Rhestr Testunau 2018 / Newidiadau

Mae dros 400 o gystadlaethau yn Eisteddfod yr Urdd o ganu, llefaru, dawnsio, celf, dylunio a thechnoleg i goginio! Isod gallwch weld y Rhestr Testunau cyflawn, a newidiadau neu ganllawiau ychwanegol i rai cystadlaethau.

Ymholiadau 0345 257 1613

Amserlen Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2018

Trwy wasgu'r botwm gwyrdd isod, gallwch weld amserlen fras sy'n nodi pa gystadlaethau a gynhelir ar ba ddiwrnodau yn ystod wythnos Eisteddfod yr Urdd.

Amserlen y Cystadlu ar Faes yr Eisteddfod

Rhestr Testunau

Gellir archebu Rhestr Testunau'r Eisteddfod (£6 a chludiant) drwy ffonio rhif ffôn cyffredinol Eisteddfod yr Urdd: 0345 257 1613.
Gellir llwytho copi o'r Rhestr Testunau trwy wasgu'r botwm melyn isod.

Rhestr Testunau

Newidiadau - Hydref 2017

Newidiadau a diweddariadau i Restr Testunau Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018.

Adran Gerddoriaeth

Rheolau’r Adran Gerddoriaeth:

3. (i)Rhaid i gystadleuwyr dderbyn yr argraffiad a'r cyweirnod a nodir yn y rhaglen hon.

     (ii) Ni chaniateir addasu neu drefnu'r gerddoriaeth nac ychwaith newid cyweirnod unrhyw gystadleuaeth oni nodir yn wahanol (gweler Rheol 9 parthed ychwanegu at y cyfeiliant sydd ar y copi).

     (iii) Mewn cystadleuaeth i barti neu gôr, ni chaniateir canu unawdol neu ensemble oni nodir yn wahanol yn y Rhestr Testunau.

10. Côr Bl.6 ac iau (Y.C.) (darn prawf unsain)

Ysgolion â hyd at 150 o blant  rhwng 4 – 11 oed (11-25 mewn nifer)

‘Cwm Alltcafan’

Rydym yn caniatáu dewis cywair o’r cyweiriau sydd ar gael yn Cynghanedd Cariad 3.

Dylid canu rhan yr alaw yn unig yn y rhannau deusain.

18. Unawd Bechgyn Bl.10 a dan 19 oed

Bydd y darn ‘Awel Deg’ ar gael mewn cywair ychwanegol F, yn ogystal â Eb a Db.
Copi  ar gael o Boosey & Hawkes
Geiriau Cymraeg ar gael o Adran yr Eisteddfod Glan-llyn

19. Deuawd Bl.10 a dan 19 oed

Bendigedig (Benedictus) Robat Arwyn

Copi Cyhoeddiadau Curiad (9033) yn unig 

dim allan o’r llyfr Er Hwylio’r Haul

24. Parti Bechgyn Bl.9-7 (12-16 mewn nifer)
‘Ystyria dy hun’
Ni chaniateir defnyddio set, propiau, gwisgoedd, cymeriadau na deialog sy’n darlunio neu gyfeirio at unrhyw olygfa o ffilm na sioe gerdd ‘OLIVER!’ na chyfnod Charles Dickens

50. Cerddorfa/Band Bl.6 ac iau

Caniateir hyd at dri munud i diwnio, unwaith bydd y gerddorfa wedi ei gosod.

72. Cerddorfa/Band dan 19 oed 

Caniateir hyd at dri munud i diwnio, unwaith bydd y gerddorfa wedi ei gosod.

 

Adran Gerdd Dant

93. Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau (Y.U.)
Y Cwm – Huw Chiswell

Rhaid canu’r frawddeg ‘Craig yn sownd .....’  ar ddiwedd pob pennill a pheidio cynnwys y la,la,la la.

Bydd corfaniad ar gael o Adran yr Eisteddfod

 

Adran Trin Gwallt a Harddwch

164 – 169

Thema 2018 yw CARPED COCH

Adran Arloeswyr Busnes

174 ac 175

Am ragor o wybodaeth a ffurflen gais a chanllawiau’r gystadleuaeth ewch i wefan yr Urdd neu cysylltwch â Menter a Busnes 01970 636 565

Adran Celf, Dylunio a Thechnoleg

Graffeg Cyfrifiadurol

Cystadleuaeth ychwanegol:
324. Graffeg Cyfrifiadurol Bl.5 a 6

Adran Cyfieithu

352. Cystadleuaeth Cyfieithu 19-25 oed
Mae’r darn bellach wedi ei gyhoeddi ar ein gwefan

Amserlen Cofrestru i Gystadlu

Mae gan bob Rhanbarth o’r Urdd ddyddiad cau penodol i gystadlu yn yr Eisteddfod, yna cyfnod o 72 awr i wirio’r holl wybodaeth gyda chyfle i newid ac addasu yn ôl yr angen. Mae cymorth ar gael yn ystod y cyfnod hwn os oes unrhyw ymholiadau. Ar ôl y cyfnod gwirio, bydd y system yn cau.

Bydd dyddiad cau pob rhanbarth yn ymddangos yma'n fuan.  

Yn flynyddol, rydym yn derbyn ambell gais hwyr ar ôl y dyddiad cau a’r cyfnod gwirio. Nid oes modd ychwanegu cystadleuwyr hwyr oni bai y telir ffi weinyddol o £25:00 ar gyfer pob cystadleuaeth. Nid oes gwahaniaeth pa fath o gystadleuaeth, boed yn unawd neu’n gôr. Mae’r ffi ar sail y gystadleuaeth ac nid nifer y cystadleuwyr. Er enghraifft:

Cystadleuaeth

Cyfanswm Ffi

Unawd, e.e. Unawd Llefaru Bl.5-6

£25:00

Un Deuawd, e.e. Deuawd Offerynnol Bl.13 ac iau

£25:00

Un Parti, e.e. Parti Cerdd Dant  Bl.7-9

£25:00

Un Grŵp, e.e. Dawns Stepio Grŵp dan 25 oed

£25:00

Un Côr, e.e. Côr Bl.9 ac iau

£25:00

Ar ôl derbyn y taliad bydd yr unawd, parti, côr, ayb, yn cael eu cofrestru.

Y drefn
Os ydych eisiau cofrestru cystadleuydd/cystadleuwyr yn hwyr ar ôl y cyfnod gwirio, ebostiwch eich cais at: eisteddfodgweinyddol@urdd.org