Prentisiaethau Chwaraeon

Ymgeisiwch

Oes gennych chi ddiddordeb hyfforddi a gweithio yn y sector chwaraeon?

Mae'r Urdd yn cynnig prentisiaethau chwaraeon ar draws y wlad gan roi'r cyfle i'r prentisiaid gweithio a hyfforddi gyda staff profiadol yr Urdd.

Beth yw'r cynllun?

Mae'r Cynllun Prentisiaethau Chwaraeon yn cynnig cyfle i unigolion dros 18 mlwydd oed i ennill cyflogaeth, profiad proffesiynol a chymwysterau o fewn y sector Chwaraeon. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn treulio amser yn datblygu gydag Adran Chwaraeon yr Urdd. Bydd cyfle i bob prentis dysgu gan staff profiadol, ac arwain gweithgareddau o safon uchel ar gyfer plant a phobl ifanc.

Pwy all gymryd rhan?

Gall unigolion dros 18 mlwydd oed, sydd heb radd gwneud y brentisiaeth ac mae gennym cyfleodd ar draws Cymru. Yn amlwg mae gofyn fod gennyt diddordeb mewn chwaraeon ac yn barod i weithio gyda phlant a phobl ifanc. Bydd hefyd angen i'r ymgeisydd medru teithio'n annibynnol o le i le yn unol â gofynion y swydd.

Beth yw natur y gwaith? 

Y prif bethau bydd gofyn i’r prentisiaid i wneud fydd trefnu, cynnal ac arwain sesiynau a chlybiau chwaraeon i blant a phobl ifanc mewn ysgolion a chlybiau ar ôl ysgol. Bydd hefyd amryw o gyfleon iddynt gweithio mewn digwyddiadau chwaraeon cenedlaethol yr Urdd fel R7 Bob Ochr Urdd WRU, Gemau Cymru, Gŵyl Cynradd a llawer mwy.

Pa gymwysterau sy'n cael eu cynnig?

Rydym yn cynnig NVQ Lefel 2 yn Arwain Gweithgareddau yn y flwyddyn gyntaf, gyda rhai prentisiaid yn parhau'r prentisiaeth am flwyddyn arall o hyfforddiant yn gwneud NVQ Lefel 3 yn Datblygu Chwaraeon.

Mae ein prentisiaid hefyd yn derbyn pecyn o gymwysterau ychwanegol, wedi ei deilwra yn arbennig i'r unigolyn.

Sut i ymgeisio?

Fel rheol mae'r prentisiaeth yn cychwyn mis Medi, ac rydym yn derbyn ceisiadau rhwng mis Mawrth a Mehefin. I ymgeisio bydd angen cwblhau ffurflen gais a'i anfon atom cyn y dyddiad cau (mae'r dyddiad cau yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn). I dderbyn ffurflen gais gallwch ein e-bsotio ar prentisiaeth@urdd.org

Weithiau bydd gennym cyfleodd prentisiaethau mewn ardal penodol ar adegau arall, byddwn yn hysbysebu y cyfleodd yma ar ein cyfryngau cymdeithasol neu gallwch ein e-bsotio i ofyn am gyfleodd mewn ardal penodol. Gallwch hefyd cofrestru eich diddordeb drwy gwasgu'r botwm COFRESTRU DIDDORDEB isod a llenwi'r ffurflen. Byddwn yn cael ein hysbysu eich bod wedi cofrestru eich diddordeb ac yn medru anfon y gwybodaeth perthnasol atoch drwy e-bost. 

Cofrestru Diddordeb Nol

Geiriau ein prentisiaid...

‘Mae’r cyfle wedi fy ngalluogi i ddatblygu mewn sawl ffordd - i gael profiadau gwaith, i ennill cyflog, i gal cymwysterau ychwanegol, ac ar ben hynny dwi’n cael gwneud y cyfan drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’n cyfle anhygoel gyda’r urdd.’

Lauren Richards, prentis ardal Pen-y-bont. 


'Y cyfleoedd a’r y cymwysterau dwi di cael; mae’n rhoi fi o flaen bobl sy di bod yn y brifysgol. Mae gen i brofiad o weithio gyda phlant, gyda oedolion, gweithio mewn cystadlaethau cenedlaethol, gweithio gyda phobl o bob man, dwi’n gweld e’n brofiad gwych!’

Rhodd Alaw, prentis ardal Ynys Mon.


'Ma gweithio i brentisiaeth yr Urdd yn gyfle gwych i unrhyw un sydd eisiau gweithio yn y byd chwaraeon trwy gyfrwng y Gymraeg a datblygu sgiliau – sgiliau eich hunan a sgiliau chwaraeon y plant. Ma fe’n agor shwt gymaint o ddrysau i chi yn y dyfodol!’

Emyr Davies,

prentis ardal Llanelli, sydd bellach wedi cael swydd fel Swyddog Gweithgareddau gyda'r Urdd!