Cwestiynau Cyffredin

Dyma atebion i'r cwestiynau mwyaf a gawn, ond cysylltwch â ni os hoffech ofyn cwestiwn arall.  

Ymholiadau 0345 257 1613

Oes angen bod yn aelod o'r Urdd i gystadlu yn yr Eisteddfod?

Ym mhle gallaf brynu Rhestr Testunau 2019?

Bydd Rhestr Testunau 2019 ar gael yn electronig yn unig o'n gwefan, yn syth wedi Eisteddfod yr Urdd 2018.

Ym mhle gallaf brynu Rhaglen y Dydd 2018?

Bydd Rhaglen y Dydd yn cael ei chyhoeddi ym mis Mai 2018 ac ar gael i brynu naill ai yn eich siop lyfrau lleol neu drwy gysylltu gyda swyddfa Glan-llyn ar 0345 2571613.

Sut ydw i'n cyrraedd Maes Eisteddfod yr Urdd?

Teithio i’r Eisteddfod

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2018 ar safle Sioe Amaethyddol Cymru yn Llanelwedd, Powys.  Côd Post y safle yw LD2 3SY

Dilynwch yr arwyddion pwrpasol er mwyn cyrraedd y meysydd parcio sydd wedi eu lleoli ar safle’r sioe, a pheidiwch dibynnu’n gyfan gwbl ar offer llywio lloeren (sat nav) 

Cofiwch na chaniateir cŵn nac anifeiliaid eraill ar Faes yr Eisteddfod ac eithrio cŵn cymorth.

Sut i gyrraedd:

O’r Gogledd Ddwyrain

Anelwch am y A483 (Y Trallwng) gan ddilyn y ffordd hon tua’r de i gyfeiriad Y Drenewydd, Llandrindod ac yna Llanfair-ym-Muallt.  Wrth nesáu at safle’r sioe yn Llanelwedd, dilynwch yr arwyddion pwrpasol tuag at y meysydd parcio. Wrth gyrraedd y meysydd parcio, dilynwch gyfarwyddiadau’r swyddogion trafnidiaeth. 

O’r Gogledd Orllewin

Anelwch am yr A470 gan ddilyn y ffordd hon tua’r de i gyfeiriad Llanfair-ym-Muallt. Wrth nesáu at safle’r sioe yn Llanelwedd, dilynwch yr arwyddion pwrpasol tuag at y meysydd parcio. Wrth gyrraedd y meysydd parcio, dilynwch gyfarwyddiadau’r swyddogion trafnidiaeth. 

O’r Canolbarth (ardal Aberystwyth)

Dilynwch yr A44 tua’r dwyrain i Langurig. Cymerwch yr ail allanfa wrth y gylchfan gan ymuno a’r A470 tua’r de i gyfeiriad Rhaeadr Gwy a Llanfair-ym-Muallt. Wrth nesáu at safle’r sioe yn Llanelwedd, dilynwch yr arwyddion pwrpasol tuag at y meysydd parcio. Wrth gyrraedd y meysydd parcio, dilynwch gyfarwyddiadau’r swyddogion trafnidiaeth.

O’r De Orllewin

Anelwch am yr A40 gan ddilyn y ffordd hon tua’r dwyrain i Lanymddyfri.  Ar ôl cyrraedd Llanymddyfri, trowch i’r chwith ar ôl croesi cledrau’r rheilffordd gan ddilyn arwyddion yr A483 tuag at Llanfair-ym-Muallt. Ewch drwy Llanfair-ym-Muallt gan ddilyn yr A483 i’r chwith dros yr afon Gwy.  Dilynwch yr arwyddion pwrpasol tuag at y meysydd parcio. Wrth gyrraedd y meysydd parcio, dilynwch gyfarwyddiadau’r swyddogion trafnidiaeth.

O’r De Ddwyrain

Anelwch am yr A470 tua’r gogledd i gyfeiriad Llanfair-ym-Muallt. Wrth gyrraedd Llanfair-ym-Muallt trowch i’r dde i’r A483 gan groesi’r afon Gwy.  Dilynwch yr arwyddion pwrpasol tuag at y meysydd parcio. Wrth gyrraedd y meysydd parcio, dilynwch gyfarwyddiadau’r swyddogion trafnidiaeth.

Bathodynnau Glas:

Yn ôl yr arfer darperir ardal barcio benodol ar gyfer pobl ag anableddau sy’n ddeiliaid bathodynnau glas.

Dilynwch y cyfarwyddiadau perthnasol tuag at y meysydd parcio, a bydd stiwardiaid yn eich cyfeirio at yr ardaloedd parcio pwrpasol.  Mae’n rhaid i chi arddangos y bathodyn yn y cerbyd.

Carafanau a Gwersylla:

Mae’r fynedfa i’r maes carafanau a gwersylla wrth ymyl maes y sioe ar yr A470 (Ffordd Rhaeadr-Llanelwedd) Dilynwch yr arwyddion ‘carafán’ pwrpasol ar ôl cyrraedd Llanelwedd. Rhaid arddangos y pas priodol yn eich cerbyd er mwyn cael mynediad i’r maes carafanio a gwersylla.

Mae’n allweddol bod gyrwyr yn dilyn yr arwyddion melyn pwrpasol ac yn gwrando ar y cynghorion a roddir er mwyn sicrhau bod y traffig yn symud yn hwylus. 

Gwrandewch hefyd ar yr adroddiadau trafnidiaeth ar y radio.

Pa drafnidiaeth cyhoeddus sy'n agos at y Maes?

Trafnidiaeth Gyhoeddus:

Mae gorsaf drenau ‘Ffordd Llanfair-ym-Muallt/Builth Road’ tua dwy filltir o Faes yr Eisteddfod. Mae’n rhan o  Rheilffordd Calon Cymru ac yn cysylltu trefi Abertawe, Llanelli, Rhydaman, Llandeilo a Llanymddyfri gyda Llanfair-ym-Muallt ar un ochr, a Llandrindod, Trefyclo a’r Amwythig ar yr ochr arall.  Cwmni Arriva sy’n cynnal y gwasanaeth, ac mae modd gweld yr amserlen drwy ymweld â gwefan National Rail Enquiries: www.nationalrail.co.uk

Mae gwasanaeth bysiau Traws Cymru y T4 yn rhedeg rhwng Caerdydd a’r Drenewydd ac yn stopio  ym Maes parcio’r Gro yn Llanfair-ym-Muallt ac yng Nghilgant Llanelwedd sydd tua pum munud ar droed i’r Maes. Gellir cael hyd i’r amserlen drwy ymweld â: www.cy.trawscymru.info

 [Noder: gall fod gwasanaeth cyhoeddus cyfyngedig ar wyliau banc a phenwythnosau]

Am wybodaeth bellach ynglŷn â thrafnidiaeth gyhoeddus yn yr ardal, cysylltwch â Traveline Cymru: www.cymraeg.traveline.cymru  0800 464 0000

Sut gallaf brynu tocynnau i'r Eisteddfod?

Cliciwch yma i brynu tocynnau Eisteddfod yr Urdd 2018.

Oes angen tocyn gwahanol ar gyfer gweithgareddau'r dydd a gweithgareddau'r nos?

Oes, mae angen tocyn dydd i gael mynediad i'r Maes. Ar ôl 4yp codir tâl gostyngol am docyn mynediad i'r Maes.

Ar ddyddiau Llun, Mawrth a Gwener caniateir mynediad i'r Maes ar ôl 4yp i unrhyw un sydd â thocyn i'r digwyddiad nos yn y Pafiliwn. 

Ar ddyddiau Mercher, Iau a Sadwrn caniateir mynediad i'r Pafiliwn gyda'r hwyr i unrhyw un sydd â thocyn Maes dyddiol (yn dibynnu os oes lle yn y Pafiliwn).

Ydych chi'n caniatáu cŵn ar y Maes a'r Maes Carafanau?

Dim ond cŵn tywys sydd yn medru dod ar y Maes a'r Maes Carafanau. 

Oes 'na lefydd parcio ar gyfer pobl ag anabledd?

Yn ôl yr arfer darperir ardal barcio benodol ar gyfer pobl ag anableddau sy’n ddeiliaid bathodynnau glas.

Dilynwch y cyfarwyddiadau perthnasol tuag at y meysydd parcio, a bydd stiwardiaid yn eich cyfeirio at yr ardaloedd parcio pwrpasol.  Mae’n rhaid i chi arddangos y bathodyn yn y cerbyd. 

Pa fath o gyfleusterau sydd ar y Maes ar gyfer pobl ag anabledd?

Mae'n holl strwythurau’n hygyrch ac mae tracfyrddau o gwmpas yr holl Faes. Mae tai bach pwrpasol ar y Maes hefyd. 

Oes cymorth i gario offer trwm i'r Maes?

Bydd gwasanaeth cludo offer trwm ar gael o'r maes parcio. Ewch at Stiward sy'n gwisgo siaced oren, a gall alw ar aelod o staff i ddod i'ch helpu.

I ble y dylwn fynd os oes gennyf garafan neu babell?

Mae’r fynedfa i’r maes carafanau a gwersylla wrth ymyl maes y sioe ar yr A470 (Ffordd Rhaeadr-Llanelwedd) Dilynwch yr arwyddion ‘carafán’ pwrpasol ar ôl cyrraedd Llanelwedd. Rhaid arddangos y pas priodol yn eich cerbyd er mwyn cael mynediad i’r maes carafanio a gwersylla.

Mae’n allweddol bod gyrwyr yn dilyn yr arwyddion melyn pwrpasol ac yn gwrando ar y cynghorion a roddir er mwyn sicrhau bod y traffig yn symud yn hwylus. 

Gwrandewch hefyd ar yr adroddiadau trafnidiaeth ar y radio.

Oes 'na le i mi adael fy meic?

Darperir ardal wrth ymyl y Ganolfan Groeso i chi adael eich beic. 

Ydy’r rhagbrofion i gyd ar y Maes?

Mae'r rhagbrofion i gyd yn cael eu cynnal ar y Maes.

A ydych yn caniatau ysmygu ar Faes Eisteddfod yr Urdd?

Mae holl Faes Eisteddfod yr Urdd - boed o dan do neu y tu allan - yn gwbl ddi-fwg. Ni chaniateir e-sigarennau chwaith.