Mae Erin yn dod o Gaerdydd a mae hi’n gwneud prentisiaeth Gwaith Ieuenctid tra’n gweithio i Adran Cymunedol yr Urdd fel Swyddog Ieuenctid Casnewydd. Wnaeth hi cael i grybwyll am Prentis y Mis am weithio mor galed efo tutor Sgiliau Hanfodol hi ar gyfer Rhifedd a Llythrennedd Digidol. Mae wedi ymrwymo’n llwyr ac yn dangos blaengaredd lwyddo. 

Pam wnaethost ti benderfynu ymgymryd â phrentisiaeth gyda'r Urdd?  

Penderfynais ymgymryd a phrentisiaeth gyda’r Urdd ganfod hynny'n helpu fi o ddydd ddydd yngwaith, felly rwyf yn ennyn gwybodaeth a dealltwriaeth o phobl ifanc. Fel enghraifftrwyf yn cynnal sesiynau 1:1 gyda phobl ifanc ac mae’r prentisiaeth gwaith ieuenctid wedi helpu fi sut ddeliorhoi  dealltwriaeth ar sut rhoi cefnogaeth iddyn nhw 

Ym mha ffordd mae datblygu dy sgiliau (Rhifedd, Cyfathrebu neu Llythrennedd Digidol) wedi cyfrannu tuag at dy brentisiaeth?  

Teimlaf fy mod i wedi datblygu nifer o sgiliau ers dechrau fy mhrentisiaethyn enwedig Llythrennedd DigidolMae’r cwrs yma wedi fy ngalluogi i ddatblygu sgiliau newydd rydw i yn defnyddio o ddydd i ddydd o fewn gwaith megis Canva. Rwyf yn defnyddio hyn yn rheolaidd fel gweithiwr ieuenctid i greu posteri, fideos a chyflwyniadau wrth hyrwyddo a hysbysebu fy ngweithgareddau a thripiau.  

O rhan rhifedd, dyma oedd y pwnc ffeindiais yn heriol ers fod yn fach. Mae Sioned wedi helpu fi llawer trwy gynnal sesiynau 1:1 sydd yn helpu datblygu sgiliau rhifedd ac hefyd fy hyder wrth wneud hyn. Rwyf yn teimlo’n llawer mwy hyderus ers cychwyn y sesiynau yma. Rwyf ar hyn o bryd yn gwblhau fy dasg o dan rheolaeth ac ar hyn o bryd yn paratoi ac adolygu ar gyfer hyn.  

I ategi, rwyf wedi datblygu nifer o sgiliau gyfathrebu ers cychwyn fy swydd o fewn yr Urdd, yn enwedig hyder. Fel rhan o fy rôl, mae rhaid i mi gynnal gweithgareddau a tripiau i phobl ifanc ahyrwyddo rhain. Rwyf yn gwneud gwasanaethau i’r plant mewn ysgol yng Nghasnewydd. Ers neud yr un gyntaf teimlaf yn llawer fwy cyfforddus i wneud hyn. 

Beth wyt ti’n mwynhau mwyaf am dy swydd a sut mae ymgymryd â Sgiliau Hanfodol wedi effeithio ar dy swydd?  

Rwyf yn mwynhau fy swydd yn yr Urdd fel Gweithiwr Ieuenctid Casnewydd - dyma ardal newydd i mi ac felly rydym yn mwynhau dod i adnabod yr ardal ar gymuned. Y peth mwyaf dwi’n mwynhau yw cynnal tripiau i phobl ifanc. Cytunaf bod sgiliau hanfodol wedi fy helpu o ddydd i ddydd, megis cyfathrebu.  

Beth mae ymgymryd â phrentisiaeth trwy gyfrwng y Gymraeg yn meddwl i ti?  

Mae gen i balchder ymgymryd a phrentisiaeth trwy gyfrwng y Gymraeg oherwydd mae’n hollbwysig i mi a teimlaf fy mod yn llawer fwy hyderus yn cyflawni fy ngwaith prentis yn y Gymraeg, nar Saesneg. Rydw i’n dod o deulu sydd yn siarad yn Saesneg ac felly’n bwysig iawn i ddatblygu fy sgiliau Cymraeg ymhellach.  

Ym mha ffordd mae gwneud Sgiliau Hanfodol fel rhan o dy brentisiaeth wedi effeithio ar dy ddatblygiad personol di?  

Teimlaf bod sgiliau hanfodol wedi cael effaith ar fy natblygiad personol trwy ddatblygu sgiliau newydd a datblygu dealltwriaeth gwell. Mae Sioned wedi bod yn gefnogol ac amyneddgar iawn gyda fi trwy gydol rhifedd, ac mae gen i ddealltwriaeth clir a gwell o rhifedd erbyn hyn. Teimlaf fy mod wedi datblygu sgiliau mathemategol newydd o’n i ddim yn ddeall pan oedden i yn yr ysgol Uwchradd.  

Beth wyt ti’n gobeithio gwneud ar ôl cwblhau’r brentisiaeth?   

Datblygu fy dealltwriaeth a sgiliau ymhellach o fewn sector ieuenctid a chymuned.  

Disgrifia dy brofiad o wneud Sgiliau Hanfodol gyda'r Urdd mewn 3 gair!  

Cefnogol, hyderus a dealltwriaeth.