Sgwrs gydag Aron Cowdy

Prentis y Mis, Ebrill 2022

Mae Aron yn dod o Aberystwyth a bellach yn byw yng Nghaerdydd. Cafodd ei addysg yn Ysgol Uwchradd Penweddig, ac mae ar hyn o bryd yn cwblhau prentisiaeth Datblygu Chwaraeon Lefel 3 gyda’r Urdd, ac yn gweithio o fewn yr adran Digwyddiadau Chwaraeon. Dyma ychydig o’i hanes!

Pam wnaethost ti benderfynu ymgymryd â phrentisiaeth gyda'r Urdd?

Eisiau rhoi cyfle i blant i ddysgu a datblygu yn y byd chwaraeon a deall sut mae’n gallu dod a nifer o elfennau cadarnhaol i'w bywydau.

Beth wyt ti’n mwynhau mwyaf am y brentisiaeth?

Amrywiaeth o dasgau o ddydd i ddydd. Cyfathrebu gyda nifer o wahanol sefydliadau a phobl a chydlynu i ddarparu digwyddiadau sy’n denu nifer fawr o bobl.

Beth mae ymgymryd â phrentisiaeth trwy gyfrwng y Gymraeg yn meddwl i ti?

Mae’n helpu fi i deimlo fel rhan o gymuned sy’n gweithio i hybu defnydd o’r iaith a balchder yn ein cenedligrwydd.

Beth yw dy ddiddordebau tu allan i’r gwaith?

Hoffi cadw’n ffit wrth fynd i’r gampfa neu allan i redeg yn aml. Dilyn nifer o wahanol chwaraeon proffesiynol ac edrych ymlaen at fynychu rhai cystadlaethau fel gemau'r Gymanwlad neu ras F1 Monza sydd nes ymlaen yn y flwyddyn.

Ym mha ffordd mae gwneud y brentisiaeth wedi effeithio ar dy ddatblygiad personol di?

Wedi gwella fy hyder wrth gyfathrebu gyda phobl, yn benodol drwy gyfrwng y Gymraeg. Hefyd wedi datblygu fy nealltwriaeth o’r math o bethau sy’n mynd ymlaen ‘behind the scenes’ mewn digwyddiadau chwaraeon.

Beth wyt ti’n gobeithio gwneud ar ôl cwblhau’r brentisiaeth?

Gobeithio parhau gyda thîm digwyddiadau chwaraeon yr Urdd i ddatblygu fy sgiliau ac ennill profiad wrth ddarparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc ar draws Gymru.

Disgrifia yn fras eich dyletswyddau.

Cysylltu gydag ysgolion, arlwywyr, arddangoswyr, ayb i’w gadael iddynt wybod am yr hyn rydym yn cynnig a hefyd i hybu iddynt i ymuno yn ein digwyddiadau.

Disgrifia dy brofiad o wneud prentisiaeth gyda'r Urdd mewn 3 gair!

Diddorol, Amrywiol, Hapus!

Hoffet ti ychwanegu rhywbeth ynglŷn â dy stori? Sut wyt ti wedi cyrraedd ble wyt ti nawr? Beth oedd / yw dy her fwyaf?

Roedd yr amser ar ôl gollwng allan o’r Brifysgol yn weddol anodd i ddarganfod beth oeddwn eisiau ei wneud. Yn ystod yr amser yma, fe wnes i weithio mewn nifer o wahanol geginau. Rwy’n hapus o’r profiad ges i o’r swyddi yma, ond yn teimlo fel dwi nawr yn gwybod pa gyfeiriad i’w fynd i ddatblygu fy hun.