Patagonia

Mae gan yr Urdd berthynas arbennig gyda Phatagonia gyda theithiau blynyddol yn cael eu trefnu ar y cyd gyda Mentrau Iaith Cymru.

Ysgoloriaeth Patagonia Urdd Gobaith Cymru

Mae'r Urdd yn cynnig £2,500 i berson ifanc (oedran 18 - 25) o Batagonia i wirfoddoli yng Nghymru am gyfnod o 7 wythnos.

Mae'n gyfle gwych i berson ifanc ddatblygu ei sgiliau iaith, dysgu am gyfleoedd newydd i blant a phobl ifanc i ddefnyddio'r Gymraeg, gwirfoddoli yn ystod Eisteddfod yr Urdd, a chwrdd â ffrindiau newydd.

Bydd angen i chi lenwi ffurflen gais yr ysgoloriaeth erbyn 13 Ebrill 2017 a'i hanfon at daibryer@urdd.org er mwyn ymgeisio. Bydd cyfweliad Skype ar ddydd Mawrth Ebrill 18fed.

Bydd angen teithio i Gymru erbyn Mai 27ain er mwyn gwirfoddoli yn ystod wythnos Eisteddfod yr Urdd Pen-y-Bont ar Ogwr, Taf ac Elai. Yna bydd cyfleoedd i wirfoddoli yng ngwersylloedd yr Urdd yn Llangrannog, Glan-llyn a Bae Caerdydd ac adrannau eraill yr Urdd.

Mae mwy o fanylion a ffurflen gais isod.

Manylion Ysgoloriaeth Patagonia Ffurflen Gais

Taith Urdd Gobaith Cymru a Mentrau Iaith Cymru i Batagonia yn ystod hanner tymor yr  Hydref

patagonia.jpg

Mae’r prosiect wedi bod yn rhedeg ers 2008, ac mae’r bobl ifanc sydd wedi mynychu yn y gorffennol wedi cael profiadau bythgofiadwy.

Byddwch yn datblygu sgiliau, yn gwneud ffrindiau gyda siaradwyr Cymraeg ar ochr arall y byd, yn cyflawni gwaith gwirfoddol, cymryd rhan mewn Eisteddfod a llawer mwy! 

Mae’r cyfle yma yn bennaf ar gyfer disgyblion presennol bl.12, ond os ydych chi’n ddisgybl bl.13 ac yn awyddus i gymryd rhan yn y daith, mae croeso i chi gyflwyno cais. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â  Lleucu Sion lleucu@urdd.org