Urdd Gobaith Cymru yn cyhoeddi camau mawr oherwydd Coronafeirws

Oherwydd y sefyllfa bresennol yng Nghymru o ran Coronafeirws, mae Urdd Gobaith Cymru yn cymryd y camau canlynol er mwyn iechyd a lles aelodau, staff a gwirfoddolwyr.

Bydd yr Urdd yn: 

- Cau ei dri gwersyll (Llangrannog, Caerdydd a Glan-llyn) i holl weithgareddau preswyl o ddydd Gwener 20 Mawrth 2020 nes bydd rhybudd pellach 

- Canslo holl Eisteddfodau lleol a rhanbarthol 

- Gohirio Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych tan 2021 

- Canslo pob cystadleuaeth chwaraeon cenedlaethol 

- Canslo pob gweithgaredd cymunedol nes bydd rhybudd pellach 

Bydd Eisteddfod yr Urdd nawr yn cael ei chynnal yn Sir Ddinbych ym mis Mai 2021 ac mae’r Urdd yn trafod yn barhaus gyda’i bartneriaid darlledu, S4C a BBC Radio Cymru, o ran opsiynau i ddathlu doniau’r aelodau ar blatfform gwahanol yn 2020. 

Gydag Eisteddfod Sir Ddinbych yn symud i 2021, fe fydd Eisteddfod yr Urdd 2022 yn cael ei chynnal yn Sir Gaerfyrddin.

Mae canslo digwyddiadau mawr a chau’r gwersylloedd yn naturiol yn cyflwyno heriau ariannol sylweddol i’r Urdd ac mae amcangyfrif cychwynnol yn awgrymu bydd ergyd ariannol o bron i £4 miliwn yn dilyn cyhoeddiadau heddiw. 

Mae’r Urdd yn trafod gyda'i holl bartneriaidgan gynnwys Llywodraeth Cymru, yr effaith sylweddol y bydd y sefyllfa bresennol yn ei chael ar yr mudiad, ei weithlu o 320 ac ar bobl ifanc a phlant Cymru. 

Dywedodd Prif Weithredwr yr Urdd, Siân Lewis: “Mae’n siom enbyd i ni i gyd orfod cau ein gwersylloedd a chanslo ein digwyddiadau, ond mae diogelwch a lles ein staff, ein aelodau a’n cefnogwyr yn flaenoriaeth llwyr. Ein bwriad nawr yw mynd ati i ddiogelu’r mudiad trwy gynllunio dyfodol cynaliadwy a defnyddio ein egni, ein ymrwymiad a'n gwerthoedd i helpu Cymru i ymdopi â’r argyfwng hwn. 

“Bydd y mudiad, a ffurfiwyd bron i ganrif yn ôl ar egwyddorion o ymrwymiad cadarn i Gymru a chyd-ddyn, yn trafod y sefyllfa bresennol gyda Gweinidogion y Llywodraeth a hefyd yn edrych ar sut y gellid defnyddio'r Urdd ai staff i ymateb i’r heriau cynyddol syn wynebur henoed a’r bregus yng Nghymru yn nghysgod y feirws hwn. 

Maer Urdd mewn cysylltiad uniongyrchol âi holl randdeiliaid ynglŷn âr sefyllfa a byddwn yn diweddaru’n syth a mor rheolaidd a phosib os oes unrhyw ddatblygiadau pellach. 

Os oes gennych ymholiad penodol dyma’r manylion cyswllt: 

Neu am ymholiad cyffredinol cysylltwch a helo@urdd.org