Cwestiynau Cyffredin

Dyma restr o'r cwestiynau mwyaf cyffredin. Cysylltwch â ni os hoffech ofyn cwestiwn arall.  

Ymholiadau 0345 257 1613

Sut ydw i'n cyrraedd Maes Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elai?

Cynhelir Eisteddfod yr Urdd ar dir Coleg Pen-y-bont (Safle Pencoed).

NODER: Does dim mynediad ar gael i’r Maes nac i’r meysydd parcio trwy fynedfa Coleg Pen-y-bont (Safle Pencoed). Dilynwch arwyddion swyddogol yr Eisteddfod wrth deithio i’r Maes.

Map Eisteddfod 2017

Oes angen bod yn aelod o'r Urdd i gystadlu yn yr Eisteddfod?

Sut gallaf brynu tocynnau i'r Eisteddfod?

Bydd tocynnau ar werth o Chwefror 1af 2017 gyda phris gostyngol hyd at Fai 1af.

Bydd gwybodaeth ar y wefan o Chwefror 1af.

Oes angen tocyn gwahanol ar gyfer gweithgareddau'r dydd a gweithgareddau'r nos?

Oes, mae angen tocyn dydd i gael mynediad i'r Maes. Ar ôl 4yp codir tâl gostyngol am docyn mynediad i'r Maes.

Ar ddyddiau Llun, Mawrth a Gwener caniateir mynediad i'r Maes ar ôl 4yp i unrhyw un sydd â thocyn i'r digwyddiad nos yn y Pafiliwn. 

Ar ddyddiau Mercher, Iau a Sadwrn caniateir mynediad i'r Pafiliwn gyda'r hwyr i unrhyw un sydd â thocyn Maes dyddiol (yn dibynnu os oes lle yn y Pafiliwn).

Ym mhle gallaf brynu Rhestr Testunau 2017?

Gallwch brynu copi o Restr Testunau 2017 yn eich siop lyfrau lleol, drwy gysylltu gyda Swyddfa Glan-llyn ar 0345 2571613 neu gallwch edrych arno trwy glicio yma.

Ym mhle gallaf brynu Rhaglen y Dydd 2017?

Bydd Rhaglen y Dydd yn cael ei chyhoeddi ym mis Mai 2017 ac ar gael i brynu naill ai yn eich siop lyfrau lleol neu drwy gysylltu gyda swyddfa Glan-llyn ar 0345 2571613.

Ydych chi'n caniatáu cŵn ar y Maes a'r Maes Carafanau?

Dim ond cŵn tywys sydd yn medru dod ar y Maes a'r Maes Carafanau. 

Oes 'na lefydd parcio ar gyfer pobl ag anabledd?

Darperir ardal barcio benodol ar gyfer pobl ag anableddau sy’n ddeiliaid bathodynnau glas yn y prif faes parcio, yn agos at y bysus gwennol.

Bydd y bysus gwennol yn hygyrch ac yn addas ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn.

Pa fath o gyfleusterau sydd ar y maes ar gyfer pobl ag anabledd?

Mae'n holl strwythurau’n hygyrch ac mae tracfyrddau o gwmpas yr holl Faes. Mae tai bach pwrpasol ar y Maes hefyd. Bydd y bysus gwennol yn hygyrch ac yn addas ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn.

Oes cymorth i gario offer trwm i'r Maes?

Bydd gwasanaeth cludo offer trwm ar gael o'r maes parcio. Ewch at Stiward sy'n gwisgo siaced oren, a gall alw ar aelod o staff i ddod i'ch helpu.

I ble y dylwn fynd os oes gennyf garafan neu babell?

Bydd yr holl wybodaeth ynglŷn â lleoliad y maes carafanau a'r maes pebyll ar gael ym mis Ionawr.

Bydd ffurflen archeb ar gael ar y wefan ym mis Ionawr.

Oes 'na le i mi adael fy meic?

Darperir ardal wrth ymyl y Ganolfan Groeso i chi adael eich beic. 

Ydy’r rhagbrofion i gyd ar y Maes?

Mae'r rhagbrofion i gyd yn cael eu cynnal ar y Maes gyda dau o'r lleoliadau yn adeiladau Coleg Pen-y-bont, Campws Pen-coed. Bydd arwyddion i'ch cyfeirio ar y Maes.  

A ydych yn caniatau ysmygu ar Faes Eisteddfod yr Urdd?

Mae holl Faes Eisteddfod yr Urdd - boed o dan do neu y tu allan - yn gwbl ddi-fwg. Ni chaniateir e-sigarennau chwaith.