn rhythm y geiriau Cymraeg ar ddechrau bar 5 sef cwafer ac yna crosiet â dot ('Arglwydd') - mae'r ddau grosiet bach yno ar gyfer y geiriau Saenseg.

16. Deuawd Bl 7 – 9
‘Nos Da’ – Mai Jones

Geiriau Cymraeg: Idwal Jones
Copi ar gael gan Banks Music erbyn hyn.

18. Unawd Bechgyn Bl.10 a dan 19 oed

Bydd y darn ‘Awel Deg’ ar gael mewn cywair ychwanegol F, yn ogystal â Eb a Db.
Copi  ar gael o Boosey & Hawkes.
Geiriau Cymraeg ar gael o Adran yr Eisteddfod Glan-llyn.

19. Deuawd Bl.10 a dan 19 oed
'Bendigedig' (Benedictus) Robat Arwyn

Copi Cyhoeddiadau Curiad (9033) yn unig dim allan o’r llyfr Er Hwylio’r Haul.

 

23. Parti Merched Bl. 7, 8 a 9
'Chwalu Muriau Jerico',  (Joshua Fight de Battles ob jericho’), Phyllis Tate
(12-16 mewn nifer)

 

Four Negro Spirituals, OUP~
Geiriau Cymraeg: Meredydd Evans

 

Dylai'r Soprano ganu'r geirau 'JERICO YN' ym marrau 35-40 gyda'r gair 'YN' ar gyfer yr 'OB' Saesneg.

24. Parti Bechgyn Bl.9-7 (12-16 mewn nifer)
‘Ystyria dy hun’

Ni chaniateir defnyddio set, propiau, gwisgoedd, cymeriadau na deialog sy’n darlunio neu gyfeirio at unrhyw olygfa o ffilm na sioe gerdd ‘OLIVER!’ na chyfnod Charles Dickens

50. Cerddorfa/Band Bl.6 ac iau

Caniateir hyd at dri munud i diwnio, unwaith bydd y gerddorfa wedi ei gosod.

72. Cerddorfa/Band dan 19 oed 

Caniateir hyd at dri munud i diwnio, unwaith bydd y gerddorfa wedi ei gosod.

 

Adran Gerdd Dant

77. Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
Cainc Miriam – rhaid gorffen ar rhan 1 sef bar 32 a pheidio defnyddio rhan 2, sef barau 33 a 34.

83. Unawd Cerdd Dant Bl 7 – 9
Canllawiau yn unig sydd ar gael yn yr Allwedd ac mae rhyddid i osodwyr yn ôl eu gweledigaeth.

93. Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau (Y.U.)
Y Cwm – Huw Chiswell

Rhaid canu’r frawddeg ‘Craig yn sownd .....’  ar ddiwedd pob pennill a pheidio cynnwys y la,la,la la.
Bydd corfaniad ar gael o Adran yr Eisteddfod.

Adran Llefaru

133. Llefaru Unigol 19 – 25 oed

Dylai’r teitl fod yn ‘PONCHO PATAGONIA’ ac mae angen i’r cystadleuwyr lefaru yr is-bennawd sef  - yn seiliedig ar hanes Nel, merch ifanc a aeth i’w Wladfa yn 1870.
Y ‘poncho’ yn adrodd y stori.

Adran Trin Gwallt a Harddwch

164 – 169

Thema 2018 yw CARPED COCH

Adran Arloeswyr Busnes

174 ac 175

Am ragor o wybodaeth a ffurflen gais a chanllawiau’r gystadleuaeth ewch i wefan yr Urdd neu cysylltwch â Menter a Busnes 01970 636 565

Adran Celf, Dylunio a Thechnoleg

Graffeg Cyfrifiadurol

Cystadleuaeth ychwanegol:
324. Graffeg Cyfrifiadurol Bl.5 a 6

Adran Cyfieithu

352. Cystadleuaeth Cyfieithu 19-25 oed
Mae’r darn bellach wedi ei gyhoeddi ar ein gwefan.

Amserlen Cofrestru i Gystadlu

Mae gan bob Rhanbarth o’r Urdd ddyddiad cau penodol i gystadlu yn yr Eisteddfod, yna cyfnod o 72 awr i wirio’r holl wybodaeth gyda chyfle i newid ac addasu yn ôl yr angen. Mae cymorth ar gael yn ystod y cyfnod hwn os oes unrhyw ymholiadau. Ar ôl y cyfnod gwirio, bydd y system yn cau.

Bydd dyddiad cau pob rhanbarth yn ymddangos yma'n fuan.  

Yn flynyddol, rydym yn derbyn ambell gais hwyr ar ôl y dyddiad cau a’r cyfnod gwirio. Nid oes modd ychwanegu cystadleuwyr hwyr oni bai y telir ffi weinyddol o £25:00 ar gyfer pob cystadleuaeth. Nid oes gwahaniaeth pa fath o gystadleuaeth, boed yn unawd neu’n gôr. Mae’r ffi ar sail y gystadleuaeth ac nid nifer y cystadleuwyr. Er enghraifft:

Cystadleuaeth

Cyfanswm Ffi

Unawd, e.e. Unawd Llefaru Bl.5-6

£25:00

Un Deuawd, e.e. Deuawd Offerynnol Bl.13 ac iau

£25:00

Un Parti, e.e. Parti Cerdd Dant  Bl.7-9

£25:00

Un Grŵp, e.e. Dawns Stepio Grŵp dan 25 oed

£25:00

Un Côr, e.e. Côr Bl.9 ac iau

£25:00

Ar ôl derbyn y taliad bydd yr unawd, parti, côr, ayb, yn cael eu cofrestru.

Y drefn
Os ydych eisiau cofrestru cystadleuydd/cystadleuwyr yn hwyr ar ôl y cyfnod gwirio, ebostiwch eich cais at: eisteddfodgweinyddol@urdd.org