Newyddion a’r Wasg

Dyma’r newyddion diweddaraf gan yr Urdd – am fwy o wybodaeth am unrhyw un o’r straeon, cysylltwch gyda Sioned Wyn, Swyddog Cyfathrebu ar 01239 652 164 / 07976 330361 / sionedwyn@urdd.org.

Ac os ydych chi yn wirfoddolwr gyda stori ddiddorol i’w rhannu, cofiwch gysylltu!

Newyddion Y Wasg
Hŷn
Tabl Straeon Wythnos Eisteddfod Llywydd y Dydd - Amy Wadge Llywydd y Dydd Aled Sion Davies Llywydd y Dydd - Laura McAllister Llywydd y Dydd - Prif Weinidog Carwyn Jones Llywydd y Dydd - Martyn Geraint

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL YR URDD PEN-Y-BONT AR OGWR, TAF AC ELAI –

29 MAI – 3 MEHEFIN, TIR CAMPWS PENCOED, COLEG PEN-Y-BONT

Beth yw Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd?

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yw gŵyl ieuenctid fwyaf blaenllaw Cymru sydd yn denu oddeutu 90,000 o ymwelwyr. Mae’r ŵyl deithiol yma’n cael ei chynnal mewn lleoliadau gwahanol bob blwyddyn, ac eleni bydd yn ymweld â thir Campws Pencoed, Coleg Pen-y-bont. Mae’n ddathliad o’r iaith Gymraeg, diwylliant a’r cyfoeth o dalent ifanc sydd gennym ni yng Nghymru heddiw.

Sawl cystadleuydd fydd yn cymryd rhan?

Disgwylir 15,000 o gystadleuwyr ar Faes yr Eisteddfod ym mis Mai. Byddant yn cwmpasu ystod oedran o 5 i 25 ac yn cystadlu mewn ystod eang o gystadlaethau gan gynnwys – canu, dawnsio, trin gwallt, coginio a chategorïau celf a dylunio.

Beth yw’r gost?

Mae tocyn maes i oedolyn yn £16 a £8 i blant. Mae mynediad am ddim i blant 4 oed a iau ac mae tocynnau teulu ar gael. Mae yna gynnig arbennig ar ddydd Sadwrn 4 Mehefin, diwrnod olaf yr Eisteddfod gyda phob tocyn yn hanner pris.

Beth yw’r amseroedd?

Mae drysau'r Eisteddfod yn agor am 7:00yb ac mae’r digwyddiadau dyddiol yn gorffen tua 6:00yh. Mae’r cyngherddau nos yn dechrau am 8:00yh a’r cystadlu hwyr yn cychwyn am 6:30yh.

Ble gallaf brynu tocynnau o flaen llaw?

Mae tocynnau ar gyfer digwyddiadau’r Eisteddfod ar gael o www.urdd.cymru/eisteddfod neu drwy ffonio 0845 257 1639. Mae modd prynu tocynnau ar y diwrnod hefyd.

FFEITHIAU CHWIM AM YR EISTEDDFOD

  • Y tro diwethaf i’r Eisteddfod ymweld â’r ardal oedd yn 1991, yn Eisteddfod yr Urdd Taf Elai ar dir ger Tonyrefail.  Daniel Evans enillodd y gadair ac ysgoloriaeth yr Eisteddfod y flwyddyn honno, Anwen Maria James enillodd y goron, a doedd neb yn deilwng yn y Fedal Ddrama.  Cyflwynwyd Tlws y Cerddor am y tro cyntaf I Dyfan Jones, sydd eleni wedi cyfansoddi cerddoriaeth y sioe ieuenctid ac enillydd y Fedal Lenyddiaeth oedd Meleri Wyn James.
  • Mae deuddeg ysgol gynradd Gymraeg yn ardal yr Eisteddfod, a thair ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg sef Ysgol Llangynwyd, Ysgol Garth Olwg ac Ysgol Llanhari.  Yr ysgol agosaf at y Maes yw Ysgol Croesty sydd o fewn tafliad carreg i’r Maes. 
  • Caiff y Maes ei adeiladu mewn pump wythnos, ac mae 750 medr o wifrau trydan yn cael eu claddu o dan y tir, gyda 1,600  trac yn cael ei osod ar y cae a 90,000 o ymwelwyr yn disgwyl cael eu croesawu drwy gydol yr wythnos.
  • Mae 4,527 aelod o’r Urdd yn ardal Morgannwg Ganol eleni, a gwnaed 776 o geisiadau i gystadlu yn yr Eisteddfod eleni – mwy na dwbl y ceisiadau y flwyddyn flaenorol.
  • Jordan Morgan-Hughes yw y Swyddog Datblygu lleol, sydd yn wreiddiol o’r ardal ac yn gyn-ddisgybl o Ysgol Llanhari.
  • Mae ardal yr Eisteddfod eleni yn ymestyn o Bontypridd i Borthcawl, a Phontyclun i Faesteg, sydd yn cynnwys Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a rhannau o Gyngor Rhondda Cynon Taf.
  • Bydd chwech o’r cystadleuwyr mwyaf  addawol dydd Sadwrn, 4 Mehefin yn cael gwahoddiad i gystadlu am Ysgoloriaeth Bryn Terfel.

 

CYNGHERDDAU NOS – TOCYNNAU AR GAEL O URDD.CYMRU/EISTEDDFOD NEU 0845 257 1639.

CYNGERDD AGORIADOL – NOS SUL 28 MAI, PAFILIWN YR EISTEDDFOD

Bydd y gyflwynwraig Siân Lloyd yn arwain cyngerdd agoriadol Eisteddfod yr Urdd eleni nos Sul, 29 Mai, ym mhafiliwn yr Eisteddfod.

Ymysg y sêr fydd yn perfformio, bydd seren y West End, Sophie Evans, Only Boys Aloud a Dawnswyr Bro Tâf.

Am restr llawn o artistiaid ewch i urdd.cymru/eisteddfod.

SIOEAU NOS

Bydd dros 200 o blant a phobl ifanc o ysgolion lleol yn cymryd rhan mewn dwy sioe nos yn ystod wythnos yr Eisteddfod, y Sioe Gynradd a’r Sioe Uwchradd:

Sioe Gynradd – Bracchi
8.00yh Nos Fawrth 3o Mai, Pafiliwn yr Eisteddfod

Sioe gerdd gan Emyr Edwards a Caryl Parry Jones sy’n dilyn hanes dau Eidalwr anturus wrth iddynt symud o dref fach Bardi i gymoedd y Rhondda ar droad y ganrif. Gyda’u bryd ar ennill eu ffortiwn, mae’r ddau yn gweithio’n galed yn gwerthu hufen iâ a sglodion, ac yn darganfod bywyd newydd yng Nghymru.

Sioe Uwchradd – Y Ferch o Gefn Ydfa
Nos Sadwrn 27 Mai a Nos Lun 29 Mai, Theatr Sony Coleg Pen-y-bont.

Beth yw’r hanes tu ôl i’r gân werin enwog ‘Bugeilio’r Gwenith Gwyn’? Mae’r sioe gerdd newydd hon gan Cliff Jones a Dyfan Jones yn adrodd hanes y stori serch rhwng Ann Thomas a Wil Hopcyn, a’u cariad gwaharddedig oedd yn ysbrydoliaeth i’r gân werin honno.

PRIF SEREMONIAU ** NEWID AMSER – bydd seremonïau eleni yn cael eu cynnal am 4:00pm eleni yn hytrach na 2:30pm.

Yn ystod yr wythnos bydd amryw o gystadlaethau yn cymryd lle ar lwyfan y pafiliwn i gynulleidfa hyd at 1,800 o bobl. Dyma grynodeb o’r brif seremonïau.

Dydd Llun 30 MAI

Y Fedal a’r Ysgoloriaeth Gelf Dylunio a Thechnoleg
Y Fedal Gyfansoddi

Dydd Mawrth 31 Mai
Medal y Dysgwyr.  Bydd y tri mwyaf addawol yn dod ar y Maes i wneud amrywiol dasgau, a’r enillydd yn cael ei gyhoeddi yn y seremoni yn y prynhawn. 

Dydd Mercher 1 Mehefin
Y Fedal Ddrama

Dydd Iau 2 Mehefin
Y Gadair (Anrhydeddu Prifardd yr Urdd am gyfansoddi cerdd gaeth neu rydd)

Dydd Gwener 3 Mehefin
Y Goron (Anrhydeddu Prif Lenor yr Urdd am ysgrifennu darn neu ddarnau o ryddiaith)

 Y MAES

Mae mwy i Eisteddfod yr Urdd na chystadlaethau yn y pafiliwn. Mae Maes yr Eisteddfod eleni yn 20 acer, ac yn croesawu dros 80 stondin fydd yn gwerthu gemwaith, llyfrau, celf a chrefft, anrhegion a llawer mwy. Mae digon o weithgareddau i’r teulu cyfan, yn ogystal â cherddoriaeth byw gan fandiau poblogaidd a bwyd a diod at ddant pawb. Dyma rai o uchafbwyntiau’r Maes:

Penwythnos Ieuenctid

Am yr ail dro eleni, bydd gig yn cael ei gynnal ar y Maes ar y nos Sadwrn olaf.  Yn chwarae, bydd Sŵnami, Fleur-de-Lys, Alys Williams a Chroma. Mae pecyn penwythnos yn cychwyn o £11 i gystadleuwyr, gyda’r pris yn cynnwys gwersylla, tocyn Maes a gig.  Bydd bar ar Faes yr Eisteddfod ar y dydd Sadwrn olaf.

Gwyddonle

Mae’r Gwyddonle, pabell wyddoniaeth yr Eisteddfod, unwaith eto eleni yn llawn gweithgareddau gwych i blant.  Eleni bydd ardal o’r enw Creadigidol dan nawdd BT, fydd yn cynnig cyfle i greu cynnwys fideo a chodio Raspberry Pi.

Cegin Cogurdd

Bydd Beca Lyna-Pirkis, seren Great British Bake Off yn beirniadu rownd derfynol cystadleuaeth coginio’r Urdd eleni, sy’n cymryd lle ar y Maes.

Trin Gwallt a Harddwch

Bydd cystadlaethau trin gwallt, harddwch ac ewinedd yn digwydd ar Faes yr Eisteddfod eleni am y drydedd blwyddyn. Bydd y cystadleuwyr yn gorfod creu delwedd ar thema ‘y Dyfodol’.

Y Pentre’

Bydd amrywiaeth o sesiynau chwaraeon yn Ardal Chwaraeon Mistar Urdd eleni, gan gynnwys sesiynau hoci, criced, pêl-droed, rygbi a chodi pwysau.

Yn Mhentre Mistar Urdd bydd y gweithgareddau yn cynnwys Clog-ffit gyda Tudur Phillips a chyfle am hanner dydd i ddysgu dawns yr Urdd gyda Mistar Urdd.

Yna yn Tipi Syr IfanC, sydd wedi ei dargedu ar gyfer aelodau hŷn yr Urdd bydd gweithdai gan gwmni Theatr y Fran Wen a sesiynau trafod ddiwedd yr wythnos, dan arweiniad aelodau fforwm genedlaethol yr Urdd i aelodau hŷn, Bwrdd Syr IfanC.

Mae’r Llwyfan Perfformio hefyd yn rhan o’r Pentre’, gydag amrywiaeth o grwpiau yn chwarae ar y llwyfan yn ystod yr wythnos a’r gig ar y Maes yn cael ei chynnal yno nos Sadwrn. 

Gweddill y Maes

Gallwch gael amserlen lawn o weithgareddau’r Maes am ddim trwy lawrlwytho Ap yr Eisteddfod o urdd.cymru/siop.  Os y gwnaethoch ei lawrlwytho llynedd, y cyfan fydd angen i chi ei wneud fydd derbyn y diweddariad.

SUT I GYRRAEDD EISTEDDFOD YR URDD PEN-Y-BONT AR OGWR, TAF AC ELAI

COD POST - CF35 5LG

Sut i gyrraedd

Gyda car

Mae’r Maes ger cyffordd 35 yr M4.  Bydd digon o arwyddion i arwain ymwelwyr i’r meysydd parcio ac mae’r trefnwyr yn annog pobl i ddilyn yr arwyddion.  Bydd bysiau wennol yn rhedeg o’r meysydd parcio yn rheolaidd o 6:30am tan 10pm.

Ar y trên

Mae trenau yn rhedeg o Gaerdydd ac Abertawe bob awr i Orsaf Drenau Pencoed.  Mae’r orsaf lai na milltir o’r Maes, gyda bysiau gwennol yn rhedeg o’r gofeb ger yr orsaf i’r Maes, dydd Llun – Sadwrn rhwng 7am a 6pm.

Ar y bws

Mae amryw o wasanaethau bws yn galw ym Mhencoed gan gynnwys y 44 (Pen-y-bont i Ysbyty Morgannwg), 62 (Pen-y-bont i Ben-coed), 64 (Pen-y-bont i Donysguboriau), 404 (Pen-y-bont i Bontypridd)

 

Ymwelwyr â Bathodyn Glas

Bydd ardaloedd penodol o faes parcio swyddogol yr Eisteddfod yn cael ei glustnodi ar gyfer ymwelwyr sydd â bathodynnau glas. Dilynwch yr arwyddion priodol.

Beiciau

Bydd ardal parcio benodol wedi ei chlustnodi ar gyfer beicwyr wrth y Brif Fynedfa.

 

 


Y Wasg a’r Cyfryngau

Os ydych chi yn aelod o’r wasg neu’r cyfryngau  ac eisiau:-

 

 - mwy o wybodaeth am stori

- trefnu cyfweliad gydag aelod o staff yr Urdd

- lluniau i gyd-fynd gyda stori neu gopi cyfredol o logo'r Urdd

- cael eich ychwanegu at restr dosbarthu Datganiadau i’r Wasg

 

Mae croeso i chi gysylltu ag Angharad Prys yn yr Adran Gyfathrebu – 01248 672 107 / 07976 330361 / angharadprys@urdd.org.

 

Angharad Prys,

Swyddfa’r Urdd,

Popdy,

Lon Popty,

Bangor,

Gwynedd,

LL57 1HR.

 

Yn ei habsenoldeb gallwch gysylltu gyda Mali Thomas ar 07976 330360.