Rhydian Jenkins, tenor ifanc 22 oed o Faesteg, yw enillydd Ysgoloriaeth yr Urdd Bryn Terfel eleni. Datgelwyd yr enillydd heno (nos Sadwrn, 12 Hydref, 2019) mewn darllediad arbennig ar S4C o’r rownd derfynol a gynhaliwyd yn Neuadd Goffa’r Barri.

Y cystadleuwyr eraill oedd Cai Fôn Davies o Fangor, Daniel Calan Jones o Gaerdydd, Morgan Llewelyn-Jones o Gwm Gwendraeth, Thomas Mathias o Aberystwyth a Steffan Lloyd Owen o Bentre Berw.

Nod yr Ysgoloriaeth yw meithrin talentau rhai o berfformwyr ifanc mwyaf blaenllaw Cymru gan gynnig gwobr o £4,000 tuag at ddatblygu ymhellach yn eu maes.

Yn gynharach eleni, cyhoeddodd yr Urdd elfen ryngwladol newydd i’r ysgoloriaeth, gan ddiolch i Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru am gydweithio er mwyn darparu cyfleoedd bythgofiadwy wrth feithrin talent ifanc Cymru.  Cyhoeddwyd y bydd yr enillydd eleni yn cael cyfle i berfformio yn un o ddathliadau byd-eang Dydd Gŵyl Dewi 2020.

Cafodd y cystadleuwyr eu dewis ar gyfer yr ysgoloriaeth yn ystod Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019 gan banel o feirniaid o wahanol feysydd perfformio. Y beirniaid eleni oedd Glain Dafydd, Dr Jeremy Huw Williams, Cerian Phillips, Ffion Dafis, Einir Wyn Jones gyda Chadeirydd Bwrdd yr Eisteddfod, Gwenno Mair Davies, yn gadeirydd ar y panel.

“Roedden ni yn gwbl unfrydol,” meddai Einir Wyn Jones am benderfyniad y panel. “Fe gawson ni ein cyfareddu i ddweud y gwir. Roedd y gystadleuaeth i  gyd yn wirioneddol wych a phob un yn eu maes yn gofiadwy iawn. “Rydyn ni wedi cael gwledd, mae’r gynulleidfa wedi cael gwledd a rydyn ni wedi mwynhau bob munud. Ond, mae ‘na un sydd wedi ein cyffroi ni heno… Ei raglen gynhwysfawr, y ffordd roedd o’n cyfathrebu hefo’r gynulleidfa ac, i mi yn bersonol, y canu cynnil... Mae o’n wirioneddol wych.”

Mae Rhydian yn astudio llais a pherfformio yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd. Bu’n fyfyriwr israddedig ym Mhrifysgol Caerdydd yn astudio Cymraeg cyn cwblhau blwyddyn ar gwrs TAR Cynradd ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Profodd lwyddiant ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol gan ennill Gwobr Dr Aled Lloyd Davies i Unawdydd Cerdd Dant dros 21 yng Nghaerdydd yn 2018. Daeth rhagor o lwyddiannau yn Sir Conwy wrth iddo gipio’r wobr gyntaf yng nghystadleuaeth yr Unawd Tenor, Unawd Lieder o dan 25 oed a Gwobr Goffa’r Fonesig Herbert i unawdwyr Alaw Werin agored. Mae Rhydian hefyd yn chwaraewr rygbi addawol i dîm Pontypridd yn uwch-gynghrair rygbi Cymru.

“Sa i’n siŵr os yw geiriau’n gallu cyfleu sut ‘wy’n teimlo...” meddai Rhydian wedi i’w enw gael ei gyhoeddi o’r llwyfan. “Dyma’r eildro i mi gystadlu ac mae’r safon wedi mynd lan bob tro. Mae’n fraint cael cystadlu eto. Mae dwy flynedd gyda fi ar ôl ar fy nghwrs coleg ac ‘yf i’n gobeithio astudio opera ar ôl hyn – byddai’n defnyddio’r arian ar gyfer hynny... Dyma binacl fy ngyrfa hyd yn hyn.. a phwy a wŷr beth sydd ar y gweill nawr.”