Oes diddordeb gyda chi i weithio gyda phlant a phobl ifanc? 

Eleni, rydym yn falch iawn o allu cynnig prentisiaethau Gwaith Ieuenctid newydd sbon ar draws Cymru, gan roi'r cyfle i'r prentisiaid weithio a hyfforddi gyda staff profiadol yr Urdd.

Beth yw'r cynllun?

Mae'r Cynllun Prentisiaethau Gwaith Ieuenctid yn gynllun newydd sbon sy'n cynnig cyfle i unigolion dros 18 mlwydd oed i ennill cyflogaeth, profiad proffesiynol a chymwysterau o fewn y sector gwaith ieuenctid. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn treulio amser yn datblygu gydag Adran Ieuenctid a Chymuned yr Urdd. Bydd cyfle i bob prentis ddysgu gan staff profiadol, ac arwain gweithgareddau a sesiynau amrywiol o safon uchel ar gyfer plant a phobl ifanc.

Pwy all gymryd rhan?

Gall unigolion dros 18 mlwydd oed gwneud y brentisiaeth ac mae gennym gyfleoedd ar draws Cymru. Mae gofyn fod gennyt ddiddordeb mewn gwaith ieuenctid ac yn barod i weithio gyda phlant a phobl ifanc. Bydd hefyd angen i'r ymgeisydd fedru teithio'n annibynnol o le i le yn unol â gofynion y swydd.

Beth yw natur y gwaith?

Nod y swydd fydd cefnogi datblygiad a darpariaeth ieuenctid y prosiectau ymgysylltu, digwyddiadau, clybiau, gweithgareddau a chefnogaeth unigol i bobl ifanc trwy gyfrwng y Gymraeg.

Pa gymwysterau sy'n cael eu cynnig?

  • Tystysgrif Lefel 2 Gwaith Ieuenctid
  • Tystysgrif Lefel 3 Gwaith Ieuenctid 
  • Cwrs Asesu risg
  • Cwrs Diogelwch Plant
  • Cwrs Cymorth Cyntaf

Sut i ymgeisio?

Fel rheol mae'r prentisiaeth yn cychwyn ym mis Medi. Byddwn yn hysbysebu'r prentisiaethau rhwng mis Mawrth a Mehefin ac i ymgeisio bydd angen cwblhau ffurflen gais a'i anfon atom cyn y dyddiad cau (mae'r dyddiad cau yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn). I dderbyn ffurflen gais gallwch e-bostio prentisiaeth@urdd.org

Weithiau bydd gennym gyfleoedd prentisiaethau mewn ardal benodol ar adegau eraill. Byddwn yn hysbysebu y cyfleoedd yma ar ein cyfryngau cymdeithasol neu gallwch anfon e-bost atom i ofyn am gyfleoedd mewn ardal benodol. Gallwch hefyd gofrestru eich diddordeb drwy wasgu'r botwm COFRESTRU DIDDORDEB isod a llenwi'r ffurflen. Byddwn yn cael ein hysbysu eich bod wedi cofrestru eich diddordeb ac yn medru anfon y wybodaeth berthnasol atoch drwy e-bost. 

Cofrestru Diddordeb