Swyddog Marchnata a Chyfathrebu (Cyfnod Mamolaeth)

Teitl y Swydd: Swyddog Marchnata a Chyfathrebu (Cyfnod Mamolaeth)

Math o gytundeb: Cytundeb tymor penodol ar gyfer cyfnod mamolaeth (hyd at 12 mis). Llawn amser (35 awr yr wythnos). Croesawn geisiadau am gyfle secondiad.

Graddfa: Graddfa 5: £28,505 (pwynt 1)  - £31,757 (pwynt 4) y flwyddyn

Lleoliad: Cynigwn ddull o weithio Hybrid gyda’r prif leoliad wedi ei leoli yn un o swyddfeydd yr Urdd ar hyd a lled Cymru

 

Amdanom ni

Urdd Gobaith Cymru yw mudiad ieuenctid cenedlaethol mwyaf Cymru sy’n darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc ymwneud â chwaraeon, y celfyddydau, gwirfoddoli, hyfforddiant, gwaith dyngarol, rhyngwladol a phreswyl, sy’n eu galluogi i wneud cyfraniad cadarnhaol i’w cymuned a’r byd yn ehangach.

Ers ei sefydlu yn 1922, mae’r mudiad wedi meithrin cenedlaethau o bobl ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i eraill ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru. Hyd yma mae dros 4 miliwn o bobl wedi bod yn aelodau o’r Urdd ac eleni mae’r mudiad yn edrych ymlaen at ddathlu ei ganmlwyddiant a chydag nifer o ddigwyddiadau mawr wedi’u cynllunio’n arbennig.

Yr Urdd yw cyflogwr trydydd sector cyfrwng Cymraeg mwyaf yng Nghymru, gyda dros 200 o staff wedi’u lleoli mewn 12 swyddfa ledled Cymru. Roedd ei drosiant blynyddol cyn Covid bron yn £12M, a daeth â gwerth economaidd o £32M i Gymru yn ystod 2019/20.

 

Y Swydd

Mae’r Urdd yn edrych am unigolyn creadigol a brwdfrydig fydd yn arwain gweithgareddau marchnata’r mudiad ac yn chwarae rhan adeiladol i godi proffil gweithgareddau’r Urdd.

Rydym yn edrych am  berson sydd a phrofiad o weithio ym maes marchnata a  chyfathrebu gyda’r sgiliau a phrofiad i feddwl yn greadigol ac yn gynnil am syniadau i hyrwyddo yr Urdd a’u wasanaethau i gynulleidfaoedd newydd.

Bydd y person llwyddiannus yn rhan o dîm yr Adran Gyfathrebu gan gydweithio gyda’r Cyfarwyddwr, Rheolwr Cyfathrebu, y Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol a’r dylunydd ar ymgyrchoedd a gweithgareddau marchnata aml gyfrwng gan sicrhau cyrhaeddiad cynyddol i brif negeseuon yr Urdd.

Am fwy o fanylion darllenwch y swydd ddisgrifiad yma, neu am sgwrs bellach cysylltwch â Mali Thomas - Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Materion Rhyngwladol yr Urdd ar 07834 709082 / mali@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

 

Dyddiad Cau –  10 Gorffennaf 2022

Dyddiad Cyfweld –  i’w gadarnhau

 

Mae’r Urdd yn cefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr anabl a phobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol.