Ym mhle gallaf brynu Rhaglen y Dydd 2019?

Bydd Rhaglen y Dydd yn cael ei chyhoeddi ym mis Mai 2019 ac ar gael i brynu naill ai yn eich siop lyfrau lleol neu drwy gysylltu gyda swyddfa Glan-llyn ar 0345 2571613.

Sut ydw i'n cyrraedd Maes Eisteddfod yr Urdd?

Cynhelir Eisteddfod yr Urdd 2019 ym Mae Caerdydd gyda’r Maes wedi ei leoli o gwmpas Plass Roald Dahl, ac yn cynnwys Canolfan Mileniwm Cymru a’r Senedd.  Cod Post y safle yw: CF10 5AL

 

Mae’r nifer o deithwyr eisoes yn gyfarwydd â theithio i’r Brifddinas, gyda dewis o drenau a bysiau, a’r rhwydwaith ffyrdd sy’n cynnwys yr M4, A470, A4232 a’r A48 (M) fel y prif lwybrau i gyrraedd Caerdydd.

 

Teithio o Ganol Dinas Caerdydd i’r Bae

 

Cofiwch nad oes meysydd parcio penodedig yn cael eu darparu gan yr Urdd eleni, felly anogwn bawb i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus lle’n bosib, ac i rannu cerbydau os ydych yn penderfynu gyrru.

 

Mae mwy nag erioed o ddulliau o gyrraedd Maes yr Eisteddfod eleni:

 

Beic:

Mae modd llogi beic drwy gynllun Nextbike gyda lleoliad i gasglu/gadael beic ar gael ar Faes yr Eisteddfod.

Mae manylion pellach ynglŷn â sut mae’r cynllun yn gweithio, ynghyd a’r prisiau ar gael ar eu gwefan: https://www.nextbike.co.uk/cy/cardiff/

 

Mae elusen Cardiff Pedal Power yn llogi beiciau yn y brifddinas.  Mae manylion pellach o ran lleoliadau a phrisiau ar gael ar eu gwefan: https://www.cardiffpedalpower.org

 

Trên:

Mae trenau Trafnidiaeth Cymru yn rhedeg tua bob 12 munud rhwng gorsaf Heol y Frenhines a Bae Caerdydd gan eich gollwng o fewn pellter cerdded hwylus i’r fynedfa i’r Maes.  Mae’r trên cyntaf yn gadael Heol y Frenhines am 06:36 yn y bore, a’r trên olaf yn gadael Bae Caerdydd am 23.54 yr hwyr.  Gallwch wirio’r union amseroedd ar wefan Trafnidiaeth Cymru: https://trctrenau.cymru/cy neu ar yr App.

 

Bws:

Mae Cwmni Bws Caerdydd yn darparu nifer o wasanaethau o’r ddinas i Fae Caerdydd gan gynnwys:

6 - Bae Caerdydd, Gorsaf Ganolog, Gorsaf Heol y Frenhines, Parc Cathays (Bob 10 munud yn fras)

8 - Bae Caerdydd, Dumfries Place, Heol Crwys, Ysbyty’r Waun

 

Ceir manylion llawn ac amserlenni manwl ar eu gwefan: www.cardiffbus.com

 

Mae cwmni NAT yn rhedeg gwasanaethau i’r Bae, gan gynnwys:

X8 – Bae Caerdydd, Stryd Westgate, Heol Caerphilly, Thornhill.

 

Ceir manylion llawn ac amserlenni manwl ar eu gwefan: https://www.natgroup.co.uk/bus-services

 

 [Noder: gall fod gwasanaeth cyhoeddus cyfyngedig ar wyliau banc a phenwythnosau]

Am wybodaeth bellach ynglŷn â thrafnidiaeth gyhoeddus yn yr ardal, cysylltwch â Traveline Cymru: www.cymraeg.traveline.cymru  0800 464 0000

 

Cwch/Bws Dŵr:

Mae cwmni Cwch Caerdydd/Cardiff Boat yn teithio yn rheolaidd o ganol y ddinas i’r bae ac yn ôl, gan gychwyn o Barc Bute drws nesaf i Dŷ Te Pettigrew (CF10 1BJ) ac yn gorffen y daith wrth Faes yr Eisteddfod yn y bae.  Mae manylion pellach gan gynnwys amserlen a phrisiau ar gael ar wefan y cwmni:  www.cardiffboat.com

 

Mae cwmni AquaBus yn teithio yn rheolaidd o ganol y ddinas i’r bae ac yn ôl, gan gychwyn o erddi Castell Caerdydd ac yn gorffen y daith wrth Faes yr Eisteddfod yn y bae. Mae’r cwch yn addas ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn.  Mae manylion pellach gan gynnwys amserlen a phrisiau ar gael ar wefan y cwmni:

https://aquabus.co.uk/city-bay-link-2/

 

 

Gyrru i’r Bae:

Mae amryw o ddewisiadau o ran meysydd parcio cyhoeddus ym Mae Caerdydd, gyda llefydd penodol ar gael ar gyfer pobl ag anableddau/defnyddwyr Bathodynnau Glas:

 

  • Maes Parcio Mermaid Quay. 

Manylion pellach yma: www.mermaidquay.co.uk/dod-o-hyd-i-ni/?lang=cy

  • Maes Parcio Q Park. [Lle ar gael i wefru ceir trydan.]

Manylion pellach yma: https://www.q-park.co.uk/en-gb/cities/cardiff/cardiff-bay/

  • Maes Parcio Stryd Havannah.

Manylion pellach yma: https://www.cardiffbay.co.uk/listings/havannah-street-car-park/

  • Maes Parcio’r Morglawdd.

Manylion pellach yma: https://www.cardiffbay.co.uk/listings/the-barrage-car-park/

 

Bydd rhai o’r ffyrdd o gwmpas Canolfan y Mileniwm ar gau yn ystod wythnos yr Eisteddfod felly gadwch lygad ar yr arwyddion.

 

 

Oes 'na lefydd parcio ar gyfer pobl ag anabledd?

Cofiwch nad oes meysydd parcio penodedig yn cael eu darparu gan yr Urdd eleni, felly anogwn bawb i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus lle’n bosib, ac i rannu cerbydau os ydych yn penderfynu gyrru.

 

Mae amryw o ddewisiadau o ran meysydd parcio cyhoeddus ym Mae Caerdydd, gyda llefydd penodol ar gael ar gyfer pobl ag anableddau/defnyddwyr Bathodynnau Glas:

 

  • Maes Parcio Mermaid Quay. 

Manylion pellach yma: www.mermaidquay.co.uk/dod-o-hyd-i-ni/?lang=cy

  • Maes Parcio Q Park. [Lle ar gael i wefru ceir trydan.]

Manylion pellach yma: https://www.q-park.co.uk/en-gb/cities/cardiff/cardiff-bay/

  • Maes Parcio Stryd Havannah.

Manylion pellach yma: https://www.cardiffbay.co.uk/listings/havannah-street-car-park/

  • Maes Parcio’r Morglawdd.

Manylion pellach yma: https://www.cardiffbay.co.uk/listings/the-barrage-car-park/

 

Bydd rhai o’r ffyrdd o gwmpas Canolfan y Mileniwm ar gau yn ystod wythnos yr Eisteddfod felly gadwch lygad ar yr arwyddion.

 

Sut gallaf brynu Bandiau Braich i'r Eisteddfod?

Mae mynediad i faes yr Eisteddfod yn rhad ac am ddim yn 2019!

Bydd angen prynu Band Braich (yn hytrach na thocyn) am fynediad i'r Pafiliwn (Theatr Donald Gordon) a'r rhagbrofion.

Bydd cystadleuwyr a phlant yn cael mynediad am ddim i holl leoliadau'r Eisteddfod.

Cliciwch yma i brynu eich Bandiau Braich neu cysylltwch yn uniongyrchol gyda Canolfan Mileniwm Cymru: 029 2063 6464

* Mae'n bosibl prynu Bandiau Braich am bris gostyngol hyd nes 30 Ebrill 2019 **

 

.

Oes angen tocyn gwahanol ar gyfer cystadlaethau'r dydd a chystadlaethau'r nos?

Ar ddyddiau Llun, Mercher, Iau, Gwener a Sadwrn caniateir mynediad i Theatr Donald Gordon gyda'r hwyr i unrhyw un sydd â Band Braich i'r Maes ar y diwrnod hwnnw (yn dibynnu os oes lle yn y Theatr).

Cliciwch yma i brynu eich Bandiau Braich neu cysylltwch yn uniongyrchol gyda Canolfan Mileniwm Cymru: 029 2063 6464

* Mae'n bosibl prynu Bandiau Braich am bris gostyngol hyd nes 30 Ebrill 2019 **

Mae Sioeau'r Eisteddfod yn cael eu cynnal ar y nosweithiau canlynol, Sioe Ieuenctid ar nos Sadwrn a Nos Lun(25 & 27 Mai), y Cyngerdd Agoriadol ar Nos Sul (26 Mai 2019) a'r Sioe Gynradd ar nos Fawrth (28 Mai 2019).

Beth sydd ymlaen gyda'r nos?

Mae Sioeau'r Eisteddfod yn cael eu cynnal ar y nosweithiau canlynol.

Mi fydd angen tocyn gwahanol i Fand Braich y diwrnod hwnnw.

Cliciwch ar enw'r sioe er mwyn archebu eich tocynnau:

Sioe Ieuenctid              Nos Sadwrn a Nos Lun (25 & 27 Mai)   Ysgol Stanwell am 8.y.h.

Cyngerdd Agoriadol     Nos Sul  (26 Mai 2019)                          Theatr Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru am 7.y.h.

Sioe Gynradd                Nos Fawrth (28 Mai 2019)                    Theatr Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru  am 8.y.h.

Ym mhle fydd fy rhagbrawf yn cael ei gynnal a phryd?

Cliciwch yma i gael gweld amser a lleoliadau ein rhagbrofion ac amser y gystadleuaeth yn y Pafiliwn.

(Cofiwch wirio yr amseroedd yma yn agosach at yr amser)

Ydy’r rhagbrofion i gyd ar y Maes?

Mae rhai o'rrhagbrofion yn cael eu cynnal yng Nghanolfan y Mileniwm (ar y maes), eraill yn sinemau yr Odeon yng Nghanolfan y Ddraig Goch (oddi ar y maes), yn y Neuadd Gorawl ym Mharc Britannia (oddi ar y maes) ac yn y Neuadd Ddawns yn Ysgol Mount Stuart (oddi ar y maes).

 

Pa fath o gyfleusterau sydd ar y Maes ar gyfer pobl ag anabledd?

Mae'r holl strwythurau dros dro o amgylch y Maes yn addas ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn.

Ceir lifftiau yn yr adeiladau parhaol ar y Maes er mwyn cyrraedd y lloriau uwch.

Oes cymorth i gario offer trwm i'r Maes?

Bydd gwasanaeth cludo offer trwm ar gael. Ewch at y ddesg wybodaeth yng Nghanolfan y Mileniwm neu at Stiward sy'n gwisgo siaced oren a byddant yn trefnu bod aelod o staff yn dod i'ch helpu.

Ble ga'i aros yng Nghaerdydd yn ystod wythnos Eisteddfod yr Urdd?

Bydd Eisteddfod yr Urdd eleni yn cael ei chynnal ym Mae Caerdydd. Mae digonedd o lety i ddewis o’u plith rhwng y bae a chanol y ddinas. 

Os ydych yn chwilio am westy pum seren moethus, llety clyd neu rywbeth anarferol – mae’r rhan fwyaf o westai a lletyau Gwely a Brecwast yn dafliad carreg o atyniadau’r ddinas, siopau a’r orsaf drenau. 

Cliciwch yma i weld rhai opsiynnau posibl. (Gwefan allanol -  Croeso Caerdydd)

Gwersyll yr Urdd Caerdydd yw'r llety agosaf gewch chi i'r Eisteddfod - ar ganol y maes! Mae prisiau ystafelloedd yn rhesymol ac felly'n berffaith ar gyfer teuluoedd a grwpiau.

Am lety tymor byr, mae'n werth edrych ar Airbnb yng Nghaerdydd (Gwefan allanol) 

I ble y dylwn fynd os oes gennyf garafan neu babell?

Yn anffodus, nid oes maes carafanau na gwersylla gan Eisteddfod yr Urdd eleni. Os ydych am ddod a charafan i'r brifddinas, dyma un opsiwn: 

Parc Carafannau a Gwersylla Caerdydd (Gwefan allanol)

 

Oes 'na le i mi adael fy meic?

Darperir ardal wrth ymyl y Fynedfa i chi adael eich beic. 

 

Mae modd llogi beic drwy gynllun Nextbike gyda lleoliad i gasglu/gadael beic ar gael ar Faes yr Eisteddfod.

Mae manylion pellach ynglŷn â sut mae’r cynllun yn gweithio, ynghyd a’r prisiau ar gael ar eu gwefan: https://www.nextbike.co.uk/cy/cardiff/

 

Mae elusen Cardiff Pedal Power yn llogi beiciau yn y brifddinas.  Mae manylion pellach o ran lleoliadau a phrisiau ar gael ar eu gwefan: https://www.cardiffpedalpower.org

A ydych yn caniatau cwn ar Faes yr Eisteddfod?

Ni chaniateir cŵn ar faes yr Eisteddfod ag eithrio cŵn tywys.

A ydych yn caniatau ysmygu ar Faes Eisteddfod yr Urdd?

Mae holl Faes Eisteddfod yr Urdd - boed o dan do neu y tu allan - yn gwbl ddi-fwg. Ni chaniateir e-sigarennau chwaith.

Ym mhle mae'n posibl casglu offer cyfieithu ar y pryd?

Mae'n bosibl casglu offer cyfieithu ar y pryd wrth y ddesg ymholiadau ar lawr waelod Canolfan Mileniwm Cymru.

Ym mhle gallaf brynu Rhestr Testunau 2020?

Bydd Rhestr Testunau 2020 ar gael yn electronig yn unig o'n gwefan yn fuan.