Cyfarwyddwr Cyllid

Teitl y Swydd: Cyfarwyddwr Cyllid

Math o gontract: Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Rheolwr 2 - Pwynt 1: £56,000 – Pwynt 4: £67,000

Lleoliad: Gwersyll yr Urdd Glan-llyn, Bala      

 

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad unigryw ac ers 1922, wedi cyflawni llawer wrth gynnig profiadau Chwaraeon, Celfyddydol, Preswyl, Dyngarol a Gwirfoddoli i fwy na 4 miliwn o blant a phobl ifanc yng Nghymru.  Heddiw mae gan yr Urdd 55,000 o aelodau. Mae hyn wedi eu galluogi i gyfrannu’n gadarnhaol at eu cymunedau a chymdeithas, ymestyn eu gorwelion a chynyddu eu hunan hyder.

Mae’r Urdd wedi meithrin cenedlaethau o ferched a dynion ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i’r byd ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru.

Ar drothwy ein canmlwyddiant, dyma ddatgan ein huchelgais heriol i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith ein gwaith. Mae hyn yn allweddol os ydym am i’r Gymraeg fod yn ganolog ym mywydau plant a phobl ifanc Cymru, a sicrhau fod pawb yng Nghymru, boed yn siaradwyr Cymraeg ai pheidio, yn teimlo perchnogaeth ac ymdeimlad o berthyn tuag at yr iaith a’i thraddodiadau.

 

Y Swydd

Yn atebol i'r Prif Weithredwr, bydd y Cyfarwyddwr Cyllid yn cymryd cyfrifoldeb llawn am holl agweddau ariannol yr Urdd, gan ddarparu gwasanaeth ariannol proffesiynol a sicrhau bod gofynion deddfwriaethol yn cael eu bodloni. Byddant hefyd yn cymryd rhan yn arweinyddiaeth y sefydliad fel aelod o'r Bwrdd Rheoli.

 

Am fwy o fanylion cliciwch yma am ddisgrifiad swydd neu cysylltwch â Siân Lewis (Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru) sianlewis@urdd.org.

 

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

 

Dyddiad Cau – 25/05/2021 am 12:00yp          

 

Mae’r Urdd yn cefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr anabl a phobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol.