Polisi preifatrwydd

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn amlinellu sut mae’r Urdd yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth a roddwch i’r Urdd pan fyddwch yn defnyddio’r wefan hon.

Mae’r Urdd wedi ymrwymo i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu. Os gofynnwn ichi ddarparu gwybodaeth benodol y gellid ei defnyddio i’ch adnabod wrth ichi ddefnyddio’r wefan hon, yna gallwn eich sicrhau mai dim ond yn unol â’r datganiad preifatrwydd hwn y caiff ei defnyddio.

Gall yr Urdd newid y polisi hwn o bryd i’w gilydd drwy ddiweddaru’r dudalen hon. Dylech wirio’r dudalen hon o bryd i’w gilydd i sicrhau eich bod yn fodlon ag unrhyw newidiadau. Mae’r polisi hwn yn weithredol o 27 Tachwedd 2014.

Beth yr ydym yn ei gasglu

Mae’n bosibl y byddwn yn casglu’r wybodaeth ganlynol:

  • enw
  • gwybodaeth gyswllt gan gynnwys cyfeiriad ebost
  • gwybodaeth ddemograffig megis cod post a chyfeiriad

Efallai y gofynnwn hefyd am wybodaeth berthnasol ychwanegol at ddibenion penodol megis aelodaeth a chymryd rhan yng ngweithgareddau’r Urdd. Mae ein defnydd o’r wybodaeth hon yn dod o dan gwmpas ein Polisi Diogelu Data. Cysylltwch â ni ar helo@urdd.org am gopi o’n polisi.

Beth a wnawn gyda’r wybodaeth yr ydym yn ei chasglu

Mae arnom angen y wybodaeth hon er mwyn deall eich anghenion a darparu gwell gwasanaeth i chi, ac yn enwedig am y rhesymau canlynol:

  • Efallai y defnyddiwn y wybodaeth i wella ein nwyddau a’n gwasanaethau.
  • Efallai o dro i dro yr anfonwn negeseuon ebost i hyrwyddo nwyddau newydd, cynigion arbennig neu wybodaeth arall y credwn y byddai o ddiddordeb i chi gan ddefnyddio’r cyfeiriad ebost yr ydych wedi’i ddarparu. 
  • O bryd i’w gilydd, efallai hefyd y defnyddiwn eich gwybodaeth i gysylltu â chi at ddibenion ymchwil farchnad. Efallai y cysylltwn â chi ar ebost, ffôn, ffacs neu drwy lythyr.

Diogelwch

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel. Er mwyn atal mynediad neu ddatgelu anawdurdodedig rydym wedi rhoi gweithdrefnau ffisegol, electronig a rheolaethol addas ar waith i ddiogelu’r wybodaeth yr ydym yn ei chasglu ar-lein.

Sut yr ydym yn defnyddio cwcis

Ffeil fach yw cwci sy’n gofyn caniatâd i gael ei gosod ar yriant caled eich cyfrifiadur. Wedi ichi gytuno, bydd y ffeil yn cael ei hychwanegu ac mae’r cwci’n helpu i ddadansoddi traffig gwe neu’n gadael ichi wybod pan fyddwch yn ymweld â safle penodol. Mae cwcis yn caniatáu i raglenni gwe ymateb i chi fel unigolyn. Gall y rhaglen we deilwra ei gweithrediadau i gyd-fynd â’ch anghenion a’r hyn yr ydych yn ei hoffi a ddim yn ei hoffi trwy gasglu a chofio gwybodaeth am yr hyn yr ydych yn ei ffafrio.

Rydym yn defnyddio cwcis logio traffig i ganfod pa dudalennau sy’n cael eu defnyddio. Mae hyn yn ein cynorthwyo i ddadansoddi data ynghylch traffig tudalennau gwe a gwella ein gwefan er mwyn ei theilwra i gyd-fynd ag anghenion cwsmeriaid. Dim ond at ddibenion dadansoddi ystadegol yr ydym yn defnyddio’r wybodaeth hon, ac yna caiff y data ei dynnu oddi ar y system. 

Yn gyffredinol, mae cwcis yn ein cynorthwyo i ddarparu gwell gwefan i chi, drwy ein galluogi i fonitro pa dudalennau yr ydych yn canfod eu bod yn ddefnyddiol a pha rai nad ydych. Nid yw cwcis mewn unrhyw fodd yn rhoi mynediad i ni i’ch cyfrifiadur nac i unrhyw wybodaeth amdanoch, heblaw am y data y dewiswch ei rannu â ni.

Gallwch ddewis derbyn neu wrthod cwcis. Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn derbyn cwcis yn awtomatig, ond gallwch fel arfer newid gosodiad eich porwr i wrthod cwcis os yw’n well gennych hynny. Mae’n bosibl y bydd hyn yn eich atal rhag manteisio’n llawn ar y wefan.

Dolenni i wefannau eraill

Efallai y bydd ein gwefan yn cynnwys dolenni i’ch galluogi i ymweld yn rhwydd â gwefannau eraill sydd o ddiddordeb. Fodd bynnag, wedi ichi ddefnyddio’r dolenni hyn i adael ein gwefan, dylech nodi nad oes gennym unrhyw reolaeth dros y wefan arall honno. Felly, ni allwn fod yn gyfrifol am ddiogelwch a phreifatrwydd unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei darparu wrth ymweld â gwefannau o’r fath ac nid yw gwefannau o’r fath yn cael eu rheoli gan y datganiad preifatrwydd hwn. Dylech fod yn ofalus ac edrych ar y datganiad preifatrwydd sy’n berthnasol i’r wefan dan sylw.

Rheoli eich gwybodaeth bersonol

Gallwch ddewis cyfyngu ar y wybodaeth bersonol a gesglir amdanoch neu’r defnydd a wneir ohoni yn y ffyrdd canlynol:

  • Pryd bynnag y gofynnir ichi lenwi ffurflen ar y wefan, chwiliwch am y bocs y gallwch ei glicio i ddangos nad ydych eisiau i’r wybodaeth gael ei defnyddio gan unrhyw un at ddibenion marchnata uniongyrchol
  • Os ydych wedi cytuno o’r blaen i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol at ddibenion marchnata uniongyrchol, gallwch newid eich meddwl unrhyw bryd drwy ysgrifennu atom neu anfon ebost atom ar helo@urdd.org

Ni fyddwn yn gwerthu, dosbarthu na llogi eich gwybodaeth bersonol i unrhyw un arall oni bai eich bod wedi rhoi caniatâd inni wneud hynny neu bod gofyn inni wneud hynny yn unol â’r gyfraith.

Gallwch wneud cais am fanylion y wybodaeth bersonol yr ydym yn ei chadw amdanoch dan Ddeddf Diogelu Data 1998.

Os credwch fod unrhyw ran o’r wybodaeth yr ydym yn ei chadw amdanoch yn anghywir neu’n anghyflawn, ysgrifennwch atom neu anfon neges ebost atom cyn gynted â phosibl, i’r cyfeiriad ebost uchod. Fe awn ati yn ddiymdroi i gywiro unrhyw wybodaeth y canfyddir ei bod yn anghywir.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni ar helo@urdd.org