Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Teitl y Swydd: Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Math o gytundeb: Parhaol

Graddfa: Graddfa 5 £27,675 (pwynt 1) - £30,832 (pwynt 4)

Lleoliad: Hyblyg. Gweithio o adref i gychwyn ac yna o un o swyddfeydd yr Urdd ar draws Cymru

 

Amdanom ni

Mae’r Urdd wedi meithrin cenedlaethau o ferched a dynion ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i’r byd ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru.

Ar drothwy ein canmlwyddiant, dyma ddatgan ein huchelgais heriol i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith ein gwaith. Mae hyn yn allweddol os ydym am i’r Gymraeg fod yn ganolog ym mywydau plant a phobl ifanc Cymru, a sicrhau fod pawb yng Nghymru, boed yn siaradwyr Cymraeg ai pheidio, yn teimlo perchnogaeth ac ymdeimlad o berthyn tuag at yr iaith a’i thraddodiadau.

 

Y Swydd

Mae’r Urdd yn edrych am unigolyn creadigol a brwdfrydig fydd yn arwain gweithgareddau marchnata’r mudiad ac yn chwarae rhan adeiladol i godi proffil gweithgareddau’r Urdd.

Rydym yn edrych am  berson sydd a phrofiad o weithio ym maes marchnata a  chyfathrebu gyda’r sgiliau a phrofiad i feddwl yn greadigol ac yn gynnil am syniadau i hyrwyddo yr Urdd a’u wasanaethau i gynulleidfaoedd newydd.

Bydd y person llwyddiannus yn rhan o dîm yr Adran Gyfathrebu gan gydweithio gyda’r Cyfarwyddwr, Rheolwr Cyfathrebu, y Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol a’r dylunydd ar ymgyrchoedd a gweithgareddau marchnata aml gyfrwng gan sicrhau cyrhaeddiad cynyddol i brif negeseuon yr Urdd.

 

Am fwy o fanylion cliciwch yma am ddisgrifiad swydd neu am sgwrs bellach cysylltwch â Mali Thomas - Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Materion Rhyngwladol yr Urdd ar 07834 709082 / mali@urdd.org

 

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

 

Dyddiad Cau –   16.05.21

Dyddiad Cyfweld – 26.05.21

 

Mae’r Urdd yn cefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr anabl a phobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol.