Cyrsiau ar y Gweill

Urdd Gobaith Cymru yn cyhoeddi camau mawr oherwydd Coronafeirws

Oherwydd y sefyllfa bresennol yng Nghymru o ran Coronafeirws, mae Urdd Gobaith Cymru yn cymryd y camau canlynol er mwyn iechyd a lles aelodau, staff a gwirfoddolwyr.

Bydd yr Urdd yn:

- Cau ei dri gwersyll (Llangrannog, Caerdydd a Glan-llyn) i holl weithgareddau preswyl o ddydd Gwener 20 Mawrth 2020 nes bydd rhybudd pellach

- Canslo holl Eisteddfodau lleol a rhanbarthol

- Gohirio Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych tan 2021

- Canslo pob cystadleuaeth chwaraeon cenedlaethol

- Canslo pob gweithgaredd cymunedol nes bydd rhybudd pellach

Bydd Eisteddfod yr Urdd nawr yn cael ei chynnal yn Sir Ddinbych ym mis Mai 2021 ac mae’r Urdd yn trafod yn barhaus gyda’i bartneriaid darlledu, S4C a BBC Radio Cymru, o ran opsiynau i ddathlu doniau’r aelodau ar blatfform gwahanol yn 2020.

Mae canslo digwyddiadau mawr a chau’r gwersylloedd yn naturiol yn cyflwyno heriau ariannol sylweddol i’r Urdd ac mae amcangyfrif cychwynnol yn awgrymu bydd ergyd ariannol o bron i £4 miliwn yn dilyn cyhoeddiadau heddiw.

Mae’r Urdd yn trafod gyda'i holl bartneriaid, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, yr effaith sylweddol y bydd y sefyllfa bresennol yn ei chael ar yr mudiad, ei weithlu o 320 ac ar bobl ifanc a phlant Cymru.

Dywedodd Prif Weithredwr yr Urdd, Siân Lewis: “Mae’n siom enbyd i ni i gyd orfod cau ein gwersylloedd a chanslo ein digwyddiadau, ond mae diogelwch a lles ein staff, ein aelodau a’n cefnogwyr yn flaenoriaeth llwyr. Ein bwriad nawr yw mynd ati i ddiogelu’r mudiad trwy gynllunio dyfodol cynaliadwy a defnyddio ein egni, ein ymrwymiad a'n gwerthoedd i helpu Cymru i ymdopi â’r argyfwng hwn.

“Bydd y mudiad, a ffurfiwyd bron i ganrif yn ôl ar egwyddorion o ymrwymiad cadarn i Gymru a chyd-ddyn, yn trafod y sefyllfa bresennol gyda Gweinidogion y Llywodraeth a hefyd yn edrych ar sut y gellid defnyddio'r Urdd a’i staff i ymateb i’r heriau cynyddol sy’n wynebu’r henoed a’r bregus yng Nghymru yn nghysgod y feirws hwn.”

Mae’r Urdd mewn cysylltiad uniongyrchol â’i holl randdeiliaid ynglŷn â’r sefyllfa a byddwn yn diweddaru’n syth a mor rheolaidd a phosib os oes unrhyw ddatblygiadau pellach.

Os oes gennych ymholiad penodol dyma’r manylion cyswllt:

eisteddfod@urdd.org

chwaraeon@urdd.org

llangrannog@urdd.org

glan-llyn@urdd.org

caerdydd@urdd.org

Neu am ymholiad cyffredinol cysylltwch a helo@urdd.org

Anturdd Pasg Glan-llyn

Ebrill 6-9fed

£160

glan_llyn_uwchradd-2409 (1).jpg

 

Awydd datblygu sgiliau mewn gweithgareddau anturus? Dyma’ch cyfle!  Bydd ANTURDD PASG yn gyfle i ganolbwyntio ar ddatblygu sgiliau mewn gwahanol chwaraeon anturus!

Cyrsiau yn agored i aelodau yr Urdd o 11 – 16 oed,

Cynhelir yr hyfforddiant i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg.

 Anturdd Pasg Hwylio Lefel 1 / Anturdd Pasg Hwylio Lefel 2 

Cyfle i weithio tuag at gymhwyster RYA Lefel 1 neu 2. Bydd cyfle i ddysgu sgiliau hwylio o’r newydd, neu ddatblygu sgiliau yr ydych wedi eu meistroli’r barod.

Byddwch yn dysgu sgiliau mewn cychod unigol Topper ac unwaith byddwch wedi meistroli hynny efallai bydd modd  cael cyfle i hwylio y cychod catamarán ar draws y Llyn.

Bydd cyfle i gofrestru o’r newydd hefo’r RYA, neu ddatblygu eich llyfr log.

Anturdd Pasg Dringo a Mynydda

Ydi anturio ar y mynydd neu greigiau yn mynd a’ch bryd? Yn ystod y cwrs byddwch yn cael cyfle i ddatblygu sgiliau mynydda ar fynyddoedd Eryri – gwaith map a chwmpawd, gwaith rhaff a chyfeiriannu. Bydd cyfle i ddatblygu eich sgiliau dringo mewn canolfan dan do, ac os fydd y tywydd yn caniatáu, allan ar y creigiau.  

Anturdd Pasg Dŵr

Awydd datblygu eich sgiliau canwio, ceufadu a SUP? Bydd cyfle yn ystod y cwrs i ddatblygu sgiliau gweithgareddau padlo dŵr, canwio ar y llyn, ceufadu ar ddŵr symud, SUPio. Byddwch yn gweithio tuag at ennill cymhwyster mewn chwaraeon dŵr.

 

Anturdd Blasu

Yn hytrach na chanolbwyntio ar un gweithgaredd mae posibl ichi ddewis dod i Lan-llyn i gymryd rhan mewn cyfuniad o rai o’r gweithgareddau uchod ar ddŵr ac ar dir .

Y cyrsiau i gyd:

Ddiwedd y prynhawn bydd pawb yn ymuno i wneud gweithgareddau cyffrous a chymdeithasol eraill: cwrs rhaffau, saethyddiaeth, nofio, bowlio, gwylltgrefft, ffilmiau a chwaraeon.

Archebu

Gallwch archebu lle drwy ffonio y gwersyll neu drwy gofrestru ar y we i dalu blaendal o £50. Os bydd digon o alw gellid trefnu bws o wahanol rannau o Gymru.  Gyda nifer cyfyngedig o lefydd ar bob cwrs, archebwch eich lle cyn gynted a phosibl.

Goruchwyliaeth

Bydd y cyrsiau yn cael eu goruchwylio gan staff profiadol Glan-llyn.

Darperir ddillad addas ar gyfer y gweithgareddau unigol.

ANTURDD PASG!

FFONIWCH HEDDIW I ARCHEBU LE!

01678 541000