Mae dros 400 o gystadlaethau yn Eisteddfod yr Urdd o ganu, llefaru, dawnsio, celf, dylunio a thechnoleg i goginio!

Mae'n rhaid ichi ymaelodi hefo'r Urdd er mwyn cael cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd. 

Cliciwch ar y dde er mwyn gweld y Rhestr Testunau cyflawn, ac mae unrhyw newidiadau neu ganllawiau ychwanegol i'r cystadlaethau wedi eu rhestru isod.

5. Parti Unsain Bl 6 ac iau (Adran) – Cân y Sipsi gan Delyth Hopkins Evans.

Gweler y copi newydd gyda'r newid canlynol:

Bar 37  'Ffal-di ral-di' yw i fod fel  pob un arall yn y gân.

5. Can y Sipsi (Delyth Hopkin Evans) 6. Ceidwad Byd (Eric Jones)

7 – Côr Blwyddyn 6 ac Iau (Adran)

Dyn y Tywydd (Eric Jones)

Geiriau Cymraeg gan Arwel John

Ar gael yn ‘Hwyl a Hoe’ (Cyhoeddiadau Curiad)

Mae’n ymddangos bod anghysondeb mewn un man yn y gan uchod.

Bar 6 a 7 , 23 a 31 – mae yn nodi Ond man lle byddaf innau

Bar 15 – Ond man y byddaf innau

Mae Cyhoeddiadau Curiad wedi cysylltu hefo Arwel John sydd wedi cadarnhau mai camgymeriad sydd yma.

Felly os ydi’r corau yn dymuno, gallent ganu lle byddaf ar bob achlysur yn y copi, gan gynnwys bar 15.

Wedi dweud hyn, caniateir i gorau blwyddyn 6 ac Iau ddilyn y geiriau yn y copi gwreiddiol, heb gael eu cosbi am wneud hynny.

11. Côr Blwyddyn 6 ac iau (YC)

Ysgolion â thros 150 o blant rhwng 4–11 oed

Glyndŵr, Leah Owen. Geiriau: Angharad Llwyd

Copi ar gael i’w lawrlwytho o wefan Sain, Cyhoeddiadau Sain

Nodyn pwysig:

Anwybyddwch y marc ‘mp’ ar waelod tudalen 4

14. A Gaf Fi Sefyll Fory? (Eric Jones) 25. Y Ci Coch, (Brian Hughes)

33.Côr Meibion Tri Llais 14-25 oed (Ae) 16–30 mewn nifer

Can y Celt (Meinir Lloyd)

Ar gael fel taflen unigol gan Sain

Nodyn pwysig -

Ar waelod tud 2 mi welwn ‘...gyda Chymru yn gyd Geltiaid rhydd’ ac yna ar waelod tudalen 5 mae’r linell ‘gyda Cymru yn gyd Geltiaid rhydd’ yn ymddangos. 

Er yr anghysondeb, ‘gyda Chymru’ sydd yn gywir a dyma ddylai ymddangos ar y copi ddwy waith. 

Wedi dweud hyn, caniateir i gorau ddilyn y geiriau yn y copi gwreiddiol, heb gael eu cosbi am wneud hynny. 

34. Cyfarwyddiadau Hiraeth yr Hwyrnos (Alwyn Humphreys) 131. Gwyrddni - Llefaru Unigol Bl. 10 a dan 19oed

131. Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed – Gwyrddni gan Grahame Davies 

Gweler y copi diwygiedig o'r darn gosod uchod. Dylai llinell 4 a 5 ddarllen fel hyn:

briallu Mai, cerddinen,

a chymaint o rai tebyg y deuwn ar eu traws