Bydd Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych ymlaen rhwng Mai 31 a Mehefin 5 2021.

Cystadlaethau llwyfan

Beth fydd testunau llwyfan flwyddyn nesaf?

Bydd yr holl destunau ar gyfer y cystadlaethau llwyfan yn aros yr un fath ar gyfer 2021. Bydd copi o’r rhestr destunau ddiwygiedig (yn cynnwys  yr holl gywiriadau) ar gael ar wefan yr Eisteddfod o fis Mehefin eleni.

Dwi’n aelod ym mlwyddyn 6 Ysgol Gynradd eleni. A fyddai’n perfformio’r un darn flwyddyn nesaf?

Os ydych yn newid categori oedran [e.e. mynd o flwyddyn 6 i flwyddyn 7 ayyb] bydd angen i'r cystadleuydd/wyr ddysgu darn newydd sydd yn berthnasol i'r categori oedran.

Dwi wedi cystadlu ac ennill yn yr Eisteddfod Cylch/Sir eleni? A fyddai’n cystadlu yn y genedlaethol flwyddyn nesaf?

Llongyfarchiadau am ennill yn y Cylch neu’r Sir! Ond yn anffodus bydd y broses Eisteddfodol yn cychwyn o’r newydd flwyddyn nesaf. Bydd angen cofrestru fel arfer erbyn y dyddiad cau a nodir a chystadlu ar lefel ysgol/cylch, yna rownd rhanbarthol cyn hawlio’ch lle yn y Genedlaethol yn 2021.

A fyddai’n gallu defnyddio’r un darn hunan-ddewisiad flwyddyn nesaf?

Cewch. Mae hawl i chi ddefnyddio’r un darn hunan ddewisiad yn 2021 neu ddewis darn newydd [gan gofio bydd angen sicrhau hawlfraint perfformio]

Pwy fydd yn beirniadu yn y Genedlaethol?

Yn yr un modd a’r testunau llwyfan, bydd beirniaid 2020 yn symud ymlaen i 2021. Bydd beirniaid Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth yn cael ei dewis gan bwyllgorau Cylch a Rhanbarth.

Fe wnes i gofrestru'n hwyr a thalu £25. Ga’i hawlio’r taliad yn ôl?

Na, nid ydym yn trefnu ad-daliadau ffioedd cystadlu hwyr. Yn yr un modd nid oes modd ad-dalu tal aelodaeth i'r sawl ymaelododd a’r Urdd yn unswydd i gystadlu yn yr Eisteddfod.

Rwyf wedi cofrestru i gystadlu eleni, a fydd angen i mi wneud eto yn 2021?

Bydd, mi fydd angen i bawb gofrestru o’r newydd (eto) am unrhyw gystadleuaeth ar gyfer Eisteddfod 2021.

Cystadlaethau gwaith cartref

Bydd yr holl waith cartref sydd wedi ei gyflwyno eleni yn cael ei gadw dan glo a bydd y canlyniadau yn cael ei cyhoeddi yn Eisteddfod Sir Ddinbych 2021

Dwi wedi cyflwyno gwaith erbyn y 1af o Fawrth. A fydd y gwaith yn cael ei feirniadu eleni?

Bydd, rydym yn parhau i feirniadu’r gwaith cartref a dderbyniwyd erbyn y dyddiad cau ar Fawrth y 1af. Ni fyddwn yn cyhoeddi unrhyw ganlyniad tan y flwyddyn nesaf.

Fe fydda’i mewn categori oedran gwahanol y flwyddyn nesaf, beth fydd yn digwydd i’r gwaith?

Fe fyddwn yn dal i dderbyn y gwaith yn y categori gwreiddiol y cofrestrwyd y gwaith gan eich bod o fewn yr oedran cywir ar y dyddiad cofrestru.

Pwy fydd yn beirniadu gwaith cartref yn 2021?

Yn yr un modd a’r beirniaid llwyfan, bydd beirniaid 2020 yn symud ymlaen i 2021.

A fydd y gwaith buddugol yn cael ei gyhoeddi yn y Cyfansoddiadau?

Ni fyddwn yn cyhoeddi Cyfansoddiadau eleni gan na fydd gwaith buddugol i’w gynnwys.

A fydd testunau gwaith cartref newydd ar gyfer 2021?

Na, ni bydd testunau gwaith cartref newydd y flwyddyn nesaf, ac yn anffodus, ni bydd modd cofrestru i gystadlu flwyddyn nesaf gan y byddwn yn defnyddio’r gwaith sydd wedi ei gyflwyno eleni.

Cystadlaethau Celf Dylunio a Thechnoleg

Fydd gwaith CDT yn cael eu beirniadu eleni?

Na, yn anffodus, ni fu’n bosib i ni gwblhau holl rowndiau Cylch/Sir felly rydym wedi symud y cyfan ymlaen i 2021. Bydd y testun ‘Mor a Mynydd’ yn parhau ar gyfer yr adran CDT perthnasol ar gyfer 2021.

Fyddai’n gallu cyflwyno’r un gwaith flwyddyn nesaf?

Cewch. Mae croeso i chi gyflwyno’r gwaith yr ydych eisoes / yn bwriadu ei gyflwyno ar gyfer Eisteddfod 2020 yn 2021 os ydych yn yr un categori oedran.

Dwi’n ddisgybl ym mlwyddyn 6 Ysgol Gynradd eleni. A fyddai’n cystadlu yn yr un gystadleuaeth flwyddyn nesaf??

Os ydych yn newid categori oedran [e.e. mynd o flwyddyn 6 i flwyddyn 7 ayyb] bydd angen i'r cystadleuydd/wyr gyflwyno darn sydd yn berthnasol i'r gystadleuaeth a chategori oedran newydd.

A’i yr un beirniaid fydd yn beirniadu yn 2021?

Yn yr un modd a’r testunau llwyfan, bydd beirniaid CDT 2020 yn symud ymlaen i 2021. Bydd beirniaid Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth yn cael ei dewis gan bwyllgorau Cylch a Rhanbarth.

Tocynnau

Dwi wedi archebu tocynnau ar gyfer un o sioeau Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2020. Beth yw’r opsiynau?

Bydd pob archeb tocynnau yn ddilys ar gyfer y sioeau yn 2021 a byddwch yn cadw’r un seddau.

Nawdd

Dwi wedi noddi Eisteddfod yr Urdd 2020? Beth sydd am ddigwydd i’r pecyn hwnnw?

Byddwn yn cynnig yr un pecynnau nawdd yn 2021 a byddwn yn trafod yn uniongyrchol gyda’r holl noddwyr a phartneriaid allanol.

Dwi wedi noddi cystadleuaeth yn y Rhestr Testunau yn 2020?

Diolch am eich cefnogaeth. Bydd nawdd y cystadlaethau yn cael ei symud i rhestr testunau 2021.

Mae gen i hysbyseb yn y rhaglen swyddogol – a fydd yr hysbyseb yma’n aros yn 2021?

Bydd eich hysbyseb yn cael ei gyhoeddi yn rhaglen swyddogol Sir Ddinbych 2021. Bydd modd addasu’r cynnwys os yw’n cyfeirio at ddyddiadau neu gynigion oedd yn benodol ar gyfer eleni.

Y Maes

Dwi wedi archebu stondin ar y maes – beth fydd yn digwydd i’r cais?

Bydd eich cais yn cael ei gadw y flwyddyn nesaf a bydd dim angen i chi gyflwyno cais newydd ar gyfer Eisteddfod 2021. Bydd unrhyw flaendal a dderbyniwyd hefyd yn cael ei gadw ar gyfer y flwyddyn nesaf. Os hoffech drafod unrhyw fater yn ymwneud a’ch stondin, e-bostiwch eisteddfod@urdd.org os gwelwch yn dda.

Dwi wedi archebu safle carafán ar gyfer yr Eisteddfod – beth sydd yn digwydd i’r archeb yma?

Bydd eich cais yn cael ei gadw y flwyddyn nesaf a bydd dim angen i chi gyflwyno cais newydd ar gyfer Eisteddfod 2021. Bydd unrhyw flaendal a dderbyniwyd hefyd yn cael gadw ar gyfer y flwyddyn nesaf. Os hoffech drafod unrhyw fater yn ymwneud a’ch cais e-bostiwch eisteddfod@urdd.org os gwelwch yn dda.

Gweithgarwch lleol yn Sir Ddinbych

Dwi’n aelod o bwyllgor apêl lleol – beth sydd yn digwydd i’r arian rydym eisoes wedi codi ar gyfer yr Eisteddfod?

Bydd yr arian sydd eisoes wedi’i gasglu yn lleol yn cael ei gadw am flwyddyn a’i fuddsoddi yn Eisteddfod Sir Ddinbych 2021.

A gawn ni barhau i godi arian tuag at yr Eisteddfod?

Cewch! Mae croeso i Bwyllgorau Apêl barhau i godi arian hyd yn oed os ydynt wedi cyrraedd eu targed ariannol.

Mae fy mhlentyn yn rhan o sioe gynradd yr Eisteddfod

Bydd y sioe ‘Penawdau’ yn cael ei pherfformio ar Nos Fawrth, Mehefin y 1af yn Eisteddfod Sir Ddinbych 2021. Byddwn yn gwahodd y cast gwreiddiol i gymryd rhan yn y cynhyrchiad y flwyddyn nesaf a bydd yr ymarferion yn ail ddechrau yn nhymor y Gwanwyn 2021.

Mae fy mhlentyn yn rhan o sioe uwchradd yr Eisteddfod

Bydd y sioe ‘Dan y Fawd’ yn cael ei pherfformio yn Eisteddfod Sir Ddinbych 2021 gyda’r dyddiadau i’w cadarnhau. Byddwn yn gwahodd y cast gwreiddiol i gymryd rhan yn y cynhyrchiad y flwyddyn nesaf a bydd yr ymarferion yn ail ddechrau yn nhymor y Gwanwyn 2021

Dwi’n rhan o seremoni yn ystod wythnos yr Eisteddfod

Bydd pawb oedd i fod yn rhan o seremoni yn Eisteddfod 2020 yn cael eu gwahodd yn ôl yn 2021 gan gynnwys Meistr Defodau, Cyrchwyr, Cyfarchwyr a Dawnswyr.

Dwi’n parhau yn awyddus i stiwardio yn yr Eisteddfod yn 2021

Gwych! Byddwn yn cadw manylion yr holl geisiadau i stiwardio ac yn cysylltu yn nhymor y Gwanwyn 2021 gyda manylion pellach.

Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin 2022

Cystadlu

Beth yw dyddiad newydd Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin 2022?

Cynhelir Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin rhwng 30 Mai - 4 Mehefin 2022.

Pryd fydd Rhestr Testunau Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin 2022 yn barod?

Bydd Rhestr Testunau Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin 2022 yn cael ei gyhoeddi ar-lein erbyn mis Mai 2021.

Oes cyfle i rhoi tlws neu wobr ar gyfer cystadleuaeth yn 2022?

Mae croeso i unigolion / fudiadau / cymdeithasau / corau ayyb rhoi tlws neu wobr ar gyfer cystadlaethau llwyfan, gwaith cartref ac adran CDT fel yr arfer drwy e-bostio nesta@urdd.org

Eisteddfod yr Urdd Maldwyn 2023

Beth yw dyddiad newydd Eisteddfod yr Urdd Maldwyn 2023?

Cynhelir Eisteddfod yr Urdd Maldwyn 2023 rhwng 29 Mai a 3 Mehefin 2023.

Pryd fydd Pwyllgor Gwaith a Phwyllgorau Testun yn cwrdd nesaf?

Os bydd y sefyllfa’n caniatáu, bydd cyfarfodydd nesaf ar gyfer Eisteddfod yr Urdd Maldwyn 2023 yn cael eu cynnal yn Nhymor yr Hydref eleni.

Sut fedra’i gefnogi’r Eisteddfod?

Gellir cefnogi Eisteddfod yr Urdd Maldwyn mewn sawl ffordd. Drwy ymuno â phwyllgor testun, arwain neu gefnogi pwyllgorau apêl lleol neu gellir noddi tlws ar gyfer un o gystadlaethau'r Eisteddfod.