Mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, sy’n un o wyliau teithiol ieuenctid mwyaf Ewrop, yn dod i Sir Ddinbych yn ystod hanner tymor mis Mai 2022.

Awydd cymryd rhan mewn cystadlaeth yn yr adran Celf, Dylunio a Thechnoleg?

Mae digonedd o ddewis felly dewch i ymuno yn yr hwyl.

Sut ydw i’n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd?

Er mwyn gallu cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd, mae nifer o gamau sy'n rhaid ichi eu dilyn gan gynnwys:

1)      Ymaelodi gydag Urdd Gobaith Cymru. Cliciwch yma i ddysgu mwy.

2)      Porwch trwy’r Rhestr Testunau a dewiswch pa gystadlaethau yr hoffech gystadlu ynddynt.

3)      Bydd angen cofrestru i gystadlu.

Gwiriwch beth ydi dyddiad cau cofrestru eich ardal chi trwy gysylltu gyda’r Swyddfa leol neu ymweld â Fy Ardal ar ein gwefan.

4)     Fel rhan o'r broses gofrestru, cofiwch argraffu manylion unigol y cystadleuwyr er mwyn eu gosod ar gefn pob darn o waith.

5)     Gwiriwch beth ydi dyddiad a lleoliad eich cystadleuaethau leol (Beirniadu Cylch / Rhanbarthol).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda eich Swyddog Cymunedol lleol.

Ym mhle ga’i weld rhestr o’r cystadlaethau? (Rhestr Testunau)

Mae copi o Restr Testunau Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022 ar gael i'w lawrlwytho yma.

Yno fe welwch fanylion amrywiaeth o gystadlaethau o adeiladu i argraffu ac o greu gwefan i ffotograffiaeth.

Beth ydi thema’r cystadlaethau Celf, Dylunio a Thechnoleg yn 2022?  

Môr a Mynydd. 

Gweler awgrymiadau o amgylch y thema yma.

Pwysig - Nid yw'n orfodol bod gwaith Uwchradd yn seiliedig ar y thema.

 

Pwy sy’n cael cystadlu?

Mae cystadlaethau Eisteddfod yr Urdd yn agored i unrhyw berson sydd wedi ymaelodi â’r Urdd.

Edrychwch ar yr oedrannau sydd wedi eu nodi ger bob cystadleuaeth yn y Rhestr Testunau er mwyn sicrhau fod gennych yr hawl i gystadlu.

 

Pwy fydd y Beirniad?

Mae beirniaid yn cael eu dewis am eu harbenigedd a'u profiad helaeth yn eu maes.

Bydd dyfarniad y beirniad yn derfynol ym mhob achos.

Bydd beirniaid gwahanol wedi eu dewis i feirniadu yn yr Eisteddfod Cylch, Rhanbarth a’r Genedlaethol.

Sawl gwaith ga'i gystadlu mewn un cystadleuaeth?

Unwaith yn unig.

Ga’i adborth ar ôl cystadlu?

Ni fydd beirniadaeth ysgrifenedig i'r adran hon.

Dwi’n byw tu allan i Gymru. Ydw i’n cael cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd?

Wyt. Mae Eisteddfod Rhanbarth tu allan i Gymru yn cael ei chynnal yn Llundain (Dyddiad i'w gadarnhau) Bydd y gweithiau Celf, Dylunio a Thechnoleg yn cael eu casglu yno a'u cludo i Swyddfa'r Eisteddfod yng Nglan-llyn. 

Bydd fy ngwaith yn mynd yn syth i'r Eisteddfod Genedlaethol i'w feirniadu?

Bydd bob darn o gynnyrch o fewn yr adran gelf, dylunio a thechnoleg yn cael eu beirniadu mewn rownd Cylch / Rhanbarthol a gynhelir cyn diwedd mis Ebrill. 

 

Cynradd -  Bydd enillydd bob rhanbarth yn mynd ymlaen i'r Eisteddfod Genedlaethol.

Uwchradd - Bydd y cyntaf a'r ail ym mhob rhanbarth yn mynd ymlaen i'r Eisteddfod Genedlaethol.

 

 

Pryd ga’i wybod os ydw i’n llwyddiannus?

Y Gystadleuaeth Rhanbarthol

Yn dilyn y beirniadu celf, dylunio a thechnoleg rhanbarthol, bydd ebost yn mynd allan i'r ysgolion / adrannau i'w hysbysu o'r canlyniadau. 

Cynradd -  Bydd enillydd bob rhanbarth yn mynd ymlaen i'w Genedlaethol.

Uwchradd - Bydd y cyntaf a'r ail ym mhob rhanbarth yn mynd ymlaen i'r Genedlaethol.

 

Y Genedlaethol

Yn dilyn y beirniadu celf, dylunio a thechnoleg, bydd e-bost yn cael ei anfon at eich ysgol / adran i hysbysu’r ymgeisydd buddugol ym mhob cystadleuaeth.

Oes arddangosfa o fuddugwyr cenedlaethol yn yr adran Celf, Dylunio a Thechnoleg?

Bydd arddangosfa lawn o’r holl fuddugwyr yn yr adran Celf, Dylunio a Thechnoleg i’w gweld ar faes yr Eisteddfod.

Oes Seremoni Wobrwyo i'r adran Celf, Dylunio a Thechnoleg?

Bydd tystysgrif a medal yn cael eu cyflwyno i’r buddugwyr yn yr adran Celf, Dylunio a Thechnoleg yn ystod seremoni arbennig a gynhelir wythnos Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.

Manylion i ddilyn.

Oes posibl cael ein gwaith yn ôl yn dilyn yr Eisteddfod Genedlaethol?

Mi fydd gwaith bob ymgeisydd yn cael ei ddychwelyd iddynt yn yr wythnosau yn dilyn Eisteddfod yr Urdd a thrwy law eich Swyddog Datblygu lleol.

Cymerir pob gofal o'r cynhyrchion ond ni fydd yr Urdd yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod anorfod a all ddigwydd.

Bydd croeso i unrhyw gystadleuydd, athrawon neu rieni i gasglu'r gwaith o'r arddangosfa ar ddiwrnod olaf Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. 

Am fwy o fanylion, gweler y Rheolau Cyffredinol yn y Rhestr Testunau.