Trefnydd Cynorthwyol

Teitl y Swydd: Trefnydd Cynorthwyol (x2 swydd)

Math o gontract:  x1 Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)

 x1 Swydd tymor penodol am 12 mis gyda posibilrwydd o’i ymestyn, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Gradda: Graddfa 5 £27,675 (Pwynt 1) - £30,823 (Pwynt 4)

Lleoliad: Swyddfa’r Eisteddfod Glan Llyn neu un o swyddfeydd yr Urdd

 

Amdanom ni:

Mae’r Urdd yn fudiad unigryw ac ers 1922, wedi cyflawni llawer wrth gynnig profiadau Chwaraeon, Celfyddydol, Preswyl, Dyngarol a Gwirfoddoli i fwy na 4 miliwn o blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae hyn wedi eu galluogi i gyfrannu’n gadarnhaol at eu cymunedau a chymdeithas, ymestyn eu gorwelion a chynyddu eu hunan hyder.

Mae’r Urdd wedi meithrin cenedlaethau o ferched a dynion ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i’r byd ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru.

Ar drothwy ein canmlwyddiant, dyma ddatgan ein huchelgais heriol i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith ein gwaith. Mae hyn yn allweddol os ydym am i’r Gymraeg fod yn ganolog ym mywydau plant a phobl ifanc Cymru, a sicrhau fod pawb yng Nghymru, boed yn siaradwyr Cymraeg ai pheidio, yn teimlo perchnogaeth ac ymdeimlad o berthyn tuag at yr iaith a’i thraddodiadau.

 

Y Swydd

Eisteddfod yr Urdd yw prif wyl gelfyddydol Ieuenctid Ewrop a rydym yn chwilio am unigolyn creadigol a threfnus i ymuno gyda’r tîm fel Trefnydd Cynorthwyol. Mae’r rôl gyffrous hon yn cefnogi holl waith yr adran gan gynnwys yr Eisteddfodau blynyddol a rhaglen flynyddol gelfyddydol i blant a phobl ifanc.Am fwy o fanylion, cliciwch yma am ddisgrifiad swydd neu cysylltwch â Siân Eirian, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod a Chelfyddydau ar 07778 968153 neu sianeirian@urdd.org.Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

 

Dyddiad Cau: Dydd Llun, 20 o Fedi 2021

Cyfweliadau: Dydd Mawrth, 4ydd Hydref 2021

 

Mae’r Urdd yn cefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr anabl a phobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol.