Sgwrs gyda Bethan Curran

Prentis y mis Rhagfyr 2022 

Merch o bentref bach o'r enw Llechryd ydw i, tua 3 milltir allan o dref Aberteifi. Rwyf wedi byw yno drwy fy mhlentyndod a newydd symud yn ôl fel bod fy merch fach yn tyfu i fyny yn yr un lle a wnes i a chael yr un profiadau a fi. Fe wnes i fynychu Ysgol Gynradd Llechryd ac Ysgol Uwchradd Aberteifi. Es ati wedyn i wneud diploma addysg uwch ym Mhrifysgol y Drindod yng Nghaerfyrddin.

 

Pam wnes di benderfynu dilyn prentisiaeth Chwaraeon gyda'r Urdd? 

Dwi wedi cael diddordeb mewn chwaraeon erioed, ac mae gen i gefndir mewn chwaraeon. Pan gafodd Ceredigion Actif swydd fel prentis, roedd yn gyfle gwych i mi ddilyn fy mreuddwyd a gôl o fod yn hyfforddwr. Roedd y prentisiaeth yr Urdd ar wahân i'r swydd brentis, ac er fy mod i'n rhugl yn y Gymraeg, roeddwn i'n teimlo'n bryderus iawn i fwrw ymlaen â'r gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg. Serch hynny, mae'r Urdd wedi fy helpu'n aruthrol i fagu fy hyder yn yr iaith Gymraeg ac wedi fy helpu drwy gydol fy ngwaith o ddydd i ddydd.

Beth wyt ti'n ei fwynhau fwyaf am dy swydd a sut mae'r brentisiaeth wedi effeithio ar dy swydd?  

Mae fy swydd yn rhoi boddhad mawr i mi. Rwy'n mwynhau darparu gweithgareddau i'r cyfranogwyr a'u gwylio nhw yn cael hwyl, ond yn bennaf oll, yn datblygu sgiliau. Mae'r brentisiaeth wedi cael effaith enfawr ar fy swydd oherwydd mae wedi fy helpu i gael gwybodaeth a dealltwriaeth am sut i wella fy hyfforddi. Ond yn bennaf oll, i fagu hyder drwy'r Gymraeg a gallu hyrwyddo hyn i'm cyfranogwyr.

Beth mae ymgymryd â phrentisiaeth dwyieithog yn meddwl i ti? 

Mae bod yn ddwyieithog yn rhoi cyfle i bobl wella sgiliau rheoli sylw, datrys problemau a chreadigrwydd wrth iddo hyrwyddo meddylfryd y tu allan i'r bocs. Gall ennill ail iaith hefyd rhoi  cipolwg i bobl ar ddiwylliannau eraill. Bydd dysgwyr yn cael cyfle i weithio a siarad yn y ddwy iaith. Felly, mae gwneud prentisiaeth ddwyieithog yn gyfle gwych i fod yn greadigol a gwella sgiliau datrys problemau cymhleth, wrth wella'ch gwella sgiliau gwrando, prosesu gwybodaeth, a datrys problemau.

Sut mae gwneud y brentisiaeth wedi datblygu dy sgiliau Cymraeg?  

Drwy gydol fy mhrentisiaeth, dwi wedi dod yn fwy hyderus i wneud fy ngwaith drwy gyfrwng y Gymraeg, hynny yw, ysgrifennu, darllen a hyd yn oed siarad. Er fy mod i'n rhugl yn y Gymraeg ar ddechrau fy mhrentisiaeth, roeddwn i'n teimlo'n bryderus iawn am siarad Cymraeg gyda fy asesydd a hyd yn oed cael trafferth darllen ac ysgrifennu yn Gymraeg o fewn fy unedau. Mae fy aseswr wedi helpu fi yn aruthrol, yn cyfieithu rhai unedau i helpu, ond hefyd yn rhoi amser a chefnogaeth i fi wrth siarad Cymraeg drwy gydol fy ngwaith a pan ddaeth hi i'n sesiynau un i un. Gyda chefnogaeth fy aseswr, mae wedi fy helpu i ddeall, magu fy hyder, a rhoi'r wybodaeth i mi ysgrifennu brawddegau yn Gymraeg yn fwy effeithiol ac yn llawer mwy cadarnhaol. Dwi'n teimlo'n llawer mwy cyfforddus yn gwneud fy mhrentisiaeth drwy gyfrwng y Gymraeg, sydd wedi fy helpu i ddod yn llawer mwy hyderus drwy gydol fy nghyflogaeth.

Beth yw dy diddordebau y tu allan i'r gwaith?  

Tu allan i'r gwaith dwi'n hoffi chwarae criced a phêl-droed i fy nhîm lleol.   Gan mod i'n fam llawn amser, dwi'n gwneud  gweithgareddau amryw gyda fy merch Ifanc.   Fel, trio llwybrau cerdded gwahanol gyda'i gilydd, gwneud celf  a chrefft ac ymweld â theulu. 

Ym mha ffordd mae gwneud y brentisiaeth wedi effeithio ar dy ddatblygiad personol?  

Mae'r brentisiaeth wedi effeithio'n gadarnhaol ar fy Datblygiad personol. Dwi wedi magu hyder mewn cymaint o feysydd hyfforddi a gweithio a thrwy siarad ac ysgrifennu yn y Gymraeg. Rwyf wedi fy llethu bod yr holl wybodaeth hon rwyf wedi'i dysgu wedi rhoi cipolwg i mi ar sut i ddatblygu fy arddulliau hyfforddi a'm sgiliau mewn ffordd gadarnhaol. Ar gyfer cwblhau'r brentisiaeth, mae wedi bod yn ymdrech enfawr i'w wneud ar amser. Gyda fy swydd llawn amser yn y ffordd, a bod yn fam llawn amser, roedd hi'n anodd trefnu amser i bopeth. Llawer o nosweithiau hwyr a boreau cynnar fe wnes i wthio’n hun i gael y gwaith hwn wedi'i gwblhau ac felly, profwyd bod gwaith caled yn talu ar ei ganfed. 

Beth wyt ti’n gobeithio ei wneud ar ôl cwblhau'r brentisiaeth?

Wrth ddechrau'r brentisiaeth, fy nod oedd cael swydd llawn amser fel swyddog gweithgaredd corfforol a chwarae trwy Actif Ceredigion. Er fy mod hanner ffordd trwy fy mhrentisiaeth mi wnes i  olynu'r nod yma a llwyddo i gael swydd llawn amser.   Felly, gan ddefnyddio  fy  ngwybodaeth, fy sgiliau a'm dysgeidiaeth drwy'r cynllun prentisiaethau   llwyddais i wireddu fy nod.  

Disgrifia dy gyfrifoldebau

Gweithio’n rhan o dîm cydlynu agweddau ar ddarpariaeth Gweithgareddau corfforol a chwarae i Geredigion. Gweithio mewn partneriaeth gyda gwasanaethau gwirfoddol a statudol i reoli gweithgarwch corfforol er lles trigolion Ceredigion. Cyfrifoldeb am unrhyw gyllideb sy’n cael ei ddirprwyo gan Reolwr Tîm Gweithgarwch Corfforol a Chwarae a chwilio am gyfleoedd cyllid pellach. Arwain a chefnogi datblygiad rhwydwaith chwaraeon anabledd cynaliadwy o gyfleoedd chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Disgrifia dy brofiad o wneud prentisiaeth gyda'r Urdd mewn 3 gair! 

Amynedd, Gwaith tîm, Cefnogol!