Ein strwythur

Mae gan yr Urdd strwythur staffio a gwirfoddol gyda nifer o fyrddau yn cwrdd yn rhanbarthol ac yn genedlaethol drwy gydol y flwyddyn.

Os oes gennych ddiddordeb i weithio gyda ni mae croeso i chi gysylltu a ni

Byrddau'r Urdd

Bwrdd y Maes

Rôl Bwrdd y Maes fydd cynghori'r Cyngor ar faterion polisi yn ymwneud â gwaith maes yr Urdd. Mae'r Bwrdd yn gyfrifol am:

 • arwain datblygiadau yng ngwaith maes yr Urdd a llunio argymhellion i'r Cyngor.
 • sicrhau fod gan y mudiad bolisïau priodol o ran diogelwch plant a gweithdrefnau a chanllawiau diogel wrth ymwneud â datblygiadau/gweithgareddau o fewn ein cymunedau 
 • sicrhau datblygiad a chydbwysedd yn y meysydd canlynol :- gweithgareddau, ymweliadau, hyfforddiant, chwaraeon a gwaith dyngarol y mudiad gan gynnwys Neges Heddwch ac Ewyllys Da 
 • mae'r hawl gan Fwrdd y Maes i sefydlu'r is-banelau canlynol: Panel Cyd-ddyn, Panel Cylchgronau, Panel Chwaraeon.

I gysylltu â'r Bwrdd e-bostiwch:  helo@urdd.org

Bwrdd Busnes

Bydd y gwaith yr ymwneir ag ef yn cynnwys

 • cymeradwyo cyllidebau, cyfrifon a datganiadau ariannol 
 • sicrhau fod cyfrifon y mudiad yn cael eu paratoi 
 • sicrhau fod gan y mudiad bolisïau priodol o ran buddsoddiadau a chronfeydd wrth gefn 
 • monitro a chynghori ar ddichonoldeb ariannol y mudiad

I gysylltu â'r Bwrdd e-bostiwch:  helo@urdd.org

Bwrdd yr Eisteddfod a'r Celfyddydau

Rôl Bwrdd yr Eisteddfod fydd:

 • datblygu Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd fel gŵyl ddiwylliannol lwyddiannus lle mae pawb yn mwynhau defnyddio’r Gymraeg, gan sicrhau trefniadau perthnasol, delweddau positif a blaengar ac atyniadau newydd.
 • sicrhau hyrwyddo’r celfyddydau oddi fewn i wasanaethau Urdd Gobaith Cymru i’w aelodau a thrwy hynny gyfrannu at fywyd diwylliannol Cymru. Penllanw hyn yw trefnu Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd a gynhelir yn flynyddol. 
 • sicrhau fod yr Eisteddfod yn symbyliad i weithgareddau celfyddydol parhaol.

I gysylltu â'r Bwrdd e-bostiwch:  helo@urdd.org

 

Bwrdd Syr IfanC

Mae Bwrdd Syr IfanC yn cynnig cyngor ac arweiniad i Gyngor yr Urdd ar faterion cenedlaethol, yn arbennig y gweithgareddau i bobl ifanc rhwng 15 a 25 oed. Mae'r cyfarfodydd yn rhoi cyfle i'r bobl ifanc gynnal trafodaeth ar beth sydd yn bwysig i bobl ifanc (15 i 25 oed) er mwyn datblygu’r Urdd.

Rôl y Bwrdd fydd:

 • Trafod beth sy’n bwysig i’r bobl ifanc a chyfle i leisio eu barn ar bethau sy’n eu heffeithio.
 • Cael barn ac ymateb pobl ifanc ar waith yr Urdd yn Rhanbarthol gan ei fwydo yn Genedlaethol yn y cyfarfodydd.
 • Cynnig syniadau ar sut i adeiladu ar waith yr Urdd
 • Cyfle i bobl ifanc dros Gymru ddod at ei gilydd i drafod, ond i wneud ffrindiau hefyd.
 • Cael cyfle i drafod pethau eraill o bwys i bobl ifanc, gan gynnwys materion yn ymwneud â’r Gymraeg.

I gysylltu â'r Bwrdd e-bostiwch: ifanC@urdd.org

Pwyllgor Gwaith yr Urdd

W. Dyfrig Davies

W. Dyfrig Davies

Cadeirydd ac Ymddiriedolwr

Yn wreiddiol o Gastell Newydd Emlyn yn nyffryn Teifi, mae Dyfrig bellach yn byw gyda’i deulu yn ardal Llandeilo Bu’n athro uwchradd am ychydig flynyddoedd cyn mynd i weithio i fyd y cyfryngau. Erbyn hyn, mae’n uwch gynhyrchydd a rhan berchennog o gwmni Telesgop yn Abertawe sy’n cynhyrchu rhaglenni teledu ar gyfer S4C, Channel 4, a BBC a hefyd rhaglenni radio a deunyddiau dysgu dwyieithog i Lywodraeth Cymru. Mae wedi bod ynglwm â’r Urdd ers blynyddoedd. Dechreuodd gystadlu pan oedd yn ifanc iawn gan gystadlu’n gyson ac erbyn hyn yn feirniad llefaru a llên. Tan ei benodiad yn Gadeirydd yr Urdd roedd Dyfrig yn Gadeirydd ar Fwrdd Eisteddfod yr Urdd.

Rheon Tomos

Rheon Tomos

Is-gadeirydd, Trysorydd ac Ymddiriedolwr

Yn enedigol o Lanrug, fe symudodd Rheon i'r de ar ôl graddio yng Ngholeg y Brifysgol Bangor. Mae wedi treulio cyfnod yng Nghaerfyrddin, ond bellach wedi ymgartrefu yn yr Eglwys Newydd, Caerdydd. Yn wr i Einir a thad i Aled ac Iwan mae wedi treulio oriau lawer yn mynychu Eisteddfodau ledled Cymru. Mae'n gyfrifydd o ran galwedigaeth, ac wedi ymgymryd â llawer o swyddi mewn gweinyddiaeth ariannol dros y blynyddoedd. Bellach mae yn aelod o Partneriaeth TDE yn ogystal a rolau an-weithredol gyda S4C, Estyn a'r Comisiynydd Iaith.

Tudur Dylan Jones

Tudur Dylan Jones

Ymddiriedolwr

Ganed Tudur Dylan Jones yng Nghaerfyrddin ond symudodd y teulu i Fangor lle'r aeth i'r ysgol ac i'r Brifysgol. Graddiodd mewn Cymraeg ac Addysg ac mae'n dysgu yn awr yn Ysgol Gyfun y Strade. Enillodd Gadair Eisteddfod yr Urdd 1988 a Chadair yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mro Colwyn yn 1995. Cafodd ei gadeirio yno gan ei dad, John Gwilym Jones, a oedd yn archdderwydd ar y pryd. Bu'n Fardd Plant Cymru yn 2004. Mae'n briod ag Enid ac mae ganddynt ddwy ferch, Catrin a Siwan

Andrea Parry

Andrea Parry

Ysgrifennydd ac Ymddiriedolwr

Aled Walters

Aled Walters

Cyfreithiwr Mygedol ac Ymddiriedolwr

Mae Aled yn frodor o Gaerdydd ac yn bartner yng nghwmni cyfreithwyr MLM yn y Ddinas. Bu'n gyfreithiwr yn S4C ac yn S4C Rhyngwladol cyn ymuno ag MLM. Mae'n gyn-aelod o'r Urdd, Adran Bentref Rhiwbeina ac Aelwyd yr Urdd Heol Conwy, ac fe fu'n swyddog yn y gwersylloedd ar sawl achlysur. Mae'n un o ymddireidolwyr Menter Caerdydd, yn gyfarwyddwr Clwb Rygbi Cymry Caerdydd, ac yn gyn aelod o Gerddorfa Ieuenctid Cymru. Mae'n gerddor lled-broffesiynol.

Prys Edwards

Prys Edwards

Llywydd Anrhydeddus

Yn bensaer wrth ei alwedigaeth, bu'n dal swyddi gwirfoddol o fewn yr Urdd ers 1965. Bu'n Ysgrifennydd Mygedol, Trysorydd, Cadeirydd, Llywydd ac yn awr mae'n un o'r Llywyddion Anrhydeddus. Bu'n aelod am flynyddoedd, yn swyddog yn y gwersylloedd, yn gyn arweinydd Aelwyd Aberystwyth ac yn arweinydd yr Urdd yn yr ymgyrch i gael Deddf yr Iaith Gymraeg. Cynghorodd nifer o Ysgrifenyddion Gwladol ar faterion yn ymwneud â Chymru a'r iaith Gymraeg a hynny yn bennaf yn rhinwedd ei swyddi o fewn yr Urdd. Bu'n aelod o Fwrdd Datblygu Cymru Wledig, Cadeirydd Bwrdd Croeso Cymru, Cadeirydd S4C, aelod o fwrdd CADW, Awdurdod Twristiaeth Prydeinig a Chanolfan Mileniwm Cymru. Y mae'n ddyn busnes, gan fyw fel erioed yn Aberystwyth. Y mae'r Urdd a Chymru yn bopeth iddo.

Ethan Williams

Ethan Williams

Llywydd (2018 - 2019)

Ethan Williams o'r Beddau ger Pontypridd yw Llywydd mudiad ieuenctid Urdd Gobaith Cymru ar gyfer 2018/19. Hi hefyd fydd Cadeirydd Bwrdd Syr IfanC, fforwm ieuenctid genedlaethol yr Urdd, am y flwyddyn. Yn gyn-ddisgybl o Ysgol Gyfun Garth Olwg, mae Ethan bellach yn astudio am radd mewn Teledu a Darlledu ym Mhrifysgol Portsmouth.

Gwyn Morris

Gwyn Morris

Ymddiriedolwr

Mae Gwyn Lewis Morris yn enedigol o Bwllheli, ond wedi setlo ym Mlaenau Ffestiniog ers 1990. Athro Mathemateg oedd Gwyn wrth ei alwedigaeth, yn dysgu yn Ysgol Glan y Môr Pwllheli am dros 30 mlynedd cyn ei ymddeoliad. Yn ifanc, treuliodd gryn amser yn Ngwersyll Glan-llyn – wythnosau yn y Gwersyll Haf ac ar benwythnosau siroedd y gogledd (ble cyfarfu a’i wraig!) ac ers hynny mae wedi bod yn aelod o amryw o bwyllgorau Urdd gan gynnwys Trysorydd Rhanbarth Eryri ers dros 25 mlynedd. Mae’n briod gyda Nia, ac yn dad i Llŷr ac Iwan a thaid i Math.

Wynne Melville Jones

Wynne Melville Jones

Llywydd Anrhydeddus

Cardi o Dregaron. Bu'n gweithio ar staff yr Urdd yn y 70au fel Trefnydd Sir, Swyddog Cyhoeddusrwydd a Phennaeth Cysylltiadau Cyhoeddus. Trefnodd nifer o brif ymgyrchoedd yr Urdd yn ystod y cyfnod megis Urdd 74, sef ymgyrch i hyrwyddo'r Urdd yng nghymoedd y De, râs falwns fwya'r byd gan ryddhau 100,000 ohonynt o Wersyll Llangrannog, ac ef wnaeth greu Mistar Urdd ym 1976. Bu'n Gadeirydd Cyngor yr Urdd yn ystod 1990-97 ac mae bellach yn Llywydd Anrhydeddus y mudiad. Mae bellach wedi ail gydio yn ei ddiddordeb mewn celf ac yn brysur gwneud enw iddo'i hunan fel arlunydd, ac mae eisoes wedi cynnal nifer o arddangosfeudd o'i waith.

Bob Roberts

Bob Roberts

Llywydd Anrhydeddus ac Ymddiriedolwr

Ganed Bob Roberts yn Harlech Sir Feirionydd a chafodd ei addysg gynnar ym Mhennal ac yn Ysgol Ramadeg Towyn cyn mynd i'r Coleg yn Birmingham. Ar ôl gwneud dwy flynedd yn yr RAF cafodd swydd yng Nghaerdydd yn y chwedegau. Yno dechreuodd ei gysylltiad â'r Urdd fel Ysgrifennydd Canolfan yr Urdd yn Heol Conwy. Ers hynny bu'n Drysorydd y mudiad ddwy waith. Bu'n Gadeirydd am naw mlynedd, yn Is-lywydd ac erbyn hyn mae'n Llywydd Anrhydeddus. Cafodd y fraint o gydweithio â phum Prif Weithredwr a gweld y mudiad yn tyfu i'r hyn yr ydyw heddiw. Mae'n briod ag Anne ac mae ganddynt ddau o blant, Rhiannon a Llyr.

Rhiannon Lewis

Rhiannon Lewis

Ymddiriedolwr

Magwyd Rhiannon Lewis yng Nghwmann, ger Llanbed ac yno mae hi’n parhau i fyw hyd heddiw. Cafodd ei haddysg yn Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Llanbed, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Coleg Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd a Choleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth. Bu hi’n bennaeth yr adran gerddoriaeth yn Ysgol Uwchradd Tregaron ers dros 30 mlynedd, a bellach mae hi’n bennaeth cynorthwyol. Mae hi’n gyn-aelod o adran ac Aelwyd Llanbed ac elwodd yn fawr iawn o’r holl gyfleoedd. Mae hi’n gyn-aelod o Aelwyd Caerdydd ac o Gwmni Drama’r Urdd Bellach mae hi’n hyfforddi aelodau’r adran a’r aelwyd yn Llanbed yn ogystal â disgyblion Ysgol Uwchradd Tregaron. Yn swyddog cenedlaethol ers ugain mlynedd - yn gyn-gadeirydd, ac yn is-gadeirydd ac yn ysgrifennydd cyn hynny. Mae Rhiannon yn aelod o GOLWG Cyf.

Carol Davies

Carol Davies

Ymddiriedolwr

Mae Carol yn Ddirprwy Bennaeth yn Ysgol Gynradd Llanilar. Derbyniodd ei haddysg yn Ysgol Gynradd Dolau yn Llanharan, yna'n Ysgol Uwchradd Llanharri, cyn ennill gradd BAdd Cerddoriaeth yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin. Yn gyn aelod brwdfrydig o'r Urdd, mae Carol wedi parhau i wirfoddoli gyda'r mudiad dros y blynyddoedd. Bu'n Llywydd yr Urdd yn 2004-2005 ac yn Is-lywydd am ddwy flynedd, ac yn un o sefydlwyr Aelwyd Trefeurig. Mae hi'n aelod o Bwyllgor Rhanbarth Ceredigion.Ar ôl blynyddoedd o gystadlu ei hun, mae hi bellach yn cael mwynhad o ddysgu plant i gystadlu yn Eisteddfodau'r Urdd, yn y cystadlaethau chwaraeon a mwynhau cyfnodau yng Ngwersyll Llangrannog.

Sion Edwards

Sion Edwards

Ymddiriedolwr

Derbyniodd Siôn ei addysg yn Ysgol Gyfun Penweddig a Choleg Llanymddyfri. Aeth yn ei flaen i gwblhau BSc mewn Busnes yn Ysgol Fusnes Caerdydd. Wedi ymadael â’r Brifysgol, treuliodd ddwy flynedd yn hyfforddi gyda Banc Nat West, cyn cael ei benodi yn Rheolwr Masnachol Datblygiadau IMP, Marina Aberystwyth. Ers 2007, mae’n gweithio i’r cwmni teuluol yn Aberystwyth.

Dilwyn Price

Dilwyn Price

Ymddiriedolwr

Mae Dilwyn wedi bod yn gwirfoddoli gyda’r Urdd ers dros 40 mlynedd – gyda’i waith yn amrywio o redeg adrannau ac aelwydydd, hyfforddi aelodau ar gyfer yr Eisteddfod i fod yn Gadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Conwy 2008. Ond efallai ei fod fwyaf adnabyddus am ei gyfraniad i Jamboris yr Urdd gan ei fod wedi eu harwain ers iddynt gael eu cyflwyno gyntaf yng Ngorllewin Clwyd yn 1988. Mae’n dipyn o dasg arwain Jambori i 1,000 o blant ond yn 1997 yn ystod dathliadau’r Urdd yn 75 oed, arweiniodd Jambori o flaen 12,000 o blant ym Mae Caerdydd.

Meriel Parry

Meriel Parry

Ymddiriedolwr

Yn enedigol o bentref Talybont sydd rhwng Bethesda a Bangor, mynychodd Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen lle cychwynnodd ei diddordeb yn yr Urdd. Magwyd ei phlant Manon, Llinos a Huw ynghanol holl weithgareddau’r Urdd o gystadlu mewn Eisteddfodau, gymnasteg, nofio, athletau, siarad cyhoeddus i fwynhau profiadau’r gwersylloedd. Ers iddi ymddeol o’i swydd fel pennaeth Ysgol Tregarth ac Ysgol Bodfeurig, mae’n parhau i roi cefnogaeth a mentora athrawon newydd gymhwyso yn ogystal â bod ynghlwm a’r Cylch Meithrin yn Nhregarth. Roedd yn Gadeirydd Eisteddfod yr Urdd Eryri yn 2012 ac mae’n aelod gweithgar o bwyllgorau Cylch, Rhanbarth a Chenedlaethol yr Urdd. Yn nain i pump o blant, mae’n edrych ymlaen i weld yr Urdd yn parhau i ddatblygu a chynnig cyfleoedd i’r genhedlaeth nesaf fwynhau gweithgareddau a chymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Staff yr Urdd

Sian Lewis

Sian Lewis

Prif Weithredwr

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll yr Urdd Caerdydd Canolfan Mileniwm Cymru Bae Caerdydd CF10 5AL

T: 02920 635689
E: E-bostiwch Fi »

Sian Eirian

Sian Eirian

Cyfarwyddwr dros dro yr Eisteddfod a'r Celfyddydau

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Glan-llyn, Llanuwchllyn, Bala, Gwynedd, LL23 7ST

T: 01678 541014
E: E-bostiwch Fi »

Huw Antur Edwards

Huw Antur Edwards

Cyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Glan-llyn

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Glan-llyn, Llanuwchllyn, Bala, Gwynedd, LL23 7ST

T: 01678 541000
E: E-bostiwch Fi »

Dai Bryer

Dai Bryer

Cyfarwyddwr Talaith y De

Swyddfa'r Urdd, Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute, Caerdydd, CF10 5AL

T: 01267 676642
E: E-bostiwch Fi »

Mali Thomas

Mali Thomas

Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Materion Rhyngwladol

Swyddfa'r Urdd, Canolfan y Mileniwm, Plas Bute, Caerdydd, CF10 5AL

T: 02920 635695
E: E-bostiwch Fi »

Hywel Williams

Hywel Williams

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Glan-llyn, Llanuwchllyn, Bala, Gwynedd, LL23 7ST

T: 01678 541010
E: E-bostiwch Fi »

Lowri Jones

Lowri Jones

Cyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Llangrannog

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6AE

T: 01239 652144
E: E-bostiwch Fi »

Sian Rogers

Sian Rogers

Cyfarwyddwr Ieuenctid a Chymuned y Gogledd

Swyddfa'r Urdd, Uned 2, Ty Panton, Neuadd Panton, Dinbych, LL16 3TL

T: 01745 818 600
E: E-bostiwch Fi »

Gary Lewis

Gary Lewis

Cyfarwyddwr Chwaraeon

Swyddfa'r Urdd, 14 Lambourne Crescent, Parc Busnes Caerdydd, Caerdydd, CF14 5GG

T: 02922 405 335
E: E-bostiwch Fi »

Cyngor Yr Urdd

Mae Ymddiriedolwyr  Cwmni Urdd Gobaith Cymru yn dirprwyo eu cyfrifoldebau o redeg y cwmni i Gyngor yr Urdd a fydd yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn fel rheol. 

Mae’r Cyngor yn gyfrifol am ddatblygu strategaethau a chynlluniau, ac am osod cyfeiriad strategol i’r mudiad.

Bydd y Cyngor yn dirprwyo ei gyfrifoldebau i ofal y Pwyllgor Gwaith rhwng cyfarfodydd o’r Cyngor, ac y mae’r hawl gan y Pwyllgor Gwaith i gymryd penderfyniadau mewn cyfnodau o argyfwng, neu lle mae angen penderfyniad ar frys.

Bydd y Cyngor yn dirprwyo gweinyddiaeth o ddydd i ddydd yr Urdd drwy Gadeirydd yr Urdd i’r Prif Weithredwr, a thrwyddi hi i staff cyflogedig yr Urdd.  

I gysylltu a Chyngor yr Urdd ebostiwch helo@urdd.org

Pwyllgorau Rhanbarth yr Urdd

Rôl y Pwyllgor Rhanbarth yw:

 • Bod yn gyswllt rhwng y cylchoedd a Chyngor yr Urdd.
 • Cyfrifoldeb y Pwyllgor Rhanbarth yw trefnu Eisteddfodau y Rhanbarth.
 • Gyda chymorth staff yn y Rhanbarth hyrwyddo’r holl weithgareddau y mae’r Urdd yn ei ddarparu.

Mae croeso i unrhyw un ymuno a pwyllgor rhanbarth o fewn eu ardal.  Am fwy o fanylion cysylltwch â’ch swyddog datblygu lleol