Cwestiynau Cyffredin

Dyma restr o'r cwestiynau mwyaf cyffredin. Cysylltwch â ni os hoffech ofyn cwestiwn arall.  

Ymholiadau 0345 257 1613

Sut ydw i'n cyrraedd Maes Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elai?

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2017 ar dir Coleg Pen-y-bont, safle Pen-coed. Côd Post y safle yw CF35 5LG. Dilynwch yr arwyddion pwrpasol er mwyn cyrraedd y meysydd parcio sydd wedi eu lleoli ar Ffordd Felindre, a pheidiwch dibynnu’n gyfan gwbl ar offer llywio lloeren (sat nav)  Bydd system Bws Wennol yn weithredol yn ystod wythnos yr Eisteddfod rhwng 07:00 y bore tan ddiwedd gweithgareddau’r hwyr. 

Cerbydau sy’n teithio ar yr M4 (o’r dwyrain ac o’r gorllewin):

Gadewch yr M4 yng nghyffordd 35 (Pen-coed).  Wrth y gylchfan gyntaf, dilynwch yr A473 (gogledd) i gyfeiriad Pen-coed (nid i Ben-y-bont).  Wrth y gylchfan nesaf, cymerwch y drydedd  allanfa (Felindre/Mynwent Pen-coed) gan ddilyn yr arwyddion pwrpasol tuag at y meysydd parcio. Wrth gyrraedd y meysydd parcio, dilynwch gyfarwyddiadau’r swyddogion trafnidiaeth. 

Cerbydau sy’n teithio ar yr A473 o gyfeiriad Pen-y-bont:

Dilynwch yr A473 tuag at Ben-coed.  Wrth y gylchfan sy’n mynd ‘o dan’ yr M4, cymerwch yr ail allanfa A473 (gogledd) i gyfeiriad Pen-coed.   Wrth y gylchfan nesaf, cymerwch y drydedd  allanfa (Felindre/Mynwent Pen-coed) gan ddilyn yr arwyddion pwrpasol tuag at y meysydd parcio. Wrth gyrraedd y meysydd parcio, dilynwch gyfarwyddiadau’r swyddogion trafnidiaeth. 

Cerbydau sy’n teithio ar yr A473 o gyfeiriad Llanharan a Llantrisant:

Dilynwch yr A473 heibio i fynedfa Coleg Pen-y-bont.  Peidiwch a gyrru mewn i gampws y coleg. Wrth y gylchfan nesaf ar ôl pasio’r coleg, cymerwch y allanfa gyntaf (Felindre/Mynwent Pen-coed) gan ddilyn yr arwyddion pwrpasol tuag at y meysydd parcio. Wrth gyrraedd y meysydd parcio, dilynwch gyfarwyddiadau’r swyddogion trafnidiaeth.  


NODER: Does dim mynediad ar gael i’r Maes nac i’r meysydd parcio trwy fynedfa Coleg Pen-y-bont (Safle Pencoed). Dilynwch arwyddion swyddogol yr Eisteddfod wrth deithio i’r Maes.

Map Eisteddfod 2017

Oes angen bod yn aelod o'r Urdd i gystadlu yn yr Eisteddfod?

Pa drafnidiaeth cyhoeddus sy'n agos at y Maes?

Mae gorsaf drenau yn nhref Pen-coed, gyda gwasanaethau bob awr yn fras o Faesteg ac o Gaerdydd.  Bydd gwasanaeth Bws Wennol yn teithio nôl ac ymlaen rhwng yr orsaf drenau a Maes yr Eisteddfod o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 07:00 a 18:00

Mae amryw o wasanaethau bws yn galw ym Mhen-coed gan gynnwys y 44 (Pen-y-bont i Ysbyty Morgannwg), 62 (Pen-y-bont i Ben-coed), 64 (Pen-y-bont i Donysguboriau), 404 (Pen-y-bont i Bontypridd)

Mae arosfan ‘Cofeb Pen-coed/Pencoed Monument’ ychydig funudau o’r orsaf drenau, a bydd modd cael y Bws Wennol ger yr orsaf drenau i’r Maes.

[Noder: gall fod gwasanaeth cyhoeddus cyfyngedig ar wyliau banc a phenwythnosau]

Am wybodaeth bellach ynglŷn â thrafnidiaeth gyhoeddus yn yr ardal, cysylltwch â Traveline Cymru: www.cymraeg.traveline.cymru  0871 200 2233.

Sut gallaf brynu tocynnau i'r Eisteddfod?

Gellir prynu tocyn Maes a chyngherddau nos trwy glicio yma.

Oes angen tocyn gwahanol ar gyfer gweithgareddau'r dydd a gweithgareddau'r nos?

Oes, mae angen tocyn dydd i gael mynediad i'r Maes. Ar ôl 4yp codir tâl gostyngol am docyn mynediad i'r Maes.

Ar ddyddiau Llun, Mawrth a Gwener caniateir mynediad i'r Maes ar ôl 4yp i unrhyw un sydd â thocyn i'r digwyddiad nos yn y Pafiliwn. 

Ar ddyddiau Mercher, Iau a Sadwrn caniateir mynediad i'r Pafiliwn gyda'r hwyr i unrhyw un sydd â thocyn Maes dyddiol (yn dibynnu os oes lle yn y Pafiliwn).

Ym mhle gallaf brynu Rhestr Testunau 2017?

Gallwch brynu copi o Restr Testunau 2017 yn eich siop lyfrau lleol, drwy gysylltu gyda Swyddfa Glan-llyn ar 0345 2571613 neu gallwch edrych arno trwy glicio yma.

Ym mhle gallaf brynu Rhaglen y Dydd 2017?

Bydd Rhaglen y Dydd yn cael ei chyhoeddi ym mis Mai 2017 ac ar gael i brynu naill ai yn eich siop lyfrau lleol neu drwy gysylltu gyda swyddfa Glan-llyn ar 0345 2571613.

Ydych chi'n caniatáu cŵn ar y Maes a'r Maes Carafanau?

Dim ond cŵn tywys sydd yn medru dod ar y Maes a'r Maes Carafanau. 

Oes 'na lefydd parcio ar gyfer pobl ag anabledd?

Yn ôl yr arfer darperir ardal barcio benodol ar gyfer pobl ag anableddau sy’n ddeiliaid bathodynnau glas.

Dilynwch y cyfarwyddiadau perthnasol tuag at y meysydd parcio. Ar ôl troi i Ffordd Felindre, a chyn cyrraedd y meysydd parcio, dilynwch yr arwyddion pwrpasol i Fynedfa A er mwyn cyrraedd yr ardal barcio ar gyfer Bathodynnau Glas.  Mae’n rhaid i chi arddangos y bathodyn yn y cerbyd. 

Pa fath o gyfleusterau sydd ar y Maes ar gyfer pobl ag anabledd?

Mae'n holl strwythurau’n hygyrch ac mae tracfyrddau o gwmpas yr holl Faes. Mae tai bach pwrpasol ar y Maes hefyd. Bydd y bysus gwennol yn hygyrch ac yn addas ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn.

Oes cymorth i gario offer trwm i'r Maes?

Bydd gwasanaeth cludo offer trwm ar gael o'r maes parcio. Ewch at Stiward sy'n gwisgo siaced oren, a gall alw ar aelod o staff i ddod i'ch helpu.

I ble y dylwn fynd os oes gennyf garafan neu babell?

Dilynwch y cyfarwyddiadau perthnasol tuag at y meysydd parcio. Ar ôl troi i Ffordd Felindre, a chyn cyrraedd y meysydd parcio, dilynwch yr arwyddion pwrpasol i Fynedfa A, ac yna’r arwyddion carafán er mwyn cyrraedd y Maes Gwersylla a’r Maes Carafanio.  Rhaid arddangos y pas priodol yn eich cerbyd er mwyn cael mynediad drwy Fynedfa A.

Oes 'na le i mi adael fy meic?

Darperir ardal wrth ymyl y Ganolfan Groeso i chi adael eich beic. 

Ydy’r rhagbrofion i gyd ar y Maes?

Mae'r rhagbrofion i gyd yn cael eu cynnal ar y Maes gyda dau o'r lleoliadau yn adeiladau Coleg Pen-y-bont, Campws Pen-coed. Bydd arwyddion i'ch cyfeirio ar y Maes.  

A ydych yn caniatau ysmygu ar Faes Eisteddfod yr Urdd?

Mae holl Faes Eisteddfod yr Urdd - boed o dan do neu y tu allan - yn gwbl ddi-fwg. Ni chaniateir e-sigarennau chwaith.