Blog y Llywydd

Siwan Fflur Dafydd o Landeilo, Sir Gaerfyrddin fydd Llywydd mudiad ieuenctid Urdd Gobaith Cymru ar gyfer 2016/17.  Hi hefyd fydd Cadeirydd Bwrdd Syr IfanC, fforwm ieuenctid genedlaethol yr Urdd, am y flwyddyn. 

Yn gyn-ddisgybl o Ysgol Gymraeg Teilo Sant ac Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin, mae Siwan bellach ar ei hail flwyddyn yn astudio hanes ym Mhrifysgol Birmingham, ac yn aelod brwd o Gymdeithas Gymraeg Birmingham lle mae hi’n gobeithio helpu sefydlu Aelwyd newydd yr Urdd.

Dyma flas o'r hyn mae Siwan yn gobeithio ei wneud yn ystod ei thymor fel Llywydd.


"Mae’n fraint cael dweud fy mod yn Llywydd yr Urdd, ond gyda’r fraint dw i’n gwybod fod yna gyfrifoldeb hefyd. Diolch i Dan am wneud gwaith mor dda llynedd, fe fydd yn jobyn caled ei ddilyn!  Yn ystod fy mlwyddyn dw i’n gobeithio cyflawni sawl peth. Un o’r rhain yw hyrwyddo’r mudiad i gydweithio gydag asiantaethau eraill i wneud pawb o staff yr Urdd sy’n gweithio gyda phobl ifanc i fod yn ymwybodol o afiechyd meddwl, a’r ffaith fod angen clust i wrando a chyfle i fynegi teimladau a rhwystredigaethau yr ydym fel pobl ifanc yn eu teimlo. Mae adroddiad ar ôl adroddiad yn cyfeirio at hyn. Dw i’n credu fod perthyn i fudiad fel yr Urdd yn gymorth i bobl ifanc sy’n teimlo’r pwysau yma. Nid yn gymaint fod gan yr Urdd yr atebion yw’r peth, ond bod yr aelodau yn gwybod fod gan yr Urdd rwydwaith o staff sydd yn fodlon gwrando.  Dw i’n credu fod yr Urdd mewn sefyllfa gref i wneud gwahaniaeth. Sdim rhaid i staff yr Urdd fod a’r atebion i gyd, ond eu bod yn ymwybodol o’r ffyrdd o ymateb. Dim ond daioni all ddod o gydweithio rhwng asiantaethau arbenigol ar afiechyd meddwl a staff yr Urdd.

Eleni wedyn, Bwrdd Syr IfanC sy’n gyfrifol am ysgrifennu a chyflwyno’r Neges Heddwch ac Ewyllys Da. Wedi cyfarfod y Bwrdd nôl ym mis Ragfyr rydym erbyn hyn wedi penderfynu ar thema ac wedi dechrau ffurfio’r neges. Proses hynod ddiddorol a chyffrous. Yn ystod y flwyddyn hoffwn godi ymwybyddiaeth o etifeddiaeth yr Urdd yn enwedig yng nghylch y Neges, a defnyddio’r etifeddiaeth gyfoethog yma i ysbrydoli pobl ifanc heddiw a’r dyfodol i gydweithio tuag at heddwch ac ewyllys da rhwng pobloedd y byd. Mae gwir angen hynny heddiw gyda’r holl amau o werth dathlu amrywiaeth sy’n codi oherwydd Brexit a negyddiaeth am fudo. Mae’r gwaith ymchwil ac archifo sy’n digwydd gan yr Urdd o ran hanes y Neges a hefyd am hanes y mudiad yn arwain at ddathlu’r cant yn 2022, yn dangos fod blwyddyn brysur a chyffrous o’n blaenau. Dw i hefyd am gynorthwyo i weld gwireddu nod ein prif weithredwr o gael can mil o aelodau erbyn blwyddyn dathlu’r cant.

A rhag i hyn i gyd swnio’n rhy ddifrifol, dw i am weld parhad o’r hwyl a’r sbri sydd yna o fod yn aelod o’r Urdd – a hynny yn y gwersylloedd, drwy ein chwaraeon, eisteddfod a’r holl ddigwyddiadau diwylliannol. Fe fydd yr iaith Gymraeg fyw ond i bobl ifanc fwynhau trwy gyfrwng yr iaith... joio yw’r nod!"


Dan Rowbotham oedd Llywydd yr Urdd 2015 - 2016.  Mae Dan yn wreiddiol o Langeitho ger Tregaron ond bellach yn gweithio yn y Brifysgol yng Nghaerfyrddin.  Bu Dan yn Gadeirydd ar Fwrdd Syr IfanC ac mae'n parhau i wirfoddoli gyda'r Urdd.  Dyma bwt ganddo ar ddiwedd ei flwyddyn fel Llywydd.


Mae’n anodd credu erbyn hyn bod fy mlwyddyn wedi dod i ben fel Llywydd yr Urdd. Bu’n flwyddyn fyrlymus a phrysur, ac un y byddai’n ei thrysori am flynyddoedd i ddod. Er i mi fanteisio ar sawl cyfle gan y mudiad, yn sicr, dyma’r un dwi mwyaf diolchgar amdano.

Roedd bod yn Llywydd yn golygu llawer i mi, gan fy mod yn weithgar yn fy rhanbarth adref ac yn y rhanbarth lle roeddwn i’n mynychu’r brifysgol, a’r cyfle i fynd adre pob haf i wirfoddoli ar sawl gweithgaredd. Hefyd, mae’r Urdd ar fy nhystysgrif geni, gan fod fy mam yn gweithio i’r mudiad pan ges i fy ngeni - ffawd efallai?

Yn ystod fy mlwyddyn, roeddwn i’n awyddus i weld llais yr aelodaeth ac ieuenctid Cymru yn cael ei adlewyrchu mwy yng ngwaith yr Urdd, ac yn sicr, mae hyn yn adran lle gwelsom sawl newid, cynnydd yn aelodaeth fforymau rhanbarthol ac ar Fwrdd Syr IfanC, fforwm cenedlaethol y mudiad, ynghyd ag yn ystod yr Eisteddfod yn Fflint, lle'r oedd tipi ieuenctid a gig yn rhan o’r datblygiadau wedi galwadau gan Fwrdd Syr IfanC.

Er mai Llywydd yr Urdd oeddwn i, ges i sawl cyfle a braint yn ystod fy nhymor fel Llywydd.  Mi ddes i’n agos i’r brig yng nghystadlueaeth Arweinydd Ifanc y Flwyddyn, cefais eistedd ar banel i greu rhestr fer ‘Y lle gorau yng Nghymru’ ac wrth gwrs, mi enillais wobr Mered, wedi enwebiadau gan staff a myfyrwyr y Brifysgol a staff yr Urdd hefyd.

Mi wnes i fwynhau’r profiad yn fawr, a gig yr Eisteddfod yn uchafbwynt.  Allai ddim di meddwl am ffordd well na gorffen Eisteddfod yr urdd yn y Fflint yn gwneud dawns Mistar Urdd tra’n bloeddi 'Rhedeg i Paris’!

dan_gwefan.jpg

 

Baswn i’n awgrymu i bawb sy’n aelod o’r Urdd i geisio ymuno a’u fforymau lleol a dod i gyfarfodydd Bwrdd Syr IfanC, lleisio’u barn am y mudiad, a rhyw ddydd dod yn Llywydd y mudiad.  Mae’r mudiad wir yn gwrando ac yn rhoi’r cyfle i bobl ifanc leisio eu barn - nid yn unig am waith yr Urdd ond am yr hyn sy’n bwysig i bobl ifanc yng Nghymru.

Dwi’n edrych ymlaen at weld datblygiad y mudiad wrth i’r Urdd anelu am y canmlwyddiant a’r 100,000 o aelodau. Mae’n amser hynod o gyffrous i Fwrdd Syr IfanC wrth i ni edrych ar greu’r Neges Heddwch ac Ewyllys Da am eleni, ac i bobl ifanc yng Nghymru, wedi i Lywydd y cynulliad sôn am y bwriad i greu Senedd ifanc yma yng Nghymru. 

Hoffwn i ddiolch i’r Urdd am bob cyfle sydd wedi dod gan y mudiad, fel Cardi da, dwi wedi cael gwerth fy aelodaeth pob blwyddyn, ac yn parhau i wneud hynny boed yn gwirfoddoli, mynychu cyfarfodydd a fforymau neu gystadlu.Rhun Dafydd oedd Llywydd yn Urdd yn 2014 - 2015.  Dyma ei gofnod olaf yn ei ddyddiadur cyn gorffen ei dymor fel Llywydd.

9fed o Dachwedd

Wedi blwyddyn brysur yn Llywydd, mae'n rhyfedd nodi mai hwn fydd fy mlog olaf - gan obeithio bydd y Llywydd olynol yn parhau i gofnodi ei hanesion!  Mae wedi bod yn gyfnod eithaf hir ers i mi sgwennu ddiwethaf ac mi ydw i bellach yn fy mlwyddyn olaf ym Mhrifysgol Aberystwyth ac mae wedi bod yn gyfnod cyffrous i mi ac i’r Urdd fel Mudiad.

Mi ges i gyfle arbennig dros yr Haf i fugeilio cast anhygoel Les Mis. Roedd proffesiynoldeb y bobl ifanc yn anhygoel ac roedd yn wych i gael gweld ffrwyth eu llafur dros hanner tymor yr hydref. Cafwyd nifer o sylwadau hynod o bostif yn y cyfryngau ynglŷn a'r cynhyrchiad. Dangoswyd pa mor lwcus yw’r Urdd fel mudiad i gael gymaint o aelodau talentog.

Ar ddechrau mis Medi cafwyd cyfarfod cynhyrchiol o Fwrdd Syr Ifanc, gan glywed bod ein prosiect llysgenhadon mewn ysgolion uwchradd yn mynd o nerth i nerth.  Dwi’n edrych ymlaen at gyflwyno adroddiad i Gyngor yr Eisteddfod ar ddiwedd y mis, fydd yn tanlinellu rhai o fy amcanion dros y flwyddyn.

rhun_dafydd_-_gwefan.jpg

Diolch i’r Urdd, dwi wedi bod yn rhan o brosiect cyffrous arall sef Cymru Dros Heddwch.  Mi ges i gyfle i siarad yng nghynhadledd Cymru Dros Heddwch, lle trafodais y pwysigrwydd o heddychiaeth i’r Urdd a fy mhrofiad o ymweld gyda chynhadledd Heddwch Ewrop. Roedd yn braf dros y penwythnos i weld bod cynnydd yn y bobl oedd yn gwisgo pabi gwyn er mwyn cofio pawb wnaeth golli eu bywyd yn ystod rhyfeloedd mawr y ganrif ddiwethaf. Edrychaf ymlaen at gydweithio ymhellach gyda Chymru Dros Heddwch a’r Urdd.

Dwi ar hyn o bryd yng nghanol cwblhau fy nhraethawd hir sy’n edrych ar effaith mae’r Urdd wedi cael ar annog cenedlaetholdeb.  Mi fydd yn ddiddorol i weld y canlyniadau o ran pa mor ddylanwadol yw’r mudiad Ieuenctid yng Nghymru.

Hoffwn hefyd ddiolch i Efa Gruffudd Jones ar ran aelodau’r Urdd am yr holl waith mae wedi gwneud yn hyrwyddo’r mudiad dros y blynyddoedd diwethaf a hoffwn ddymuno pob lwc iddi yn ei swydd newydd. Hoffwn hefyd groesawu Sioned Hughes, fydd yn ymuno gyda’r Urdd fel Prif Weithredwr yn y Flwyddyn Newydd.

I orffen, diolchaf o waelod calon i’r mudiad am roi’r cyfle i mi fod yn Llywydd dros y flwyddyn ddiwethaf, mae wedi bod yn agoriad llygaid i sut mae’r mudiad yn gweithio a dwi’n gwerthfawrogi gymaint mae’r staff a'r gwirfoddolwyr yn ei wneud i’r mudiad.

Dal i ddod cyn i'm tymor fel Llywydd ddod i ben, mae gen i Cyngor yr Urdd. Pob lwc i Dan Rowbotham fel Llywydd nesaf y mudiad, dwi wedi gwirfoddoli ar nifer o achosion gydag ef ac yn siŵr y gwnaiff waith gwych!