Staff Gweithgareddau

Teitl y Swydd:           STAFF GWEITHGAREDDAU (x2 swydd)

                                   1 x Swyddog Gweithgareddau

                                   1 x Swyddog Gweithgareddau Merlota

Math o gontract:       Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa:                    Ar raddfa 2 Strwythur Cyflog yr Urdd

                                   £18,155 i £21,016

Lleoliad:                     Gwersyll yr Urdd, Llangrannog

 

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad unigryw ac ers 1922, wedi cyflawni llawer wrth gynnig profiadau Chwaraeon, Celfyddydol, Preswyl, Dyngarol a Gwirfoddoli i fwy na 4 miliwn o blant a phobl ifanc yng Nghymru.  Heddiw mae gan yr Urdd 55,000 o aelodau. Mae hyn wedi eu galluogi i gyfrannu’n gadarnhaol at eu cymunedau a chymdeithas, ymestyn eu gorwelion a chynyddu eu hunan hyder.

Mae’r Urdd wedi meithrin cenedlaethau o ferched a dynion ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i’r byd ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru.

 

Ar drothwy ein canmlwyddiant, dyma ddatgan ein huchelgais heriol i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith ein gwaith. Mae hyn yn allweddol os ydym am i’r Gymraeg fod yn ganolog ym mywydau plant a phobl ifanc Cymru, a sicrhau fod pawb yng Nghymru, boed yn siaradwyr Cymraeg ai pheidio, yn teimlo perchnogaeth ac ymdeimlad o berthyn tuag at yr iaith a’i thraddodiadau.

 

Y Swydd

 

Darparu gwasanaeth cyflawn a phroffesiynol fel y gall y cwsmeriaid fwynhau amrediad eang o weithgareddau diogel, cyffrous sy’n cynnig cyfleoedd a phrofiad dwyieithog, cymdeithasol ac addysgiadol i blant a phobl ifanc.

Mae angen unigolion egnïol a brwdfrydig i weithio fel rhan o’r tîm gweithgareddau. Byddwch yn gyfrifol am rediad esmwyth y rhaglenni gweithgareddau Gwersyll a defnydd cyhoeddus . Bydd angen i chi sicrhau bod y gweithgareddau a'r offer yn cyrraedd y safon ddisgwyliedig a bod y gwersyllwyr ar gwsmeriaid cyhoeddus yn mwynhau eu hunain mewn amgylchedd diogel.  Mae profiad a chymwysterau yn ymwneud â Merlota, Sgïo a Byrddio Eira neu Ddringo, Chwaraeon a Hamdden yn fanteisiol ond cynigir hyfforddiant.

Am fwy o fanylion gwelwch y swydd ddisgrifiad yma neu cysylltwch â Iestyn Evans (Rheolwr Cwsmer) ar 01239 652140 neu iestyn@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau –            Dydd Mercher 22 Medi 2021

Dyddiad Cyfweld –     Wythnos 27 Medi 2021

 

Mae’r Urdd yn cefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr anabl a phobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol.