Nod y gystadleuaeth yw gwobrwyo unigolyn sydd:

• wedi ymrwymo i ddysgu Cymraeg

• yn ymfalchïo yn ei G/Chymreictod

• yn gallu cynnal sgwrs yn y Gymraeg

 

Mae’r Rheolau Cyffredinol ym mlaen y Rhestr Testunau hefyd yn berthnasol i’r adran hon.

Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw ddysgwr rhwng Bl.10 a dan 19 oed, sydd yn aelod o’r Urdd.

Gweler Rheolau Cyffredinol y Dysgwyr ar dudalen 9. i weld diffiniad o ‘ddysgwr’.

Mae croeso i unigolyn sydd wedi dod at y Gymraeg trwy system trochi gystadlu, ond eu bod wedi bod mewn addysg Gymraeg am lai na phedair blynedd.

 

Sut i gystadlu?

Bydd gofyn i bob cystadleuydd ateb y cwestiynau isod ar glip fideo (dim hwy na 2 funud) ac yn ysgrifenedig ar y ffurflen gais a geir ar wefan yr urdd / trwy e-bostio eisteddfod@urdd.org

1 Brawddeg yn cyflwyno dy hun

2 Oes rhywun yn y teulu yn siarad Cymraeg?

3 Beth yw dy resymau dros ddysgu’r Gymraeg?

4 Sut y dysgaist ti’r Gymraeg?

5 Beth yw effaith dysgu’r Gymraeg ar dy fywyd, a sut wyt ti’n defnyddio’r Gymraeg?

6 Beth yw dy obeithion ar gyfer y dyfodol?

Lawrlwythwch gopi o'r ffurflen gais sydd i'w ganfod ar y botwm melyn ar y dde.

Dylid anfon y ffurflen gais a’r clip fideo erbyn 1 Mawrth 2020 at Adran yr Eisteddfod, Gwersyll yr Urdd, Glan-llyn, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7ST neu cyfansoddi@urdd.org.

 

Rownd Derfynol

Cynhelir rownd derfynol, yn llawn tasgau amrywiol, ddydd Sadwrn 4ydd o Ebrill 2020 yn un o wersylloedd Urdd Gobaith Cymru. Fe hysbysir y buddugol cyn Eisteddfod yr Urdd 2020.