Er mai plant a phobl ifanc yw prif ddefnyddwyr Llangrannog rydym yn falch o allu agor ein cyfleusterau i’r cyhoedd boed ar gyfer ymweliad, clwb wythnosol neu barti pen-blwydd! Dewch i weld beth sydd ar gael!

Canolfan Sgïo a Byrddio

Mae'r Ganolfan Sgïo yn fan arbennig i sgïo, byrddio neu wibgartio. Cewch drefnu i ymweld fel grŵp, i gael gwersi preifat neu ymuno mewn sesiynau am bris rhesymol. Rydym hefyd yn llogi a cynnal a chadw sgis.   

Amseroedd Agor   

*Gwyliau'r Haf - Ffoniwch y Llethr Sgïo i drefnu sesiwn 01239 652156


HYDREF - EBRILL

Nos Lun*, Mawrth, Mercher, Iau: 5.00 - 9.00yp               

Dydd Sul: 2.00 – 5.00yp

Hefyd: 

Sesiwn Blasu Byrddio: Dydd Sul 2.00 - 3.00yp

Sesiwn Blasu Sgïo: Dydd Sul 3.00 - 4.00yp

Sgïo Addasol: Sul olaf bob mis 1.30 - 3.00yh (Hydref – Mehefin)

Ffoniwch y Llethr Sgïo i drefnu sesiwn 01239 652156

*ar gau dros Ŵyl y Banc


Diwrnodau Hwyl

Diwrnodau llawn gweithgareddau i ddiddanu’r plant (blynyddoedd 4-10) yn ystod gwyliau’r haf

Dyddiadau:

*Bob Dydd Gwener yn ystod y gwyliau Haf

27ain o Orffennaf

3ydd o Awst

10fed o Awst

17eg o Awst

24ain o Awst

31ain o Awst


Amser:  9.30 – 4.30

Pris: £25 y pen (yn cynnwys gweithgareddau a chinio)

 

Canolfan Ddringo yr Hen Sgubor

Glaw neu hindda mae'r Ganolfan Ddringo dan do yn le arbennig i herio'ch nerfau!

Cewch fwynhau parti penblwydd neu ddod a grŵp i’r ganolfan. Rydym yn rhedeg sesiynau awr neu ddwy awr, gyda’r pris yn amrywio o £7 i £15 yn ddibynnol ar hyd y sesiwn a maint y grŵp.

Cysylltwch â ni i gael manylion argaeledd y ganolfan

Clwb Dringo 

Os am ddysgu dringo, cewch ymuno a’r clwb dringo ar Nos Fercher

Clwb Sgiliau Sylfaenol              5:30 – 6:00 (addas ar gyfer disgyblion blwyddyn 1 - 4)

Clwb Dechreuwyr Dringo          6:30 – 7:30 (addas ar gyfer disgyblion Blwyddyn 5 a lan)

Rhaid bwcio o flaen llaw i gadw eich lle yn y clwb 

Canolfan Ferlota Llangrannog

Canolfan Ferlota Llangrannog 

Mae’r Ganolfan Ferlota ar gael i’w llogi ac mae’n cynnwys ysgol tywod silica 23m x 43m a man gwylio a pharcio am £15 yr awr.

Oriau Agor:

Nos Lun i Gwener – 5.00 – 9.0yh        Sul – 2.00 – 5.00yh

HEFYD

Clwb Merlota - Nos Fawrth 6.00-8.15yh                      

Sesiwn Blasu - Yn ystod gwyliau’r ysgol cynigwn sesiwn blasu 1 awr i ddechreuwyr neu deuluoedd am uchafswm o £15 y person.

Partion

Partion

Anghofiwch y trafferth o drefnu parti, beth am ymweld â Llangrannog?

Ar brynhawn dydd Sul ac yn ystod gwyliau ysgol cynigwn fan delfrydol ar gyfer partïon o bob math!

 

 

Canolfan Hamdden Syr Ifan

Canolfan Hamdden Syr Ifan

Mae Canolfan Hamdden Syr Ifan yn gyfleuster chwaraeon arbennig, gyda neuadd chwaraeon, pedwar cwrt badminton, gym, cae astro a chae chwarae llawn naturiol. Mae amryw o ddosbarthiadau ffitrwydd e.e. yoga, yn cael eu cynnal ynghyd â chlybiau wythnosol e.e. pêl-droed, badminton.