Oes gennych chi ddiddordeb hyfforddi a gweithio yn y sector chwaraeon?

Mae'r Urdd yn cynnig prentisiaethau chwaraeon ar draws y wlad gan roi'r cyfle i'r prentisiaid weithio a hyfforddi gyda staff profiadol yr Urdd.

Beth yw'r cynllun?

Mae'r Cynllun Prentisiaethau Chwaraeon yn cynnig cyfle i unigolion dros 18 mlwydd oed i ennill cyflogaeth, profiad proffesiynol a chymwysterau o fewn y sector Chwaraeon. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn treulio amser yn datblygu gydag Adran Chwaraeon yr Urdd. Bydd cyfle i bob prentis ddysgu gan staff profiadol, ac arwain gweithgareddau o safon uchel ar gyfer plant a phobl ifanc.

Pwy all gymryd rhan?

Gall unigolion dros 18 mlwydd oed gymryd rhan ac mae gennym gyfleodd ar draws Cymru. Yn amlwg mae gofyn fod gennyt ddiddordeb mewn chwaraeon ac yn barod i weithio gyda phlant a phobl ifanc. Bydd hefyd angen i'r ymgeisydd fedru teithio'n annibynnol o le i le yn unol â gofynion y swydd.

Pa gymwysterau sy'n cael eu cynnig?

Rydym yn cynnig NVQ Lefel 2 Arwain Gweithgareddau ac Lefel 2 Egwyddorion Hyfforddi  yn y flwyddyn gyntaf, gyda rhai prentisiaid yn parhau gyda'r'r brentisiaeth am flwyddyn arall o hyfforddiant yn gwneud NVQ Lefel 3 Datblygu Chwaraeon yn ogystal â Lefel 3 Arweinydd Chwareon.

Mae ein prentisiaid hefyd yn derbyn pecyn o gymwysterau ychwanegol, wedi ei deilwra yn arbennig i'r unigolyn.

Beth yw natur y gwaith? 

Y prif bethau bydd gofyn i’r prentisiaid eu gwneud bydd trefnu, cynnal ac arwain sesiynau a chlybiau chwaraeon i blant a phobl ifanc mewn ysgolion a chlybiau ar ôl ysgol. Bydd hefyd amryw o gyfleoedd iddynt weithio yn nigwyddiadau chwaraeon cenedlaethol yr Urdd fel Rygbi 7 Bob Ochr Urdd WRU, Gemau Cymru, Gŵyl Gynradd a llawer mwy.

Sut i ymgeisio?

Fel rheol mae'r prentisiaeth yn cychwyn ym mis Medi, ac rydym yn derbyn ceisiadau rhwng mis Mawrth a Mehefin. I ymgeisio bydd angen cwblhau ffurflen gais a'i anfon atom cyn y dyddiad cau (mae'r dyddiad cau yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn). I dderbyn ffurflen gais gallwch e-bsotio prentisiaeth@urdd.org

Weithiau bydd gennym gyfleoedd prentisiaethau mewn ardal benodol ar adegau eraill. Byddwn yn hysbysebu y cyfleoedd yma ar ein cyfryngau cymdeithasol neu gallwch anfon e-bost atom i ofyn am gyfleoedd mewn ardal benodol. Gallwch hefyd gofrestru eich diddordeb drwy wasgu'r botwm COFRESTRU DIDDORDEB isod a llenwi'r ffurflen. Byddwn yn cael ein hysbysu eich bod wedi cofrestru eich diddordeb ac yn medru anfon y wybodaeth berthnasol atoch drwy e-bost.

Cofrestru Diddordeb