Athrawon, Adrannau, Aelwydydd 

Mae modd i arweinwyr adrannau/aelwydydd/ysgolion gofrestru aelodau drwy system ar y we.

Dylech fod wedi derbyn pecyn aelodaeth gyda'r holl fanylion o fewn pythefnos cyntaf mis Medi. Os nad ydych wedi’i dderbyn cysylltwch â ni.

PWYSIG! Darllenwch y cyfarwyddiadau yma  gweinyddu_aelodaeth_cangen.pdf cyn mynd ati i gofrestru aelodau arlein. Mae'r ddogfen yn esbonio'r camau, ac mi fydd o gymorth i gyfeirio ato wrth fynd trwy'r broses.

Ymuno gyda'r Urdd

Ymaelodi Unigolion neu Aelodaeth Teulu

Oes cangen o'r Urdd yn eich adran neu ysgol chi?

Os na, mae croeso i rieni/ gwarchodwyr ymaelodi eu plant / plentyn ar lein.

 

Y pris aelodaeth yw £8.50 yr un, neu aelodaeth teulu am £21.50.


Ymuno gyda'r Urdd

Cwestiynau Cyffredin

Rwyf wedi anghofio fy nghyfrinair

Ebostiwch aelodaethtechnegol@urdd.org i holi am gyfrinair newydd.

Pa ddulliau talu sy’n bosibl i ymaelodi ar y we?

Mae modd talu drwy ddefnyddio cerdyn credyd/debyd, neu drwy anfon siec. Os byddwch yn talu gyda cherdyn fe fyddwch yn derbyn y rhifau aelodaeth yn syth. Os ydych chi'n talu drwy anfon siec neu BACS byddwch yn derbyn y rhifau aelodaeth ar e-bost ar ôl i’r Urdd dderbyn eich taliad.

Fydda i yn derbyn fy rhif aelodaeth yn syth?

Os byddwch yn talu gyda cherdyn fe fyddwch yn derbyn y rhifau aelodaeth yn syth. Os ydych chi'n talu drwy anfon siec neu BACS, byddwch yn derbyn y rhifau aelodaeth ar e-bost ar ôl i’r Urdd dderbyn eich taliad.

Mae’r system wedi cau lawr yng nghanol cofrestru aelodau, beth sydd angen i mi wneud?

Ebostiwch aelodaethtechnegol@urdd.org gyda'ch ymholiad neu ffoniwch 01239 652 162

Rwy’n cael problem gyda chofrestru aelodau ar y we. Gyda phwy gallaf gysylltu?

Os ydych yn cael problemau gyda’r system yna gallwch gysylltu â’r Adran Aelodaeth ar  01239 652 162 am gyngor. Mae oriau agor y swyddfa i'w gweld ar y dudalen hon. Os oes angen cymorth yn defnyddio’r system efallai byddwn yn cynnig i aelod o staff ein hadran TG i gysylltu nôl a chi gyda chymorth penodol neu gallwch e-bostio aelodaethtechnegol@urdd.org

Hoffwn ymaelodi fy nheulu. Sut alla i wneud hyn?

Mae modd cofrestru teulu (gydag o leiaf 3 o blant) am bris gostyngol o £19. Cliciwch yma i ymaelodi eich teulu

Cofiwch, o'r 5ed o Ragfyr, mi fydd y pris yn cynyddu i £21.50.

Beth yw dyddiad cau aelodaeth?

Nid oes dyddiad cau - ond y dyddiad ar gyfer cael aelodaeth yn rhatach yw cyn 5ed Rhagfyr 2017 am gost o £7 y pen. Bydd y gost yn cynyddu i £8.50 ar ôl y dyddiad hwn hyd at ddiwedd blwyddyn academaidd 2017/2018.

A oes angen dychwelyd y daflen Cymorth Rhodd os ydych chi'n ymaelodi dros y we?

Byddem yn ddiolchgar iawn pe byddech yn dychwelyd y taflenni.  O wneud hynny, mae modd i’r Urdd hawlio Cymorth Rhodd ar gyfraniad aelodaeth sydd yn ein galluogi i barhau i gynnig gweithgareddau a digwyddiadau. Os ydych yn ymaelodi dros y we fel rhiant/gwarchodwr, gallwch lewni y manylion Cymorth Rhodd ar yr un pryd. 

Rwy eisiau ymaelodi fy mhlant yn uniongyrchol yn hytrach na drwy gangen. A oes modd i mi wneud hyn?

 

Oes ond rydym yn annog pawb i ymaelodi drwy eich cangen leol mewn ysgol/adran/aelwyd. Os hoffech ymaelodi eich plant ar y we yna gellir gwneud drwy glicio yma.

Rwy wedi ymaelodi ar y we gyda cherdyn. Pryd fydda i yn derbyn y pecyn aelodaeth?

Gall gymryd hyd at bedair wythnos i chi dderbyn eich pecyn aelodaeth yn enwedig yn ystod y cyfnodau prysur.  Os ydych yn ymaelodi gyda’r ysgol yna'r ysgol fydd yn derbyn y pecyn ac yn dosbarthu y bathodynnau a'r cerdiau i’r disgyblion.