Taith Patagonia 2016

  • Dyddiad: 07/12/2016
  • Lleoliad: Ysgol uwchradd Bodedern
  • Amser: 01:00 - 01:00

Taith Patagonia 2016

Erthygl gan Elain Rhys Jones sydd yn ddisgybl ym mlwyddyn 13 Ysgol Uwchradd Bodedern. Mae Elain hefyd yn Llysgennad I’r Urdd yn yr ysgol. Dyma hanes ei thaith i Batagonia.

 

Taith Patagonia

                Yn gynharach fis Hydref, cefais brofiadau bythgofiadwy wrth dreulio pythefnos yn gwirfoddoli gyda’r Urdd yn y Wladfa. Bum yn ffodus iawn o gael fy newis yn un o 24 o bobl ifanc ar draws Cymru a gafodd gyfle i fynd draw i Batagonia i gynrychioli mudiad yr Urdd.

                Y sialens gyntaf a’r fwyaf ar ôl cael fy newis ar y daith oedd codi swm o £2400 i dalu’r costau. Cefais gefnogaeth wych gan y gymuned wrth gasglu’r arian, ac rwy’n ddiolchgar iawn i bawb am gyfrannu ym mhob ffordd. Yn ogystal â derbyn cyfraniadau a rhoddion gwerthfawr iawn a gwerthu raffl mewn Eisteddfodau ac mewn digwyddiadau lleol, y digwyddiad mwyaf oedd cyngerdd a drefnais yn Theatr Fach Llangefni a gododd dros £1000. Hoffwn ddiolch yn fawr i bawb am yr holl gefnogaeth wrth gasglu’r arian.  

                Cyn gadael y wlad, cawsom gyfle i gwrdd ddwywaith cyn y daith yng Nglan Llyn a Phentre’ Ifan lle cawsom gyfle i ddod i adnabod ein gilydd yn well a pharatoi ar gyfer y daith. Bu’r cyfnodau preswyl hyn yn werthfawr iawn wrth i bawb ddod yn ffrindiau da cyn cychwyn am Batagonia.

                Ar ôl misoedd o edrych ymlaen a pharatoi ar gyfer y daith, daeth yr amser! Roeddem yn hedfan am oddeutu 13 o Heathrow i Buenos Aires ar yr 20fed o Hydref cyn dal ail awyren i hedfan i Esquel ble buom yn treulio hanner cyntaf y daith. Roedd golygfeydd godidog yr ardal wedi fy nharo a’m syfrdanu o’r munud y camais oddi ar yr ail awyren gyda mynyddoedd yr Andes fel cewri  wedi’u gorchuddio gan eira o’n cwmpas ym mhobman. Bûm yn aros mewn ‘cabanias’ yn Nhrevelin oedd yn ganolog iawn i’n holl weithgareddau tra yn yr ardal. Un profiad sy’n sefyll allan tra yn yr ardal yma oedd mynd i Ysgol y Cwm. Buom yn cynnal gweithdy telyn gyda disgyblion oedd yn cymryd diddordeb mewn diwylliannau Cymreig ac yn mwynhau canu’r delyn a chynnal cyngerdd i gymdeithas Cymry Esquel. Roeddem yn ffodus iawn fod y criw i gyd yn hoffi canu a diddanu cynulleidfaoedd mewn gwahanol ffyrdd oherwydd bûm yn cynnal sawl noson lawen a chyngerdd tra’n Esquel ac yn y dyffryn. Roedd y cyngherddau yn gyfle da inni ymarfer ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod y Wladfa yn ystod ail hanner y daith yn ogystal! Uchafbwynt arall oedd mynd i rafftio dŵr gwyn ac yna mynd am de i Dŷ Tê Nain Maggie i gael ‘sgram’ ar ôl rhynnu ar y dŵr! Roedd yn rhyfedd iawn gweld bara brith neu ‘cacen ddu’ fel roedd hi’n cael ei galw yn y Wladfa, a’r waliau wedi’u gorchuddio mewn ysgrifen Cymraeg.  Profiad newydd i mi oedd mynd i blannu coed mewn coedwig oedd wedi’i losgi’n fwriadol ychydig flynyddoedd yn ôl. Roedd hyn yn brofiad diddorol wrth inni orfod dringo mynydd a ninnau’n uwch na’r Wyddfa cyn inni gychwyn ar y dringo! Cawsom asado bendigedig ar fferm leol ac roedd pawb wedi gwirioni pa mor flasus oedd yr asado!

                Er mwyn cyrraedd y dyffryn, roedd rhaid croesi’r paith dros nos ar fws am 8 awr. Cawsom groeso cynnes iawn wrth inni gyrraedd y Gaiman gan drigolion lleol a aeth a ni i Punta Tombo i weld pengwiniaid cyn dal bws i Borth Madryn lle glaniodd y Mimosa. Roedd mynd i’r union fan lle glaniodd y Mimosa a chael gweld yr ogofau lle bu’r merched yn aros yn brofiad anhygoel. Roedd arwyddion Cymraeg ym mhobman yn y Gaiman a Threlew megis ‘Siop Bara’ a ‘Bwyty Gwalia Lân’. Gallwn daeru fy mod yng Nghymru! Un arall o’m huchafbwyntiau oedd gwylio gorsedd yr Eisteddfod mewn haul poeth a’r seremoni i gyd yn y Gymraeg yn brofiad swreal iawn gan ein bod ochr arall y byd. Cawsom gyfle i ymweld â Choleg Camwy, Ysgol yr Hendre ac Ysgol Gymraeg y Gaiman ac roedd clywed plant yn siarad a derbyn gwersi Cymraeg yn brofiad bythgofiadwy. Roedd cystadlu yn Eisteddfod Trelew yn sicr yn un arall o uchafbwyntiau’r daith, yn enwedig buddugoliaeth côr criw’r Urdd! Cefais brofiadau gwych yn bersonol wrth gyfeilio cerdd dant yn Eisteddfod y Wladfa, roedd clywed Cerdd Dant ben draw’r byd yn rhyfeddol. Cawsom gyfle i fynd i weld sioe tango ar ein noson olaf ar ôl teithio’n ôl i Buenos Aires oedd yn ffordd wych o gloi’r daith.

                Uchafbwynt y daith i mi oedd cynnal noson lawen yng Nghapel Bethel ar ein noson olaf yn y Gaiman. Roedd hon yn noson emosiynol iawn wrth i ni ffarwelio â thrigolion y Wladfa oedd wedi rhoi ffasiwn groeso i ni yn ystod ein hymweliad. Anthem y daith i ni fel criw oedd ‘Ysbryd y Nos’ gan mai dyma oedd cân y côr, ac roedd y perfformiad diwethaf ohono yng Nghapel Bethel yn gofiadwy iawn.

                Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i’r Urdd am y cyfle bythgofiadwy o gael mynd i’r Wladfa. Roedd clywed y Gymraeg a gweld traddodiadau Cymreig yn ffynnu ben draw’r byd yn wirioneddol wych. Rwyf wedi cael profiadau y byddaf yn eu trysori am byth ac mae gen i awydd mynd yn ôl yn fuan iawn!

 

 

« Nol