Cynorthwyydd TG a Gwasanaethau Digidol

Teitl y Swydd: Cynorthwyydd TG a Gwasanaethau Digidol

Math o gontract: Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Gweithredol 2 (£19,601 - £22,058) y flwyddyn

Lleoliad: Hyblyg          

 

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad unigryw ac ers 1922, wedi cyflawni llawer wrth gynnig profiadau Chwaraeon, Celfyddydol, Preswyl, Dyngarol a Gwirfoddoli i fwy na 4 miliwn o blant a phobl ifanc yng Nghymru.  Heddiw mae gan yr Urdd 55,000 o aelodau. Mae hyn wedi eu galluogi i gyfrannu’n gadarnhaol at eu cymunedau a chymdeithas, ymestyn eu gorwelion a chynyddu eu hunan hyder.

Mae’r Urdd wedi meithrin cenedlaethau o ferched a dynion ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i’r byd ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru.

Ar drothwy ein canmlwyddiant, dyma ddatgan ein huchelgais heriol i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith ein gwaith. Mae hyn yn allweddol os ydym am i’r Gymraeg fod yn ganolog ym mywydau plant a phobl ifanc Cymru, a sicrhau fod pawb yng Nghymru, boed yn siaradwyr Cymraeg ai pheidio, yn teimlo perchnogaeth ac ymdeimlad o berthyn tuag at yr iaith a’i thraddodiadau

 

Y Swydd

Ni fu erioed amser mwy cyffrous i ymuno â thîm TG Urdd. Rydym yn gweithio ar draws y sefydliad, gan ddarparu'r systemau a'r gefnogaeth TG sy'n ofynnol i symud ymlaen yn unol â'n cynllun strategol.

Mae pandemig COVID wedi cyflymu ein cynlluniau trawsnewid digidol ac rydym yng nghanol ein taith i strategaeth cwmwl yn gyntaf. Rydym yn trosglwyddo ein prif systemau data i Microsoft Dynamics 365 ac yn ehangu ein defnydd o feddalwedd Microsoft 365 a Microsoft Azure.

Bydd y rôl hon yn darparu cefnogaeth TG i'n holl leoliadau ledled Cymru. Er mai cefnogaeth o bell fydd mwyafrif y rôl, bydd angen teithio i'n safleoedd o bryd i'w gilydd pan fydd anghenion yn codi na ellir delio â nhw o bell.

Byddwch hefyd yn cefnogi Digwyddiadau mawr fel Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, cystadlaethau chwaraeon cenedlaethol gan gynnwys rygbi 7 pob ochr a Gala nofio yn ogystal a’n gwersylloedd poblogaidd.

 

Croesawir ceisiadau oddi wrth ddysgwyr Cymraeg yn ogystal â Chymry Cymraeg.

 

Am fwy o fanylion darllenwch y swydd ddisgrifiad yma, neu cysylltwch â Dafydd Lewis (Pennaeth TG) ar 07976003341 neu dafyddlewis@urdd.org

I gyflwyno cais, anfonwch CV a Llythyr Cais dim mwy ‘na 400 gair at yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

 

Dyddiad Cau – Byddwn yn cadw’r swydd yn agored hyd nes byddwn wedi penodi ymgeisydd addas.

Dyddiad Cyfweld – Yn unol a ceisiadau a trafodaeth efo ymgeiswyr.

 

Mae’r Urdd yn cefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr anabl a phobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol.