Oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio yn y sector awyr agored?

Rydym yn cynnig prentisiaethau awyr agored sydd wedi’u lleoli yn ein gwersylloedd enwog - Llangrannog a Glan-llyn, gan roi'r cyfle i'r prentisiaid weithio a hyfforddi gyda staff profiadol yr Urdd.

Beth yw'r cynllun?

Mae'r Cynllun Prentisiaethau Gwersylloedd yn cynnig cyfle i unigolion dros 17 mlwydd oed i ennill cyflogaeth, profiad proffesiynol a chymwysterau o fewn y sector Awyr Agored. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn treulio amser yn datblygu gydag Adran Awyr Agored yr Urdd yn un o'n gwersylloedd enwog - Llangrannog a Glan-llyn. Bydd cyfle i bob prentis ddysgu gan staff profiadol, ac arwain gweithgareddau o safon uchel ar gyfer plant a phobl ifanc.

Pwy all gymryd rhan?

Gall unigolion dros 17 mlwydd oed gwneud y brentisiaeth ac mae gennym gyfleoedd yng ngwersyll Llangrannog ac yng ngwersyll Glan-llyn. Mae angen bod yn barod i weithio yn yr awyr agored gyda phlant a phobl ifanc. 

Beth yw natur y gwaith?

Y prif bethau bydd gofyn i’r prentisiaid eu gwneud fydd cynnal ac arwain gweithgareddau i'r plant sy'n mynychu'r gwersylloedd. Mae'r Urdd yn cynnig llety (yn rhad ac am ddim) ger y gwersyll i'r prentisiaid sydd eisiau byw yno neu sy'n byw'n rhy bell o'n gwersylloedd i deithio'n ddyddiol. 

Pa gymwysterau rydym yn eu cynnig?

Rydym yn cynnig NVQ Lefel 2 Arwain Gweithgareddau ac Lefel 2 Egwyddorion Hyfforddi  yn y flwyddyn gyntaf, gyda rhai prentisiaid yn parhau gyda'r'r brentisiaeth am flwyddyn arall o hyfforddiant yn gwneud NVQ Lefel 3 Datblygu Chwaraeon yn ogystal â Lefel 3 Arweinydd Chwareon.

Mae ein prentisiaid hefyd yn derbyn pecyn o gymwysterau ychwanegol, wedi ei deilwra yn arbennig i'r unigolyn.

Sut i ymgeisio?

Fel rheol mae'r prentisiaeth yn cychwyn ym mis Medi, ac rydym yn derbyn ceisiadau rhwng mis Mawrth a Mehefin. I ymgeisio bydd angen cwblhau ffurflen gais a'i anfon atom cyn y dyddiad cau (mae'r dyddiad cau yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn). I dderbyn ffurflen gais gallwch ebostio prentisiaeth@urdd.org

Gallwch hefyd gofrestru eich diddordeb drwy wasgu'r botwm COFRESTRU DIDDORDEB isod a llenwi'r ffurflen. Byddwn yn cael ein hysbysu eich bod wedi cofrestru eich diddordeb ac yn medru anfon y wybodaeth perthnasol atoch drwy e-bost. 

Cofrestru Diddordeb