Nod y gystadleuaeth yma yw gwobrwyo unigolyn sydd:

• wedi ymrwymo i ddysgu Cymraeg

• yn gweld newid i’w f/bywyd oherwydd dysgu’r iaith

• yn ymfalchïo yn ei G/Chymreictod

• yn dangos defnydd amlwg o’r Gymraeg yn gymdeithasol ac yn addysgol/yn y byd gwaith

• yn hyrwyddo ac yn annog y Gymraeg ymysg eraill

 

Mae’r Rheolau Cyffredinol ym mlaen y Rhestr Testunau hefyd yn berthnasol i’r adran hon. Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw ddysgwr rhwng 19 oed a dan 25 oed sydd yn aelod o’r Urdd.

Gweler Rheolau Cyffredinol y Dysgwyr ar dudalen 9. i weld diffiniad o ‘ddysgwr’.

 

Sut i gystadlu?

Bydd gofyn i bob cystadleuydd ateb y cwestiynau isod ar glip fideo (dim hwy na 2 funud) ac yn ysgrifenedig ar y ffurflen gais a geir ar wefan yr urdd / trwy e-bostio eisteddfod@urdd.org.

1 Brawddeg yn cyflwyno dy hun

2 Oes rhywun yn y teulu yn siarad Cymraeg?

3 Beth yw dy resymau dros ddysgu’r Gymraeg?

4 Sut y dysgaist ti’r Gymraeg?

5 Beth yw effaith dysgu’r Gymraeg ar dy fywyd, a sut wyt ti’n defnyddio’r Gymraeg?

6 Beth yw dy obeithion ar gyfer y dyfodol?

 

Beth nesaf?

Dylid anfon y ffurflen gais a’r clip fideo erbyn Mawrth 1, 2020 at Adran yr Eisteddfod, Gwersyll yr Urdd, Glan-llyn, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7ST neu cyfansoddi@urdd.org Cynhelir rownd gynderfynol, yn llawn tasgau amrywiol, ddydd Sadwrn Ebrill 4, 2020 yn un o wersylloedd Urdd Gobaith Cymru.

Dewisir 3 chystadleuydd i fynd yn eu blaenau i gystadlu yn y rownd derfynol a gynhelir ar faes Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, cyn dyfarnu pwy fydd enillydd Medal y Dysgwyr, 2020.

Beirniad Nerys Ann Roberts