Gwneud cais trwy'r gronfa

Mae gwneud cais am wyliau haf trwy'r gronfa yn broses syml a chyflym.

Nôl Ffurflen gais

Gwneir y broses gais hon trwy ysgol eich plentyn. Rydym wedi creu ffurflen fer ar gyfer athrawon plant a phobl ifanc a fyddai'n elwa o gymorth ariannol trwy Gronfa Cyfle i Bawb.

Rydym yn gofyn am ddau enwebiad gan bob ysgol fel man cychwyn. Deallwn y gallai hyn fod yn anodd, ac rydym yn fodlon trafod enwebiadau pellach os bydd lleoedd ar gael.

Os nad ydych yn sicr a yw eich ysgol wedi derbyn yr wybodaeth, cysylltwch â Chanolfan yr Urdd Llangrannog neu cysylltwch â'ch ysgol yn uniongyrchol.

Bydd ceisiadau'n cael eu hasesu gan bwyllgor llywio sy'n cynnwys Cyfarwyddwyr Canolfan yr Urdd, un o Ymddiriedolwyr yr Urdd ac aelod o Fwrdd Syr Ifanc.

Meini prawf

 • Plentyn/person ifanc rhwng 8 ac 18 oed
 • Plentyn/person ifanc sy'n siarad Cymraeg yn rhugl neu'n dysgu
 • Plentyn/person ifanc y mae ei rieni/gwarcheidwaid yn gymwys am brydau ysgol am ddim NEU gredydau treth gwaith
 • Plentyn/person ifanc yr ydych chi'n teimlo y byddai'n elwa o gwrs haf yn un o ganolfannau'r Urdd

Cam 1

 • Siarad â'ch ysgol neu gysylltu â cronfa@urdd.org
 • Lawrlwytho ffurflen
 • Llenwi pob adran ar ran eich ysgol
 • Ei dychwelyd i'r ysgol

Cam 2

Bydd yr ysgol yn sganio'r ffurflen a'i hanfon ar ebost at caiscronfa@urdd.org neu'n ei phostio at:

Cronfa Cyfle i Bawb

Gwersyll yr Urdd Llangrannog

Llandysul

Ceredigion

SA44 6AE

Cam 3

Dyddiad cau'r rownd gyntaf: 31 Ionawr 2019

 • Bydd y panel yn cwrdd ac yn asesu'r holl geisiadau am y tro cyntaf
 • Asesu lefel y cyllid sydd ar gael
 • Asesu'r ceisiadau
 • Dyrannu lleoedd

Mae nifer y lleoedd fydd ar gael yn dibynnu ar lefel y cyllid a dderbynnir, felly bydd pob cais yn cael ei asesu a dyrennir y lleoedd i'r rhai hynny sy'n cwrdd orau â'r meini prawf.

Ein nod yw dyrannu o leiaf 100 o leoedd ledled yr 8 cwrs sydd ar gael.

Bydd y panel yn rhoi gwybod i rieni/ysgolion beth yw'r canlyniad ar 14 Chwefror 2019.


Os nad yw pob lle wedi'i lenwi erbyn diwedd Ionawr yna bydd y broses gais yn agor hyd 30 Mawrth 2019, yna bydd y ceisiadau a dderbynnir yn cael eu hasesu bob 10 diwrnod gwaith.

Mae'r cyrsiau'n cael eu llenwi ar sail y cyntaf i'r felin, felly awgrymir eich bod yn gwneud cais yn gynnar.