Ewch i waelod y dudalen am atebion i gwestiynau cyffredin am yr Urdd a'r Coronafeirws.

 

Oherwydd y sefyllfa bresennol yng Nghymru o ran Coronafeirws, rydyn ni fel Urdd Gobaith Cymru yn cymryd y camau canlynol er mwyn iechyd a lles aelodau, staff a gwirfoddolwyr.

Fe fyddwn yn: 

- Cau ein tri gwersyll (Llangrannog, Caerdydd a Glan-llyn) i holl weithgareddau preswyl o ddydd Gwener 20 Mawrth 2020 nes bydd rhybudd pellach 

- Canslo holl Eisteddfodau lleol a rhanbarthol 

- Gohirio Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych tan 2021 

- Canslo pob cystadleuaeth chwaraeon cenedlaethol 

- Canslo pob gweithgaredd cymunedol nes bydd rhybudd pellach 

Bydd Eisteddfod yr Urdd nawr yn cael ei chynnal yn Sir Ddinbych ym mis Mai 2021 ac mae’r Urdd yn trafod yn barhaus gyda’i bartneriaid darlledu, S4C a BBC Radio Cymru, o ran opsiynau i ddathlu doniau’r aelodau ar blatfform gwahanol yn 2020. 

Gydag Eisteddfod Sir Ddinbych yn symud i 2021, fe fydd Eisteddfod yr Urdd 2022 yn cael ei chynnal yn Sir Gaerfyrddin.

Mae canslo digwyddiadau mawr a chau’r gwersylloedd yn naturiol yn cyflwyno heriau ariannol sylweddol i ni ac mae amcangyfrif cychwynnol yn awgrymu bydd ergyd ariannol o bron i £4 miliwn yn dilyn cyhoeddiadau heddiw. 

Rydyn ni'n trafod gyda'n holl bartneriaidgan gynnwys Llywodraeth Cymru, yr effaith sylweddol y bydd y sefyllfa bresennol yn ei chael ar yr Urdd, ein gweithlu o 320 ac ar bobl ifanc a phlant Cymru. 

Dywedodd Prif Weithredwr yr Urdd, Siân Lewis: “Mae’n siom enbyd i ni i gyd orfod cau ein gwersylloedd a chanslo ein digwyddiadau, ond mae diogelwch a lles ein staff, ein aelodau a’n cefnogwyr yn flaenoriaeth llwyr. Ein bwriad nawr yw mynd ati i ddiogelu’r mudiad trwy gynllunio dyfodol cynaliadwy a defnyddio ein egni, ein ymrwymiad a'n gwerthoedd i helpu Cymru i ymdopi â’r argyfwng hwn. 

“Bydd y mudiad, a ffurfiwyd bron i ganrif yn ôl ar egwyddorion o ymrwymiad cadarn i Gymru a chyd-ddyn, yn trafod y sefyllfa bresennol gyda Gweinidogion y Llywodraeth a hefyd yn edrych ar sut y gellid defnyddio'r Urdd ai staff i ymateb i’r heriau cynyddol syn wynebur henoed a’r bregus yng Nghymru yn nghysgod y feirws hwn. 

Rydyn ni mewn cysylltiad uniongyrchol â’n holl randdeiliaid ynglŷn âr sefyllfa a byddwn yn diweddaru’n syth a mor rheolaidd a phosib os oes unrhyw ddatblygiadau pellach. 

Gwersylloedd

Rydyn ni wedi trefnu i ddod i Langrannog, Glan-llyn neu i Wersyll Caerdydd. A fyddwn fel ysgol yn cael ein arian yn ôl?

Bydd y gwersyll yn trefnu ad-daliad o’r hyn rydych wedi ei dalu'n barod. Gall hyn gymryd rhai wythnosau i brosesu oherwydd y sefyllfa. Cysylltwch â'r gwersyll dan sylw i siarad â rhywun.

Rydw i'n riant sydd wedi talu am daith i un o'r gwersylloedd i fy mhlant, a fydda i'n cael ad-daliad gan yr ysgol neu'r gwersyll?

Bydd y gwersyll yn trefnu hyn gyda'ch ysgol. Cysylltwch â'ch ysgol am y diweddaraf.

Oes modd newid ein taith i amser arall o'r flwyddyn?

Oes, fe wnawn ein gorau i ail drefnu eich cwrs ar adeg arall neu gellir ystyried un o’r gwersylloedd eraill (os yn addas) os nad oes bosib i chi ddod ar ddyddiadau rhydd y gwersyll.  

Oes modd i ni fynychu gwersyll arall os oes lle ar gael yno o fis Medi 2020?

Oes, fe wnawn ein gorau i ail drefnu eich cwrs ar adeg arall neu gellir ystyried un o’r gwersylloedd eraill. Cysylltwch â'r gwersyll dan sylw i siarad â rhywun am eich cais.

A yw gweithgareddau gwyliau yn parhau?

Nid yw gweithgareddau preswyl yn parhau ar hyn o bryd. Os bydd newid i hyn byddwn yn eich hysbysu.

Beth sy'n digwydd os yw'r Coronafeirws yn parhau am gyfnod hir?

Rydym yn monitro’r sefyllfa’n ofalus ac yn cael cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru cyn ail agor.

Cysylltwch â ni

Gwersyll Llangrannog Gwersyll Glan-llyn Gwersyll Caerdydd

 

Aelodaeth

Dwi wedi talu am aelodaeth, alla i gael fy arian yn ôl?

Yn anffodus, ni fydd yn bosib i ni ad-dalu eich tâl aelodaeth. Mae aelodaeth yr Urdd yn cyfrannu tuag at gyflogaeth staff a gweithgareddau trwy’r flwyddyn, ac yn yr achos unigryw yma sydd am effeithio’n ddirfawr ar yr Urdd ni fydd hyn yn bosib. 

Cysylltwch â ni

cysylltu am aelodaeth

 

Eisteddfod yr Urdd

Dwi wedi talu am docynnau i'r cyngherddau nos. Alla i gael fy arian yn ôl?

Byddwn yn trefnu ad-daliadau llawn drwy’r cerdyn wnaethoch ei ddefnyddio i dalu, neu gallwch gadw eich tocynnau a byddant yn ddilys ar gyfer Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2021. Gall hyn gymryd rhai wythnosau oherwydd y sefyllfa. Os nad ydych wedi derbyn yr ad-daliad cyn 3 Ebrill 2020 cysylltwch ag eisteddfod@urdd.org.

Dwi wedi ennill yn fy Eisteddfod Sir. A fydda i dal yn cael cystadlu fel enillydd yn Eisteddfod yr Urdd 2021?

Rydym yn parhau i drafod a byddwn yn cyfathrebu hyn maes o law.  Am gwestiynau pellach cysylltwch â ni ar eisteddfod@urdd.org 

Pam na wnaeth yr Urdd y penderfyniad yma cyn nifer o Eisteddfodau'r penwythnos?

Roedd yn amhosib rhagweld y sefyllfa unigryw hon. Rydym yn siomedig iawn fel mudiad i orfod gwneud y penderfyniad, ond lles a iechyd ein aelodau yw ein blaenoriaeth.

Rwy wedi talu am garafan, ga i ad-daliad?

Cewch, fe fydd yr Eisteddfod yn trefnu ad-daliadau llawn neu gallwch gadw eich archeb a’i ddefnyddio ar gyfer Eisteddfod yr Urdd 2021, fydd yn cael ei gynnal yn Sir Ddinbych. Gall hyn gymryd hyd at fis oherwydd prysurdeb. Os na fyddwch wedi derbyn erbyn 3 Ebrill yna cysylltwch â ni ar eisteddfod@urdd.org 

Beth am gystadlaethau llenyddol? Y dyddiad cau oedd y 1af o Fawrth 2020, a fyddwch chi'n dal i gyhoeddi enillwyr eleni?

Rydym yn parhau i drafod a byddwn yn cyfathrebu hyn maes o law.  Am gwestiynau pellach cysylltwch â ni ar eisteddfod@urdd.org 

Dwi'n cofio cyfnod Clwy Traed a'r Genau yn 2001, a fydd Eisteddfod eleni yn debyg i bryd hynny?

Rydym mewn trafodaethau cyson gydag S4C a BBC Radio Cymru, partneriaid darlledu Eisteddfod yr Urdd, er mwyn trafod posibiliadau i ddathlu talent ein pobl ifanc mewn dull gwahanol yn 2020.

Dwi wedi talu'n barod am lety yn ardal Sir Ddinbych. Ga i ad-daliad?

Yn anffodus, ni fydd modd i ni wneud hyn ar eich rhan. Cysylltwch gyda’r llety i drafod opsiynau.

Dwi wedi ymaelodi â'r Urdd er mwyn cystadlu yn yr Eisteddfod, dim ond ar gyfer yr Eisteddfod ro'n i'n defnyddio fy aelodaeth. A fydd yr Urdd yn ad-dalu fy nhâl aelodaeth?

Yn anffodus, ni fydd yn bosib i ni ad-dalu eich tâl aelodaeth. Mae aelodaeth yr Urdd yn cyfrannu tuag at gyflogaeth staff a gweithgareddau trwy’r flwyddyn, ac yn yr achos unigryw yma sydd am effeithio’n ddirfawr ar yr Urdd ni fydd hyn yn bosib. 

Cysylltwch â ni

Cysylltu am eisteddfod yr urdd

 

Cystadlaethau chwaraeon

A fydd twrnament 7 bob ochr yr Urdd ac Undeb Rygbi Cymru yn cael ei aildrefnu eleni?

Rydyn ni ar hyn o bryd yn canslo pob cystadleuaeth chwaraeon cenedlaethol nes bydd rhybudd pellach. Cysylltwch â'r Adran Chwaraeon am fwy o wybodaeth chwaraeon@urdd.org

A fydda i'n derbyn ad-daliad ar gyfer y cystadlaethau dwi wedi cofrestru ar eu cyfer?

Byddwch, fe fyddwn yn cysylltu ag ysgolion i drefnu ad-daliad o fewn y mis.

Sut dwi'n mynd ati i gael ad-daliad ar gyfer cystadlaethau cenedlaethol?

Fe fyddwn yn cysylltu o fewn y mis i drefnu ad-daliad.

Cysylltwch â ni

Cysylltu am gystadlaethau cenedlaethol

 

Chwaraeon Cymunedol

A yw clybiau chwaraeon cymunedol yr Urdd yn parhau?

Bydd pob gweithgaredd cymunedol wedi dod i ben erbyn ddydd Gwener yr 20fed o Fawrth 2020. Cysylltwch â'ch Swyddog Datblygu lleol am wybodaeth am weithgareddau'r wythnos hyd at yr 20fed.

Rwy wedi talu am weddill y tymor, fydda i'n cael ad-daliad?

Fe fydd eich Swyddog Datblygu lleol yn cysylltu gyda chi i drafod. 

Pryd fydd y gweithgareddau yn ailgychwyn? Sut fyddwn ni'n cael gwybod?

Pan fyddwn mewn sefyllfa i ailgychwyn ein gweithgareddau fe fyddwn yn gwneud yn siŵr i gysylltu â rhieni a gwarchodwyr yn syth.

Ble ga i fwy o fanylion?

Cysylltwch gyda’ch swyddog chwaraeon lleol – mae manylion ar www.urdd.cymru/fyardal 

Cysylltwch â ni

Cysylltu am chwaraeon cymunedol

 

Gweithgareddau yn y gymuned a theithiau

A fydd taith i Batagonia yn Hydref 2020 yn parhau?

Ar hyn o bryd mae bwriad parhau ond rydym yn monitro'r sefyllfa ac fe fyddwn yn cysylltu gyda’r teuluoedd i gyd os bydd unrhyw newid.

A yw taith yr Urdd i Hwngari yn Ebrill 2020 yn parhau?

Yn anffodus ni fydd y daith i Hwngari yn parhau. Mae’r swyddog perthnasol yn cysylltu gyda'r rheini sydd wedi archebu lle ar y daith i drefnu ad-daliadau.

A fydd teithiau eraill yn parhau?

Ni fydd unrhyw deithiau tu hwnt i 20 Mawrth 2020 yn parhau, a bydd y swyddog wnaeth drefnu’r daith yn cysylltu gyda chi ar gyfer ad-daliad neu manylion ail-drefnu. 

Dwi'n rhedeg Adran/Aelwyd a dwi'n hapus i barhau i gynnal gweithgareddau yn ystod yr wythnos i blant a phobl ifanc. Ydi hyn yn iawn?

Yn anffodus, rydym yn dod â holl weithgareddau cymunedol i ben ar yr 20fed o Fawrth er lles a iechyd ein aelodau a'n gwirfoddolwyr.

Dwi wedi talu aelodaeth a nawr bydda i ddim yn cael y gweithgareddau dwi wedi talu amdanynt. Ga i fy arian yn ôl?

Yn anffodus ni fydd yn bosib cael ad-daliad am aelodaeth. Mae aelodaeth yr Urdd yn cyfrannu tuag at gyflogaeth staff a gweithgareddau drwy’r flwyddyn, ac yn yr achos unigryw yma sydd am effeithio’n ddirfawr ar yr Urdd ni fydd hyn yn bosib.

Cysylltwch â ni

Cysylltu am weithgareddau cymunedol a theithiau