Cymraeg Bob Dydd

Mae Cymraeg Bob Dydd yn gynllun cyffrous sy’n gweithio'n ddwys gyda dysgwyr Cymraeg mewn ysgolion uwchradd cyfrwng Saesneg.

Mae’r prosiect wedi ei rannu’n ddwy - gweithgareddau a chyrsiau.

Cymraegbobdydd_4.jpeg

Gweithgareddau Cymraeg Bob Dydd

Mae Gweithgareddau Cymraeg Bob Dydd yn gweithio’n ddwys gyda nifer o Ysgolion Uwchradd ledled Cymru i’w helpu i drefnu a chynnal digwyddiadau sy’n rhoi cyfle i ddysgwyr ifanc ddefnyddio eu Cymraeg yn allgyrsiol. Penodwyd yr ysgolion hyn gan Lywodraeth Cymru.

Cyrsiau Cymraeg Bob Dydd

Mae Cyrsiau Cymraeg Bob Dydd yn rhoi cyfle i ddysgwyr ifainc dreulio amser yn un o Wersylloedd yr Urdd yn profi’r holl weithgareddau, derbyn gwersi Cymraeg anffurfiol ac ymarfer eu Cymraeg ar lafar.

“Rydw i wedi mwynhau’r gweithgareddau ag mae o wedi rhoi cyfle i mi siarad a deall Cymraeg mewn ffordd dydw i ddim adref.”- person ifanc ar un o gyrsiau 2017

Cynhadledd Cymraeg Bob Dydd

Eleni am y tro cynaf (Chwef 2017), cynhaliwyd Cynhadledd Cymraeg Bob Dydd yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd, roedd hyn yn benwythnos llawn o weithgareddau Cymraeg. Fe wnaeth 100 o bobl ifanc ar draws Cymru fynychu’r digwyddiad. Roedd hi’n gyfle i’r bobl ifanc gyfarfod ag eraill sydd yn dysgu’r iaith, cyfle i drio pethau newydd, ac i fwynhau trwy’r Gymraeg.

**Rydym yn edrych am fwy o ysgolion i ymuno â’r cynllun!**

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod yn barod i dderbyn ceisiadau gan ysgolion uwchradd cyfrwng Saesneg, iddyn nhw fod yn rhan o gynllun Cymraeg Bob Dydd yn y flwyddyn addysgol 2017-18, o Hydref 1af 2017

Mae bod yn rhan o gynllun Cymraeg Bob Dydd yn golygu y byddwch yn derbyn cefnogaeth ychwanegol gan swyddogion yr Urdd, byddwch yn cael cynnig cyfleoedd ychwanegol i’ch disgyblion fagu eu perthynas gyda’r iaith, gyda’r pwyslais ar dynnu’r Gymraeg allan o’r dosbarth.

Os hoffech wneud cais i’ch ysgol ymuno â’r prosiect, cwblhewch y ffurflen gais sydd ar y tudalen yma a’i hanfon at hannahwright@urdd.org erbyn y dyddiad cau, sef 20/09/2017 am 4yh.

Neu cysylltwch os hoffech dderbyn mwy o wybodaeth.

 Cymraegbobdydd_1.jpg

Dyma beth mae rhai athrawon wedi dweud am fod yn rhan o Cymraeg Bob Dydd:

“agwedd yw popeth a’r hyn mae’r prosiect yn gallu cynnig yn rhan o hyn. Mae gweithgareddau ‘gwneud’ yn gweithio gorau. Dysgu heb sylweddoli.”

“Teimlaf fod y disgyblion yn cael budd enfawr o’r prosiect, nid yn unig yr hyn maent yn wneud ond y cyfle i gwrdd â staff yr Urdd a gweld pwrpas i ddyfodol yr iaith.”

“Mae Cymraeg Bob Dydd wedi helpu i godi proffil y Gymraeg o gwmpas yr ysgol.  Roedd yn dda i’r disgyblion weld sut mae defnyddio’r Gymraeg yn gallu bod yn hwyl ac yn werth chweil.”