Asesydd/Tiwtor (o dan hyfforddiant)

Teitl y Swydd: Tiwtor / Asesydd (o dan hyfforddiant)

Math o gontract: Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos) 

Graddfa: Graddfa 3  £21,436 (Pwynt 1) - £23,997 (Pwynt 4) (Newid i raddfa 4 ar ôl dod yn gymwys a blwyddyn o wasanaeth.)

*Mi fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn yr hyfforddiant perthnasol er mwyn fod yn gymwys i asesu a tiwtora yn y sector Dysgu yn y Gweithle

Lleoliad:    Ystyriwn geisiadau o ardraws Gymru

 

Amdanom ni

Mae’r Urdd wedi meithrin cenedlaethau o ferched a dynion ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i’r byd ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru.

Ar drothwy ein canmlwyddiant, dyma ddatgan ein huchelgais heriol i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith ein gwaith. Mae hyn yn allweddol os ydym am i’r Gymraeg fod yn ganolog ym mywydau plant a phobl ifanc Cymru, a sicrhau fod pawb yng Nghymru, boed yn siaradwyr Cymraeg ai pheidio, yn teimlo perchnogaeth ac ymdeimlad o berthyn tuag at yr iaith a’i thraddodiadau.

Ein nod yw gweithio mewn partneriaeth gyda rhanddeiliaid i ddatblygu darpariaeth o brentisiaethau cyfrwng Cymraeg i bobl ifanc yng Nghymru. Ein gweledigaeth yw meithrin gweithlu ifanc, hyderus a dwyieithog trwy ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc i ddysgu, i ddatblygu’n bersonol a chymdeithasol, ac i gynyddu eu hyder wrth ddefnyddio'r Gymraeg.

 

Y Swydd

Mae Cynllun Prentisiaethau’r Urdd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i ymuno ar Adran Prentisiaethau fel Asesydd/Tiwtor Prentisiaethau.

 

Am fwy o fanylion cliciwch yma am ddisgrifiad swydd neu cysylltwch â Catrin Davis (Rheolwr Prentisiaethau) TEAMS neu catrindavis@urdd.org

 

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

 

Dyddiad Cau – 17/05/21      

Dyddiad Cyfweld – 1-4/05/21

 

Mae’r Urdd yn cefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr anabl a phobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol.