Ymaelodi unigolion neu Aelodaeth Teulu (3 neu fwy o blant)

Oes cangen o'r Urdd yn eich adran neu ysgol chi?

Os na, mae croeso i rieni/gwarchodwyr ymaelodi eu plant ar-lein.

 

Os hoffech chi ymaelodi 3 neu fwy o blant, ewch am yr Aelodaeth Teulu i arbed arian.

 

Oherwydd y sefyllfa bresennol gyda Coronafeirws yng Nghymru, mae'r system ymaelodi ar gau am y tro. Cysylltwch â ni ar aelodaeth@urdd.org os oes unrhyw gwestiynnau gennych. 

Athrawon, Adrannau, Aelwydydd 

Mae modd i arweinwyr adrannau/aelwydydd/ysgolion gofrestru aelodau trwy'r system wê.

Dylech dderbyn pecyn aelodaeth gyda'r holl fanylion o fewn pythefnos cyntaf mis Medi. Os nad ydych yn ei dderbyn cysylltwch â ni.

Oherwydd y sefyllfa bresennol gyda Coronafeirws yng Nghymru, mae'r system ymaelodi ar gau am y tro. Cysylltwch â ni ar aelodaeth@urdd.org os oes unrhyw gwestiynnau gennych. 


Cwestiynau Cyffredin

Am beth fydd fy arian yn talu?

- Rygbi, nofio, pêl-droed, pêl-fasged, gymnasteg... mae pob math o glybiau, gweithgareddau a chystadlaethau ar gael drwy'r Gymraeg.

- Teithiau tramor, cymdeithasu, gwneud ffrindiau newydd, gwirfoddoli... Cei fwy o wybodaeth am weithgareddau yn dy ardal di yma.

- Fel aelod cei gystadlu mewn amrywiaeth o gystadlaethau yn Eisteddfod yr Urdd sy'n cynnwys canu, dawnsio, trin gwallt a harddwch, creu aps, stand yp comedi, a llawer mwy!

- Sgania'r côd QR ar dy gerdyn aelodaeth i weld y cynigion a'r cystadlaethau diweddaraf i aelodau'r Urdd yn unig.

- Os wyt ti rhwng 14 a 25 oed, gelli ddod yn aelod o'r Fforwm Ieuenctid i drafod materion sy'n dy boeni di.

Rwy eisiau ymaelodi fy mhlant yn uniongyrchol yn hytrach na thrwy gangen. A oes modd i mi wneud hyn?

 

Rydym yn annog unigolion i ymaelodi trwy gangen neu ysgol, ond mae croeso i chi ymaelodi eich plant ar y wê wrth glicio yma.

Beth yw Aelodaeth Teulu?

Mae modd cofrestru teulu (tri neu fwy o blant) am bris gostyngol o £20. Cliciwch yma i ymaelodi eich teulu

Cofiwch, wedi 9 Ionawr 2020 bydd y pris yn cynyddu i £25.

Rwyf wedi anghofio fy nghyfrinair

Ebostiwch aelodaethtechnegol@urdd.org am gyfrinair newydd.

Pa ddulliau talu sy’n bosibl?

Gallwch ddewis o dalu gyda cherdyn credyd/debyd, PayPal, neu trwy anfon siec. Os byddwch yn talu gyda cherdyn fe fyddwch yn derbyn y rhifau aelodaeth yn syth. Os ydych chi'n talu drwy anfon siec neu BACS byddwch yn derbyn y rhifau aelodaeth ar e-bost ar ôl i ni dderbyn eich taliad.

Pryd bydda i'n derbyn fy rhif aelodaeth?

Os byddwch yn talu gyda cherdyn fe fyddwch yn derbyn y rhifau aelodaeth yn syth. Os ydych chi'n talu trwy anfon siec neu BACS, byddwch yn derbyn y rhifau aelodaeth ar e-bost ar ôl i ni dderbyn eich taliad.

Rwy’n cael problem cofrestru aelodau ar y wê. Gyda phwy gallaf gysylltu?

Os ydych yn cael problemau gyda’r system yna gallwch gysylltu â’r Adran Aelodaeth ar 01239 652 162 am gyngor. Mae oriau agor y swyddfa i'w gweld ar y dudalen hon. Os oes angen cymorth yn defnyddio’r system efallai byddwn yn cynnig i aelod o staff ein hadran TG i gysylltu nôl a chi gyda chymorth penodol, neu gallwch e-bostio aelodaethtechnegol@urdd.org

Beth yw dyddiad cau aelodaeth?

Nid oes dyddiad cau - ond y dyddiad ar gyfer cael aelodaeth yn rhatach yw cyn 9 Ionawr 2020 am gost o £8 y pen. Bydd y gost yn cynyddu i £10 yr unigolyn ar ôl y dyddiad hwn, neu £25 i deuluoedd, hyd at ddiwedd y flwyddyn academaidd 2019/2020.

A oes angen dychwelyd y daflen Cymorth Rhodd os ydych chi'n ymaelodi dros y wê?

Byddem yn ddiolchgar iawn pe byddech yn dychwelyd y taflenni.  O wneud hynny, mae modd i’r Urdd hawlio Cymorth Rhodd ar gyfraniad aelodaeth sydd yn ein galluogi i barhau i gynnig gweithgareddau a digwyddiadau. Os ydych yn ymaelodi dros y wê fel rhiant/gwarchodwr, gallwch lewni y manylion Cymorth Rhodd ar yr un pryd. 

Rwy wedi ymaelodi ar y wê gyda cherdyn. Pryd fydda i yn derbyn y pecyn aelodaeth?

Gall gymryd hyd at bedair wythnos i chi dderbyn eich pecyn aelodaeth, yn enwedig yn ystod cyfnodau prysur.  Os ydych yn ymaelodi trwy’r ysgol, bydd yr ysgol yn derbyn y pecyn ac yn eu dosbarthu i’r disgyblion.