Cydlynydd Prentisiaethau Mewnol

Teitl y Swydd:Cydlynydd Prentisiaethau (Mewnol)

Math o gontract: Secondiad neu gytundeb flwyddyn (Posibilrwydd i ymestyn yn dibynnu ar gyllid.) llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Graddfa G5 - £27,674 (Pwynt 1) - £30,832 (Pwynt 4)

Lleoliad: Hyblyg. (Gyda elfennau o weithio o adref.)

 

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad unigryw ac ers 1922, wedi cyflawni llawer wrth gynnig profiadau Chwaraeon, Celfyddydol, Preswyl, Dyngarol a Gwirfoddoli i fwy na 4 miliwn o blant a phobl ifanc yng Nghymru.  Heddiw mae gan yr Urdd 55,000 o aelodau. Mae hyn wedi eu galluogi i gyfrannu’n gadarnhaol at eu cymunedau a chymdeithas, ymestyn eu gorwelion a chynyddu eu hunan hyder.

Mae’r Urdd wedi meithrin cenedlaethau o ferched a dynion ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i’r byd ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru.

Ar drothwy ein canmlwyddiant, dyma ddatgan ein huchelgais heriol i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith ein gwaith. Mae hyn yn allweddol os ydym am i’r Gymraeg fod yn ganolog ym mywydau plant a phobl ifanc Cymru, a sicrhau fod pawb yng Nghymru, boed yn siaradwyr Cymraeg ai pheidio, yn teimlo perchnogaeth ac ymdeimlad o berthyn tuag at yr iaith a’i thraddodiadau.

 

Y Swydd

Ers 2013 mae cynllun Prentisiaid yr Urdd wedi datblygu o dri phrentis Chwaraeon i dros 30 erbyn hyn ar draws meysydd Chwaraeon, Ieuenctid, Gweithgareddau Awyr Agored a Darpariaeth Prentisiaethau Allanol. Yn 2018 cyhoeddwyd gan yr Urdd Strategaeth Prentisiaethau newydd gan gynnwys ymrwymiad i fuddsoddi ac ehangu’r Rhaglen Prentisiaid presennol er mwyn denu 100 o brentisiaid erbyn canmlwyddiant yr Urdd yn 2022.

Er mwyn cyflawni hyn mae’r Urdd wedi ymrwymo i fuddsoddi £250K i sefydlu a datblygu adran Prentisiaethau trwy gyfrwng y Gymraeg i reoli a chydlynu’r gwaith o gynnig rhaglen prentisiaethau o safon uchel ledled Cymru yn yr Urdd ac i sefydliadau allanol. O ganlyniad, rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, profiadol a threfnus i ymuno â’r tîm i gydlynu’r cynllun tra’n gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Prentisiaethau a Chyfarwyddwr yr adran.

Os oes gennych awydd i ragori; yn angerddol at ddatblygu ac addysgu, ac yn ffynnu mewn amgylchedd chwim ac arloesol, efallai taw dyma’r swyddi chi!

 

Am fwy o fanylion cliciwch yma am ddisgrifiad swydd neu cysylltwch â gary@urdd.org neu catrindavis@urdd.org

 

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

 

Dyddiad Cau – 17.05.21       

Dyddiad Cyfweld – 21-24 /05/21

 

Mae’r Urdd yn cefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr anabl a phobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol.