Prentisiaethau Chwaraeon

Oes gennych chi ddiddordeb hyfforddi a gweithio yn y sector chwaraeon?

Mae'r Urdd yn cynnig prentisiaethau chwaraeon ar draws y wlad gan roi'r cyfle i'r prentisiaid weithio a hyfforddi gyda staff profiadol yr Urdd.

Beth yw'r cynllun?

Mae'r Cynllun Prentisiaethau Chwaraeon yn cynnig cyfle i unigolion dros 18 mlwydd oed i ennill cyflogaeth, profiad proffesiynol a chymwysterau o fewn y sector Chwaraeon. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn treulio amser yn datblygu gydag Adran Chwaraeon yr Urdd. Bydd cyfle i bob prentis ddysgu gan staff profiadol, ac arwain gweithgareddau o safon uchel ar gyfer plant a phobl ifanc.

Pwy all gymryd rhan?

Gall unigolion dros 18 mlwydd oed ac mae gennym gyfleodd ar draws Cymru. Yn amlwg mae gofyn fod gennyt ddiddordeb mewn chwaraeon ac yn barod i weithio gyda phlant a phobl ifanc. Bydd hefyd angen i'r ymgeisydd fedru teithio'n annibynnol o le i le yn unol â gofynion y swydd.

Beth yw natur y gwaith? 

Y prif bethau bydd gofyn i’r prentisiaid eu gwneud bydd trefnu, cynnal ac arwain sesiynau a chlybiau chwaraeon i blant a phobl ifanc mewn ysgolion a chlybiau ar ôl ysgol. Bydd hefyd amryw o gyfleoedd iddynt weithio yn nigwyddiadau chwaraeon cenedlaethol yr Urdd fel R7 Bob Ochr Urdd WRU, Gemau Cymru, Gŵyl Gynradd a llawer mwy.

Pa gymwysterau sy'n cael eu cynnig?

Rydym yn cynnig NVQ Lefel 2 yn Arwain Gweithgareddau yn y flwyddyn gyntaf, gyda rhai prentisiaid yn parhau gyda'r'r brentisiaeth am flwyddyn arall o hyfforddiant yn gwneud NVQ Lefel 3 yn Datblygu Chwaraeon.

Mae ein prentisiaid hefyd yn derbyn pecyn o gymwysterau ychwanegol, wedi ei deilwra yn arbennig i'r unigolyn.

Sut i ymgeisio?

Fel rheol mae'r prentisiaeth yn cychwyn ym mis Medi, ac rydym yn derbyn ceisiadau rhwng mis Mawrth a Mehefin. I ymgeisio bydd angen cwblhau ffurflen gais a'i anfon atom cyn y dyddiad cau (mae'r dyddiad cau yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn). I dderbyn ffurflen gais gallwch e-bsotio prentisiaeth@urdd.org

Weithiau bydd gennym gyfleoedd prentisiaethau mewn ardal benodol ar adegau eraill. Byddwn yn hysbysebu y cyfleoedd yma ar ein cyfryngau cymdeithasol neu gallwch anfon e-bost atom i ofyn am gyfleoedd mewn ardal benodol. Gallwch hefyd gofrestru eich diddordeb drwy wasgu'r botwm COFRESTRU DIDDORDEB isod a llenwi'r ffurflen. Byddwn yn cael ein hysbysu eich bod wedi cofrestru eich diddordeb ac yn medru anfon y wybodaeth berthnasol atoch drwy e-bost.

Cofrestru Diddordeb Nol

Geiriau ein prentisiaid...

‘Mae’r cyfle wedi fy ngalluogi i ddatblygu mewn sawl ffordd - i gael profiadau gwaith, i ennill cyflog, i gal cymwysterau ychwanegol, ac ar ben hynny dwi’n cael gwneud y cyfan drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’n gyfle anhygoel gyda’r Urdd.’

Lauren Richards, prentis ardal Pen-y-bont. 

 

'Y cyfleoedd a’r cymwysterau dwi 'di cael; mae’n rhoi fi o flaen pobl sy' 'di bod yn y brifysgol. Mae gen i brofiad o weithio gyda phlant, gydag oedolion, gweithio mewn cystadlaethau cenedlaethol, gweithio gyda phobl o bob man, mae’n brofiad gwych!’

Rhodd Alaw, prentis ardal Ynys Mon.

 

'Ma gweithio i brentisiaeth yr Urdd yn gyfle gwych i unrhyw un sydd eisiau gweithio yn y byd chwaraeon trwy gyfrwng y Gymraeg a datblygu sgiliau – sgiliau eich hunan a sgiliau chwaraeon y plant. Ma fe’n agor cymaint o ddrysau i chi yn y dyfodol!’

Emyr Davies,

prentis ardal Llanelli, sydd bellach wedi cael swydd fel Swyddog Gweithgareddau gyda'r Urdd.