Cynorthwyydd Gweinyddol yr Adran Gyfathrebu

Teitl y Swydd: Cynorthwyydd Gweinyddol yr Adran Gyfathrebu

Math o gontract: Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Gweithredol 2: £19,601 - £22,058

Lleoliad: Unrhyw un o swyddfeydd yr Urdd

 

Amdanom ni

Urdd Gobaith Cymru yw mudiad ieuenctid cenedlaethol mwyaf Cymru sy’n darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc ymwneud â chwaraeon, y celfyddydau, gwirfoddoli, hyfforddiant, gwaith dyngarol, rhyngwladol a phreswyl, sy’n eu galluogi i wneud cyfraniad cadarnhaol i’w cymuned a’r byd yn ehangach.

Ers ei sefydlu yn 1922, mae’r mudiad wedi meithrin cenedlaethau o bobl ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i eraill ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru. Hyd yma mae dros 4 miliwn o bobl wedi bod yn aelodau o’r Urdd ac eleni mae’r mudiad yn edrych ymlaen at ddathlu ei ganmlwyddiant a chydag nifer o ddigwyddiadau mawr wedi’u cynllunio’n arbennig. 

Yr Urdd yw cyflogwr trydydd sector cyfrwng Cymraeg mwyaf yng Nghymru, gyda dros 200 o staff wedi’u lleoli mewn 12 swyddfa ledled Cymru. Roedd ei drosiant blynyddol cyn Covid bron yn £12M, a daeth â gwerth economaidd o £32M i Gymru yn ystod 2019/20.

 

Y Swydd

Mae Urdd Gobaith Cymru yn chwilio am unigolyn i ymgymryd a tasgau gweinyddol yr adran gyfathrebu. Bydd y Swyddog Gweinyddol yn gyfrifol am weinyddu aelodaeth yr Urdd.

Am fwy o fanylion darllenwch y swydd ddisgrifiad yma, neu cysylltwch â Mali Thomas (Cyfarwyddwr Cyfathrebu): 07834 709082 neu  mali@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

 

Dyddiad Cau – 09:00 Dydd Iau 23 Mehefin

Dyddiad Cyfweld – i’w gadarnhau  

 

Mae’r Urdd yn cefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr anabl a phobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol.