Tocynnau Eisteddfod Sir Ddinbych

Os yw’r mynediad i Faes yr Eisteddfod am ddim, ydw’i angen archebu tocyn?

Wyt. Oherwydd cyfyngiadau COVID bydd yn rhaid i bawb sy’n mynychu’r Eisteddfod archebu tocyn am ddim, cer yma i archebu tocyn

Sut mae mynd ati i archebu tocynnau am ddim?

Gellir archebu tocyn i faes Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych yma 

Pa fath o docyn fyddai'n defnyddio i gael mynediad i faes Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych? 

Eleni, bydd Eisteddfod yr Urdd yn defnyddio e-docynnau drwy gydol yr Ŵyl gan ofyn i ymwelwyr ddangos eu tocynnau ar ffon neu dabled yn y Ganolfan Groeso i gael mynediad. Bydd cod QR unigryw ar bob e-docyn a bydd staff yn sganio tocynnau ymwelwyr yn y fynedfa.  Dim ond un waith bydd modd cael mynediad ar bob tocyn.

Oes rhaid archebu tocyn ar wahân ar gyfer cyngherddau, Gŵyl Triban a sioeau nos? 

Nac oes, mae tocyn maes yr Eisteddfod yn rhoi mynediad i ŵyl Triban a’r holl sioeau, cyngherddau a seremonïau’r wythnos. 

Rydw i'n archebu tocyn i fwy nag un person, sut ydw i'n rhannu'r tocynnau? 

Os ydych yn prynu tocynnau i grŵp, gôr neu ysgol a ni fydd pawb yn cyrraedd gyda’i gilydd, bydd yn rhaid i chi argraffu’r tocynnau (neu dynnu lun ar sgrin) a’u rhannu gyda’r aelodau o flaen llaw iddyn nhw allu cael mynediad i’r Maes.

Rwy'n archebu tocyn i'r teulu / grŵp bach o bobl, galla i gadw'r tocynnau ar fy ffôn i? 

Bydd disgwyl i bobl ymwelydd a’r Maes i gael e-docyn ei hun, ond gall y tocyn fod ar ffôn un person os yw ymwelwyr yn cyrraedd gyda’i gilydd e.e Gall un aelod o deulu gael y 4 tocyn ar ffôn os yw’r 4 aelod o’r teulu yn cyrraedd gyda’i gilydd.

Ga’i brintio fy nhocyn maes?

Rydym yn annog mynychwyr Eisteddfod yr Urdd Dinbych 2022 i ddefnyddio ffôn i arddangos tocynnau. Os oes rhaid printio eich tocyn, mi fyddwn yn gallu sganio’r tocyn ar bapur. 

Dwi eisoes wedi archebu a thalu am docynnau ar gyfer un o gyngherddau Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych – beth ddylwn i wneud nesaf?

Mae holl gyngherddau Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych bellach am ddim. Bydd pawb sydd wedi archebu yn derbyn ebost gyda manylion am y broses o hawlio ad-daliad. Os nad wyt ti wedi derbyn y neges, cysyllta gyda eisteddfod@urdd.org

 

Maes a Gweithgareddau Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 

Ga'i ddod ag alcohol i'r maes? 

Ni allwch ddod ag unrhyw alcohol i faes Gwyl Triban / Eisteddfod yr Urdd. Mae’n bosibl bydd bagiau yn cael ei gwirio a bydd unrhyw alcohol yn cael ei gymryd a'i ddinistrio. Nid oes gennym y cyfleuster i ddal alcohol i ddychwelyd ar ddiwedd y nos. Mae yna far trwyddedig ar y maes.

Bydd Wifi ar y maes / maes carafanau?

Bydd hotspots yn cael eu darparu yn y Ganolfan Groeso. Ni fydd wifi ar y maes carafanau, efallai bydd cysylltiad 3G yno. 

Ga'i ddod â fy nghi i'r maes? 

Ni chanietir cŵn ar faes Eisteddfod yr Urdd ag eithro cŵn tywys. 

Sut ydw i'n cyrraedd y Maes?

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir Ddinbych 2022 ar dir Fferm Kilford ar gyrion tref Dinbych. Cod Post y safle yw LL16 4ER. Dilynwch yr arwyddion swyddogol er mwyn cyrraedd y meysydd parcio, a pheidiwch dibynnu’n gyfan gwbl ar offer llywio lloeren (satnav).Mae’n allweddol bod gyrwyr yn dilyn yr arwyddion melyn pwrpasol ac yn gwrando ar y cynghorion a roddir er mwyn sicrhau bod y traffig yn symud yn hwylus. Gwrandewch hefyd ar yr adroddiadau trafnidiaeth ar y radio.

Cerbydau sy’n teithio o’r Gogledd Orllewin ar yr A55
Dilynwch yr A55, a’i gadael yng nghyffordd 26, Parc Busnes Llanelwy. Dilynwch Ffordd Dinbych (Isaf) i Drefnant, gan droi i’r dde ar yr A525 yn Nhrefnant. Yna, trowch i’r chwith i’r A541 yn y goleuadau traffig yn Nhrefnant, a theithiwch ymlaen i Fodfari, cyn troi i’r dde yngnghyffordd Aberchwiler. Teithiwch i Landyrnog ar y B5429 cyn troi i’r dde i Ffordd EglwysWen, a throi i’r dde i'r Maes Parcio yn syth wrth y Maes.

Cerbydau sy’n teithio Wrecsam, y Gororau neu Ganolbarth Cymru ar yr A483
Dilynwch yr A541 i Ddinbychdrwy’r Wyddgrug ar ôl gadael yr A483, neu gallwch deithio i Rhuthun ar yr A525 a dilyn y ffordd i Ddinbych. Yna, trowch i’r dde ar gylchfan Parc Myddleton i ymuno gyda Ffordd Eglwys Wen, cyn troi i’r chwith i'r Maes Parcio gyferbyn â Fferm Kilford.

Cerbydau sy’n teithio o dde Gwynedd neu Feirionnydd ar yr A5
Os ydych yn teithio o dde Gwynedd neu Feirionnydd, gadewch yr A5 ac ymuno gyda’r A494 yn nhroad Ty'n Cefn, a dilynwch y ffordd hon i Rhuthun, cyn dilyn yr A525 i Ddinbych.Yna, trowch i’r dde ar gylchfan Parc Myddleton i ymuno gyda Ffordd Eglwys Wen, cyn troi i’rchwith i'r Maes Parcio gyferbyn â Fferm Kilford. Cerbydau sy’n teithio’n lleol o fewn y Gogledd Ddwyrain ar yr A55Os ydych yn teithio’nlleol o fewn y gogledd ddwyrain, gadewch yr A55 yng nghyffordd 31(Caerwys). Dilynwch y B5122 drwy Caerwys, ac yna troi i’r dde i ymuno â’r A541 a dilyn y ffordd hon i Ddinbych. Yna, trowch i’r dde ar gylchfan Parc Myddleton i ymuno gyda Ffordd Eglwys Wen, cyn troi i’r chwith i'r Maes Parcio gyferbyn â Fferm Kilford.

Bathodynnau Glas
Darperir ardal barcio benodol ar gyfer pobl ag anableddau sy’n ddeiliaid bathodynnau glas. Bydd arwyddion penodol ar gyfer teithwyr ‘Bathodyn Glas’. Ewch ar hyd Ffordd Eglwys Wen, cyn troi i’r chwith i’r maes parcio gyferbyn â Fferm Kilford i'r Maes Parcio. Mae’n rhaid i chi arddangos y bathodyn yn y cerbyd. Carafanau a Gwersylla, ewch ar hyd Ffordd Eglwys Wen, cyn troi i’r chwith i’r maes parcio gyferbyn â Fferm Kilford i'r Maes Parcio a dilyn yr arwyddion i’r Maes Carafanau aGwersylla. 

Trafnidiaeth Gyhoeddus
Mae gorsaf drenau agosaf yn nhref y Rhyl, ac mae’r gwasanaethau bws yn ymadael ynrheolaidd wrth yr orsaf drenau i gyfeiriad tref Dinbych. Mae rhai bysiau yn gydag arosfabysiau tu allan i Faes Eisteddfod yr Urdd. Gall fod gwasanaeth cyfyngedig ar wyliau banc a phenwythnosau. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Thrafnidiaeth Cymru https://tfw.wales/cy 0871 200 2233.

Bws gwennol rhwng Dinbych a Maes yr Eisteddfod

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi trefnu gwasanaeth bws wennol i gludo pobl sy’n parcio yng nghanol tref Dinbych draw i Faes Eisteddfod yr Urdd, yn rhad ac am ddim. Mae’r gwasanaeth bws yn ychwanegol at y maes parcio swyddogol a drefnir gan yr Urdd ger y Maes ar Ffordd yr Eglwys Newydd, tuag at gyfeiriad Llandyrnog.

Bydd y gwasanaeth bws yn rhedeg o ddydd Llun, 30 Mai tan ddydd Sadwrn, 4 Mehefin gan ddechrau ym Mhwll y Grawys, Dinbych am 8.15 am a bydd yn gweithredu bob hanner awr, gan deithio ar hyd Stryd y Dyffryn a Ffordd Rhuthun i’r Maes a galw ym mhob safle bws ar hyd y ffordd. Bydd y bws olaf yn gadael Pwll y Grawys am 6.45pm ar y dydd Llun, dydd Mawrth a dydd Mercher. Bydd bysus ychwanegol yn gweithredu ar y dydd Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn, er mwyn cludo pobl fydd yn dymuno mynychu Gwyl Triban ar y Maes. Bydd y bws olaf yn gadael Pwll y Grawys am 8.15pm.

Bydd y bws olaf a drefnwyd yn gadael y Maes ar y dydd Llun, dydd Mawrth a dydd Mercher am 7pm, a gadael am 10.30pm ar y dydd Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn.

Beiciau
Darperir ardal wrth ymyl y Ganolfan Groeso i chi adael eich beic.