Ysgoloriaeth Geraint George

Dyddiad Cau: 1 Mawrth 2018
Cofiwch fod rhaid ymaelodi gyda'r Urdd cyn cystadlu!

Sefydlwyd yr ysgoloriaeth hon gan Gyfoeth Naturiol Cymru ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri er cof am y diweddar Geraint George.

Nod yr ysgoloriaeth sy’n agored i unigolion 18–25 oed yw meithrin cyfathrebwyr gwych a all helpu pobl yng Nghymru a thu hwnt, i werthfawrogi’r byd naturiol a deall y ffactorau sy’n effeithio arno.

Gwahoddir cystadleuwyr i anfon gwaith cyfathrebu, mewn unrhyw gyfrwng ac ar unrhyw bwnc amgylcheddol sy’n berthnasol i Gymru. Bydd yr enillydd yn cael dewis un o ddau opsiwn:

i. Ymweliad wythnos â Pharc Cenedlaethol Trigav yn Slofenia ble ceir cyfle i ddysgu am waith y Parc a chymryd rhan mewn gweithgareddau.

ii. Mynychu cynhadledd Ewroparc a gynhelir mewn gwahanol ran o Ewrop bob blwyddyn, ble ceir cyfle i ddysgu am waith sy’n digwydd mewn gwahanol wledydd ac ymweld â safleoedd.

Yn ychwanegol, gall yr enillydd fanteisio ar gysylltiad gyda mentor ym Mharc Cenedlaethol Eryri neu Cyfoeth Naturiol Cymru er mwyn helpu datblygu eu gyrfa ym maes yr amgylchedd.


Gwahoddir gwaith ar ffurf unrhyw un, neu gyfuniad o’r canlynol:
Ffilm fer [1–3 munud] Taflen(ni) [hyd at 3]
Blog [wythnos fan lleiaf] Ysgrif(au) [hyd at 3]
Eitem sain [1–3 munud] Stori/straeon [hyd at 3]
Erthygl(au) [ hyd at 3] Cartwnau [hyd at 6]
Poster(i) [hyd at 3]
neu unrhyw gyfrwng/cyfryngau eraill o ddewis yr ymgeisydd.

Dylid anfon y gwaith at yr Urdd erbyn 1 Mawrth 2018 naill ai ar ffurf electronig neu ddau gopi caled o’r gwaith. Ceir rhagor o fanylion yn y ddolen ar y dde.