Mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, sy’n un o wyliau teithiol ieuenctid mwyaf Ewrop, yn dod i Sir Ddinbych yn ystod hanner tymor mis Mai 2022.

 

Awydd cymryd rhan mewn cystadlaethau llwyfan a maes?

 

Mae digonedd o ddewis felly dewch i ymuno yn yr hwyl.

Sut ydw i’n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd?

Er mwyn gallu cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd, mae nifer o gamau sy'n rhaid ichi eu dilyn gan gynnwys:

1)      Ymaelodi gydag Urdd Gobaith Cymru. Cliciwch yma i ddysgu mwy.

2)      Porwch trwy’r Rhestr Testunau a dewiswch pa gystadlaethau yr hoffech gystadlu ynddynt.

3)      Bydd angen Cofrestru i Gystadlu. Mi fydd yn bosibl gwneud hyn o 1af Rhagfyr 2021.

Dyddiad Cau pob Rhanbarth yw Chwefror 14eg 2022. 

4)      Cystadlu yn yr Eisteddfod Cylch  sef y rownd gyntaf. (Oni nodir yn wahanol)

5)      Os ydych yn llwyddiannus, byddwch yn cystadlu yn yr Eisteddfod Rhanbarth sef yr ail rownd. (Oni nodir yn wahanol)

6)      Os ydych yn llwyddiannus, byddwch yn mynd ymlaen i gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir Ddinbych ym mis Mai. Dyma fydd y drydedd rownd.

Ym mhle ga’i weld rhestr o’r cystadlaethau? (Rhestr Testunau)

Mae copi o Restr Testunau Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022 ar gael i'w lawrlwytho yma.

Sut ydw i’n cael copïau o'r darnau testun?

Os yw’r darn dal i fod mewn print, bydd ar gael:

  • I’w brynu o’ch siop lyfrau lleol
  • I’w fenthyg o’r llyfrgell
  • Trwy gysylltu gyda Swyddfa’r Eisteddfod yng Nghlan-Llyn. Os mai dyma ydi'r achos, bydd hyn wedi ei nodi yn y Rhestr Testunau. E-bostiwch darnau@urdd.org 
  • Cer i'r dudalen Darnau.

 

 

Wrth bori trwy’r Rhestr Testunau, mi welwch fod manylion llawn y cystadlaethau wedi eu gosod allan fel hyn:

Cystadleuaeth rhif 7

Côr Bl. 6 ac iau (Ad)          Dathlu, Robat Arwyn

                                           Can y Ddraig, Cyhoeddiadau Curiad

 

Dyma esboniad llawn o beth a olygir yma:

Enw’r darn:                          Dathlu

Awdur:                                 Robat Arwyn

Enw’r llyfr lle mae’r darn yn ymddangos:             Can y Ddraig

Cyhoeddwr:                         Cyhoeddiadau Curiad

Mae manylion cyswllt y Cwmniau Cyhoeddi i’w gweld yma

Pwy sy’n cael cystadlu?

Mae cystadlaethau Eisteddfod yr Urdd yn agored i unrhyw berson sydd wedi ymaelodi â’r Urdd.

Edrychwch ar yr oedrannau sydd wedi eu nodi ger bob cystadleuaeth yn y Rhestr Testunau er mwyn sicrhau fod gennych yr hawl i gystadlu.

 

Beth ydi Eisteddfod Cylch?

Eisteddfod Cylch yw'r rownd gyntaf yn nhaith bob cystadleuydd yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.

Bydd rhaid i bob unigolyn sy’n bwriadu cystadlu yn yr adran gerddoriaeth, cerdd dant, dawnsio, llefaru a theatrig ymddangos mewn rhagbrawf yn yr Eisteddfod Cylch (oni nodir yn wahanol).  

Mae rhestr o ddyddiadiau a lleoliadau Eisteddfodau lleol i'w gweld ar ein gwefan - clicia yma. 

Beth ydi Rhagbrawf?

Hwn yw'r rownd gyntaf ym mhob Eisteddfod.

Mae amser a lleoliad penodol i bob rhagbrawf lle bydd beirniad yn penderfyny ar y tri ymgeisydd mwyaf addawol i ymddangos ar lwyfan yr Eisteddfod.

Bydd hawl gan yr ymgeisydd gael cwmni rhiant, cyfaill neu warchodwr yn ystod eu perfformiad yn y rhagbrawf.

Nid oes unrhyw gyfyngiad ar yr hawl i gystadlu os mai dyma dymuniad yr aelod neu eu rhiant.

PWYSIG:

Nid oes rhagbrawf ar gyfer pob cystadleuaeth gan ei fod yn ddibynnol ar y niferoedd sy'n cystadlu.

Mewn cystadlaethau torfol, mae'n bosibl na fydd rhagbrawf yn cael ei gynnal. Bydd eich cystadleuaeth yn mynd yn syth ar y llwyfan. Am fanylion pellach, cysylltwch gyda Swyddog Datblygu eich ardal chi.

Pwy sy’n cael ymddangos ar y llwyfan?

Os ydych yn llwyddiannus yn y rhagbrawf, byddwch yn un o'r tri cystadleuydd sy'n cael eu dewis gan y beirniad i berfformio ar y llwyfan mewn neuadd ac ym aml o flaen cynulleidfa niferus.

Tasg y beirniad fydd i osod y cystadleuwyr mewn trefn ac i benderfynu pwy fydd yn gyntaf, yn ail ac yn drydydd yn y gystadleuaeth.

Os ydych yn lwyddiannus, byddwch yn mynd ymlaen i berfformio'r un darn yn yr Eisteddfod Rhanbarth (Rownd 2) gan gystadlu yn erbyn y goreuon o’r cylchoedd eraill.

Mewn cylchoedd lle mae llai yn cystadlu, mae'n bosibl na fydd rhagbrawf yn cael ei gynnal. Felly bydd y cystadleuwyr i gyd yn ymddangos ar y llwyfan. Bydd mwy o fanylion ar gael gan ySwyddog Cymunedol lleol.

 

Pwy fydd y Beirniad?

Mae beirniaid yn cael eu dewis am eu harbenigedd yn eu maes a'u profiad helaeth o gystadlu neu hyfforddi.

Bydd dyfarniad y beirniad yn derfynol ym mhob achos.

Bydd beirniaid gwahanol wedi eu dewis i feirniadu yn yr Eisteddfod Cylch, Rhanbarth a’r Genedlaethol.

Pwy fydd yn cyfeilio?

Bydd rhaid i gystadleuwyr dderbyn gwasanaeth y cyfeilyddion swyddogol yn yr Eisteddfod Cylch, Rhanbarth a'r Eisteddfod Genedlaethol.

Nid yw hyn yn berthnasol i gystadlaethau torfol, offerynnol, unawd/deuawd o sioe gerdd nac yr unawd 19- 25 oed. 

Yn yr achos yma, bydd yn rhaid ichi drefnu eich cyfeilydd eich hun.

Ga’i adborth ar ôl cystadlu?

Bydd beirniadaeth fer ysgrifenedig ar gael i bob cystadleuydd sy'n cystadlu yn yr Eisteddfod. Gweler pwynt 2 Gweithdrefnau a Phrosesau yn y Rhestr Testunau.

Bydd posibl casglu beirniadaethau gan Swyddogion yr Eisteddfod neu byddant yn cael eu hanfon i'r ysgolion / adrannau yn y dyddiau yn dilyn yr Eisteddfod.

Beth ydi Eisteddfod Rhanbarth?

Yr Eisteddfod Ranbarthol yw'r ail rownd yn y daith Eisteddfodol i gyrraedd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.

Gwiriwch beth ydi dyddiad a lleoliad eich Eisteddfod Rhanbarth trwy gysylltu gyda’r Swyddfa leol neu cliciwch yma.

Bydd amser a lleoliad penodol ar gyfer bob rhagbrawf lle bydd beirniad yn penderfyny ar y tri mwyaf addawol i ymddangos ar lwyfan yr Eisteddfod Rhanbarth.

Bydd tri cystadleuydd yn perfformio ar y llwyfan mewn neuadd ac yn aml o flaen cynulleidfa niferus. Tasg y beirniad fydd i benderfyny pwy sy'n haeddu'r gwobrau -  cyntaf, ail a thrydydd. 

Os ydych yn lwyddiannus, byddwch yn mynd ymlaen i gystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol (Rownd 3) gan gystadlu yn erbyn y goreuon o’r rhanbarthau eraill trwy Gymru gyfan.

Yn y rhanbarth lle gynhelir Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd y flwyddyn honno, bydd y cyntaf a’r ail o bob cystadleuaeth yn cael eu gwahodd i ymddangos yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

 

PWYSIG:

Nid oes rhagbrawf ar gyfer pob cystadleuaeth gan ei fod yn ddibynnol ar y niferoedd sy'n cystadlu.

Mewn cystadlaethau torfol, mae'n bosibl na fydd rhagbrawf yn cael ei gynnal. Bydd eich cystadleuaeth yn mynd yn syth ar y llwyfan. Am fanylion pellach, cysylltwch gyda Swyddog Datblygu eich ardal chi.

Dwi’n bwriadu cystadlu ar ddarn hunan ddewisiad yn Eisteddfod yr Urdd.

Oes rhaid imi wneud unrhyw beth o flaen llaw?

Oes. Cyfrifoldeb y cystadleuydd yw sicrhau bob caniatâd priodol ar gyfer cynnwys unrhyw ddarnau hunan-ddewisiad yn y perfformiad.

Dilynwch y camau priodol ar dudalen 10 yn y Rhestr Testunau neu cliciwch yma am enghreifftiau o lythyrau sydd i'w gyrru at Gwmniau Cyhoeddi.

Dwi’n bwriadu cystadlu ar y gystadleuaeth Dawnsio Hip-Hop /Disco/ Stryd yn Eisteddfod yr Urdd 2022. Ar ba ffurf y dylai’r gerddoriaeth fod?

MP3 neu ar ffon gôf.

Mi fyddai'n dathlu fy mhen-blwydd yn 25 mlwydd oed ar Awst 31 2022.

Ydw i’n cael cystadlu mewn cystadlaethau unigol yn Eisteddfod yr Urdd?

Nagwyt. Gweler rheol 5 yn Rheolau Cyffredinol yr Eisteddfod ar dudalen rhif 7 yn y Rhestr Testunau.

Dwi’n byw tu allan i Gymru. Ydw i’n cael cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd?

Wyt. Mae Eisteddfod tu allan i Gymru yn cael ei gynnal yn flynyddol - mwy o fanylion i ddilyn cyn hir!

 

Am fwy o fanylion, gweler y Rheolau Cyffredinol yn y Rhestr Testunau.