Cynorthwy-ydd Adnoddau Dynol

Teitl y Swydd:                      Cynorthwy-ydd Adnoddau Dynol

Math o gontract:                 Swydd dros dro (cyfnod mamolaeth), llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa:                              Gweithredol 3: £21,436 (pwynt 1) - £23,997 (pwynt 4)

Lleoliad:                               Hyblyg

 

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad unigryw ac ers 1922, wedi cyflawni llawer wrth gynnig profiadau Chwaraeon, Celfyddydol, Preswyl, Dyngarol a Gwirfoddoli i fwy na 4 miliwn o blant a phobl ifanc yng Nghymru.  Heddiw mae gan yr Urdd 55,000 o aelodau. Mae hyn wedi eu galluogi i gyfrannu’n gadarnhaol at eu cymunedau a chymdeithas, ymestyn eu gorwelion a chynyddu eu hunan hyder.

Mae’r Urdd wedi meithrin cenedlaethau o ferched a dynion ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i’r byd ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru.

Ar drothwy ein canmlwyddiant, dyma ddatgan ein huchelgais heriol i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith ein gwaith. Mae hyn yn allweddol os ydym am i’r Gymraeg fod yn ganolog ym mywydau plant a phobl ifanc Cymru, a sicrhau fod pawb yng Nghymru, boed yn siaradwyr Cymraeg ai pheidio, yn teimlo perchnogaeth ac ymdeimlad o berthyn tuag at yr iaith a’i thraddodiadau.

Y Swydd

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig a phrofiadol yn y maes Adnoddau Dynol i ymuno â’r tîm fel Cynorthwyydd AD dros dro. Y mae’n gyfnod cyffrous i ymuno â’r adran wrth i’r mudiad ail dyfu a datblygu. Yn ogystal â chynorthwyo gydag elfen weinyddol AD y mudiad bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cyfrannu at brosiectau a mentrau newydd. Bydd deilydd y swydd yn chwarae rôl allweddol mewn tîm bach, deinamig trwy ddarparu gwasanaeth ymgynghori a gweinyddol o ansawdd rhagorol i reolwyr a staff y mudiad.

Cliciwch yma am y swydd ddisgrifiad.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Nicola Scofield (Pennaeth Adnoddau Dynol) at nicola@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

 

Dyddiad Cau – 26.07.21

Dyddiad Cyfweld – 2.08.21             

 

Mae’r Urdd yn cefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr anabl a phobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol.