Patagonia

Mae gan yr Urdd berthynas arbennig gyda Phatagonia ac mae taith arbennig yn digwydd yn flynyddol sy'n cynnig cyfleoedd a phrofiadau bythgofiadwy i bobol ifanc.

Taith Patagonia 2018
Taith Patagonia 2018

Taith Urdd Gobaith Cymru a Mentrau Iaith Cymru i Batagonia yn ystod hanner tymor yr  Hydref

patagonia.jpg

Mae'r daith wirfoddol hon wedi bod yn  rhedeg ers 2008, ac mae’r bobl ifanc sydd wedi mynychu yn y gorffennol wedi cael profiadau anhygoel.

Mae'r daith yn datblygu sgiliau, rhoi cyfle i bobol ifanc fod yn rhan o gymuned Gymraeg y Wladfa,  cyflawni gwaith gwirfoddol, a chyfle i gymryd rhan mewn cyngherddau ac yn yr Eisteddfod. 

Sut i geisio am le? Mae gofyn i chi lenwi ffurflen gai erbyn Hydref 7ed, a mynychu 'Diwrnod Patagonia' ar yr 20fed o Hydref. Yn ystod y diwrnod hwn, fe fydd gweithgareddau sy'n cynnwys esiampl o waith tîm a chyfweliad anffurfiol. Y dyddiau i'w cynnal yng Nghaerdydd, Llangrannog, Glan-llyn neu Fangor.

Faint sy'n cael mynd? Mae 25 o bobol ifanc yn cael eu dewis i fynd ar y daith yn flynyddol.

Pris? Mae gofyn i pawb godi £2,650 i fynd ar y daith. Mae gan bawb flwyddyn i godi'r arian, a rydym ni'n annog pawb i wneud gweithgareddau yn eu cymunedau er mwyn codi'r arian. Bydd swyddogion yr Urdd yn eich rhanbarth leol ar gael i helpu.

I bwy? Mae’r cyfle yma yn bennaf ar gyfer disgyblion oedran blwyddyn 12, ond os ydych chi’n ddisgybl bl.13 ac yn awyddus i geisio am le, mae croeso i chi gyflwyno cais.

Mae ceisiadau taith 2020 wedi agor.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â  Eleri Mai - elerimai@urdd.org

Barn y bobol ifanc sydd wedi bod ar y daith;

"Mae'r daith wedi bod yn agoriad llygaid. Roeddwn i yn fy nagrau yn gweld plant pedair oed yn canu'r anthem gendlaethol. Roedd gweld a theimlo eu hangerdd am yr iaith wedi fy ysbrydoli i barhau gyda'r gwaith, a gwneud mwy o ymdrech i gymryd rhan mewn gweithgareddau Cymraeg."

"Am brofiad. Dwi mor ddiolchgar am gael fy newis. Dwi wedi canu, chwethin, dawnsio, chware a siarad gyda pobol arbennig Patagonia. Mae'n rhoi gobaith i mi y gallai rannu'r angerdd yma am yr iaith yn ol yn fy nghymuned."

“Roedd y ffaith fy mod wedi gweld gymaint o ymdrech oedd yno i siarad Cymraeg yn anhygoel. Rydw i hefyd wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd wrth gyfarfod gymaint o griw o fy oedran i oedd yn cymdeithasu yn y Gymraeg.”

 “Roedd yn bwysig imi o ran Cymru a Chymreictod, ond nid oeddwn wedi cysidro hanes a diwylliant yr iaith cymaint ag a wnes i wedi’r daith. Roedd clywed yr iaith ben draw’r byd yn agoriad llygad, a dechreuais ddeall pwysigrwydd ehangach yr iaith, a hanes y Cymry ym Mhatagonia. Dysgais gymaint ar y daith – gwybodaeth na fyswn wedi ennill heb y profiad hwn.”

“Gallen i ysgrifennu llyfr cyfan am fy hoff atgofion, ond rhaid gweud bod fy niwrnod yn Ysgol Feithrin y Gaiman wedi bod mor emosiynol. O’dd gweld plant bach 2-5 oed yn canu’r anthem yn hollol swreal ac mor arbennig .Profiad gorau fy mywyd o bell ffordd. Byddai’n ddiolchgar i chi am weddill fy oes am roi y cyfle bythgofiadwy yma i mi.”

“Roedd cystadlu yn yr Eisteddfod, cyfarfod a phobl yn y cymunedau Cymraeg, a bod yng nghwmni criw’r Urdd yn rhywbeth arbennig a fydd yn aros yn fy nghof am weddill fy mywyd. Roedd yn bleser gweld diwylliant y wladfa a’r gymuned Gymraeg.” 

“Dwi wedi crio, chwerthin a llawer mwy ond mae’n iawn dweud dwi wedi cwrdd a’r pobol gorau yn y byd, a rwy’n teimlo’n rhan o deulu mawr newydd. Dwi’n teimlo mor diolchgar a mor lwcus i fod ar y trip yma.”

“Nid wyf yn gallu pwysleisio digon pa mor fuddiol ac anhygoel oedd y daith!!!! Nid yn unig o ran y profiad uniongyrchol, ond yr effeithiau personol a chymdeithasol ar fy mywyd. Nid llawer o bobl trwy eu hoes sy’n medru dweud eu bod wedi teithio i Batagonia, heb sôn am yn eu harddegau! Mae’n gyfle unigryw sy’n hyrwyddo’r Urdd fel mudiad anhygoel. Y profiadau hyn sy’n adeiladu unigolion. Rwyf bob tro yn annog pobl i geisio am y daith. Hyd heddiw, dyma profiad gorau fy mywyd, a ni welaf unrhyw brofiad arall yn ei guro!”