Blog y Llywydd

Nia Hâf o Lanrug fydd Llywydd mudiad ieuenctid Urdd Gobaith Cymru ar gyfer 2017/18.  Hi hefyd fydd Cadeirydd Bwrdd Syr IfanC, fforwm ieuenctid genedlaethol yr Urdd, am y flwyddyn. 

Yn gyn-ddisgybl o Ysgol Gynradd Llanrug ac Ysgol Uwchradd Brynrefail, mae Nia bellach ar ei hail flwyddyn yn astudio Cymraeg, Theatr a’r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor.

Dyma flog cyntaf Nia fel Llywydd:

Dwi’n edrych ymlaen am y flwyddyn hynod gyffrous yma sydd i ddod! Fydd hi’n anodd iawn dilyn gwaith caled y llywyddion rydw i wedi dod ar eu traws yn ystod fy nghyfnod ar Fwrdd Syr IfanC, sef Siwan Dafydd a Dan Rowbotham. Fy mhrif nod fel Llywydd yr Urdd a Chadeirydd Bwrdd Syr IfanC dros y flwyddyn yw efelychu eu gwaith a’u croeso, a mabwysiadu llu o aelodau newydd a gwerthfawr i ymuno gyda’r Bwrdd ac ymgymryd â gwaith Ieuenctid yr Urdd. Byddaf yn gweithio yn agos gyda fy is-gadeirydd, Ethan Williams, er mwyn sicrhau bod ein negeseuon fel Bwrdd yn cyrraedd pobl ifanc yng Nghymru gyfan.

Un peth penodol hoffwn ei gyflawni dros y flwyddyn ydi ennill presenoldeb i’r Bwrdd a fy rôl a’m cyfrifoldebau fel Llywydd ar y cyfryngau cymdeithasol. Dwi’n credu bod y cyfrwng yma’n werthfawr iawn er mwyn cadw pawb yn ymwybodol o waith y Bwrdd, hyd yn oed os nad ydynt yn aelod ohono. Trwy wneud hyn credaf ei bod hi’n bosib denu mwy o aelodau i ymddiddori yn y materion cyfoes sy’n cael eu trafod yn ein cyfarfodydd a’u hannog i ymuno yn ein gwaith caled ar y bwrdd yn ogystal. Byddwn yn gweithredu ar hyn trwy gynhyrchu blogiau, flogiau, a phodlediadau yn cyflwyno aelodau o’r bwrdd, ein gweledigaeth, ac unrhyw faterion i ni drafod yn ystod y cyfarfodydd diweddaraf. Wrth ymgynghori â’r bwrdd yn y gorffennol a holi sut i ledaenu negeseuon, roedd y rhan fwyaf ohonynt yn cytuno bod cyfryngau cymdeithasol yn gyfrwng gwerthfawr iawn, felly rydw i’n awyddus i weithredu ar y farn honno.

Wrth i ni agosáu at ganmlwyddiant yr Urdd yn 2022, rwy’n awyddus i barhau â thestun sydd eisoes wedi cychwyn cael ei drafod - dathlu! Er ei bod yn bwysig trafod materion dwys sy’n ein heffeithio, dwi’n teimlo bod angen i ni edrych ymlaen at ddathlu hefyd - does yna ddim yn bod ar ddathlu ein llwyddiannau fel cenedl law yn llaw â thrafod materion difrifol sydd yn ein heffeithio er mwyn ceisio eu gwella. Un ffordd o sicrhau ein bod yn parhau i fod yn genhedlaeth o ddathlu, rwyf am weld aelodau Bwrdd Syr IfanC yn cael y cyfle i ymgymryd mewn gweithgareddau yn ymwneud â threfnu digwyddiadau a gigs cerddorol Cymreig. Rwy’n credu, wrth i aelodau’r bwrdd fagu’r sgiliau yma, bydd arlwy o unigolion yn gallu mynd ati i drefnu dathliadau ledled Cymru, yn rhoi llwyfan i’n hartistiaid, cerddorion, dawnswyr, a’n labeli recordio. Dyma gyfle gwych i drefnwyr gigs cyfredol drosglwyddo eu sgiliau i ddwylo newydd, ac i’n haelodau gael cyfle - ac ysbrydoliaeth - i drefnu gigs gwerth eu cael.

Pobl ifanc ydym ni - pobl ifanc sy’n mwynhau trin a thrafod rhai o bynciau cyfoes pwysicaf ein hamser, ond rhaid i ni hefyd gofio dathlu ein hieuenctid. Gadwch i ni weld beth ddigwyddith dros y misoedd nesa’ 'ma - awê!

 

Nia_Haf_gwefan.jpg


Siwan Fflur Dafydd o Landeilo oedd Llywydd yr Urdd a Chadeirydd Bwrdd Syr IfanC 2016 - 2017. Dyma air bach ganddi ar ddiwedd ei chyfnod fel Llywydd.

Dwi methu credu bod y flwyddyn wedi dod i ben. Mae wedi bod yn hollol anhygoel. Dwi wedi cael gymaint o brofiadau gwahanol ac wedi cael cwrdd â chymaint o bobl newydd. Mae wedi gwneud i fi werthfawrogi’r Urdd hyd yn oed yn fwy nag o’r blaen. I fi, mae gen i ddau uchafbwynt. Y cyntaf oedd cael ysgrifennu a chyflwyno’r Neges Heddwch ac Ewyllys Da gydag Ethan Williams yn y Cynulliad yng Nghaerdydd, ddeg mlynedd yn union ers i mi gymryd rhan yn Neges Sir Gaerfyrddin yn 2007, a’r ail oedd cael arwain o lwyfan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. Er i fi gael sawl profiad o gystadlu mewn amryw o bethau gwahanol ar lwyfan yr Urdd yn y gorffennol, roedd cael cyflwyno yn brofiad hollol newydd, ac un nes i fwynhau mas draw – unwaith i fi ddod i arfer â chael rhywun yn siarad drwy declyn bach yn fy nghlust!

Dwi am ddiolch o bawb o staff yr Urdd, gwirfoddolwyr ac aelodau am fy helpu yn ystod fy mlwyddyn ac am ganiatáu i fi gynrychioli’r Urdd fel Llywydd. Dwi hefyd am ddymuno pob lwc i Nia Hâf. Cymera pob cyfle posib Nia ac fe gei di’r flwyddyn orau erioed.


 siwan_a_mistar_urdd.jpg


Dan Rowbotham oedd Llywydd yr Urdd 2015 - 2016.  Mae Dan yn wreiddiol o Langeitho ger Tregaron ond bellach yn gweithio yn y Brifysgol yng Nghaerfyrddin.  Bu Dan yn Gadeirydd ar Fwrdd Syr IfanC ac mae'n parhau i wirfoddoli gyda'r Urdd.  Dyma bwt ganddo ar ddiwedd ei flwyddyn fel Llywydd.


Mae’n anodd credu erbyn hyn bod fy mlwyddyn wedi dod i ben fel Llywydd yr Urdd. Bu’n flwyddyn fyrlymus a phrysur, ac un y byddai’n ei thrysori am flynyddoedd i ddod. Er i mi fanteisio ar sawl cyfle gan y mudiad, yn sicr, dyma’r un dwi mwyaf diolchgar amdano.

Roedd bod yn Llywydd yn golygu llawer i mi, gan fy mod yn weithgar yn fy rhanbarth adref ac yn y rhanbarth lle roeddwn i’n mynychu’r brifysgol, a’r cyfle i fynd adre pob haf i wirfoddoli ar sawl gweithgaredd. Hefyd, mae’r Urdd ar fy nhystysgrif geni, gan fod fy mam yn gweithio i’r mudiad pan ges i fy ngeni - ffawd efallai?

Yn ystod fy mlwyddyn, roeddwn i’n awyddus i weld llais yr aelodaeth ac ieuenctid Cymru yn cael ei adlewyrchu mwy yng ngwaith yr Urdd, ac yn sicr, mae hyn yn adran lle gwelsom sawl newid, cynnydd yn aelodaeth fforymau rhanbarthol ac ar Fwrdd Syr IfanC, fforwm cenedlaethol y mudiad, ynghyd ag yn ystod yr Eisteddfod yn Fflint, lle'r oedd tipi ieuenctid a gig yn rhan o’r datblygiadau wedi galwadau gan Fwrdd Syr IfanC.

Er mai Llywydd yr Urdd oeddwn i, ges i sawl cyfle a braint yn ystod fy nhymor fel Llywydd.  Mi ddes i’n agos i’r brig yng nghystadlueaeth Arweinydd Ifanc y Flwyddyn, cefais eistedd ar banel i greu rhestr fer ‘Y lle gorau yng Nghymru’ ac wrth gwrs, mi enillais wobr Mered, wedi enwebiadau gan staff a myfyrwyr y Brifysgol a staff yr Urdd hefyd.

Mi wnes i fwynhau’r profiad yn fawr, a gig yr Eisteddfod yn uchafbwynt.  Allai ddim di meddwl am ffordd well na gorffen Eisteddfod yr urdd yn y Fflint yn gwneud dawns Mistar Urdd tra’n bloeddi 'Rhedeg i Paris’!

dan_gwefan.jpg

 

Baswn i’n awgrymu i bawb sy’n aelod o’r Urdd i geisio ymuno a’u fforymau lleol a dod i gyfarfodydd Bwrdd Syr IfanC, lleisio’u barn am y mudiad, a rhyw ddydd dod yn Llywydd y mudiad.  Mae’r mudiad wir yn gwrando ac yn rhoi’r cyfle i bobl ifanc leisio eu barn - nid yn unig am waith yr Urdd ond am yr hyn sy’n bwysig i bobl ifanc yng Nghymru.

Dwi’n edrych ymlaen at weld datblygiad y mudiad wrth i’r Urdd anelu am y canmlwyddiant a’r 100,000 o aelodau. Mae’n amser hynod o gyffrous i Fwrdd Syr IfanC wrth i ni edrych ar greu’r Neges Heddwch ac Ewyllys Da am eleni, ac i bobl ifanc yng Nghymru, wedi i Lywydd y cynulliad sôn am y bwriad i greu Senedd ifanc yma yng Nghymru. 

Hoffwn i ddiolch i’r Urdd am bob cyfle sydd wedi dod gan y mudiad, fel Cardi da, dwi wedi cael gwerth fy aelodaeth pob blwyddyn, ac yn parhau i wneud hynny boed yn gwirfoddoli, mynychu cyfarfodydd a fforymau neu gystadlu.Rhun Dafydd oedd Llywydd yn Urdd yn 2014 - 2015.  Dyma ei gofnod olaf yn ei ddyddiadur cyn gorffen ei dymor fel Llywydd.

9fed o Dachwedd

Wedi blwyddyn brysur yn Llywydd, mae'n rhyfedd nodi mai hwn fydd fy mlog olaf - gan obeithio bydd y Llywydd olynol yn parhau i gofnodi ei hanesion!  Mae wedi bod yn gyfnod eithaf hir ers i mi sgwennu ddiwethaf ac mi ydw i bellach yn fy mlwyddyn olaf ym Mhrifysgol Aberystwyth ac mae wedi bod yn gyfnod cyffrous i mi ac i’r Urdd fel Mudiad.

Mi ges i gyfle arbennig dros yr Haf i fugeilio cast anhygoel Les Mis. Roedd proffesiynoldeb y bobl ifanc yn anhygoel ac roedd yn wych i gael gweld ffrwyth eu llafur dros hanner tymor yr hydref. Cafwyd nifer o sylwadau hynod o bostif yn y cyfryngau ynglŷn a'r cynhyrchiad. Dangoswyd pa mor lwcus yw’r Urdd fel mudiad i gael gymaint o aelodau talentog.

Ar ddechrau mis Medi cafwyd cyfarfod cynhyrchiol o Fwrdd Syr Ifanc, gan glywed bod ein prosiect llysgenhadon mewn ysgolion uwchradd yn mynd o nerth i nerth.  Dwi’n edrych ymlaen at gyflwyno adroddiad i Gyngor yr Eisteddfod ar ddiwedd y mis, fydd yn tanlinellu rhai o fy amcanion dros y flwyddyn.

rhun_dafydd_-_gwefan.jpg

Diolch i’r Urdd, dwi wedi bod yn rhan o brosiect cyffrous arall sef Cymru Dros Heddwch.  Mi ges i gyfle i siarad yng nghynhadledd Cymru Dros Heddwch, lle trafodais y pwysigrwydd o heddychiaeth i’r Urdd a fy mhrofiad o ymweld gyda chynhadledd Heddwch Ewrop. Roedd yn braf dros y penwythnos i weld bod cynnydd yn y bobl oedd yn gwisgo pabi gwyn er mwyn cofio pawb wnaeth golli eu bywyd yn ystod rhyfeloedd mawr y ganrif ddiwethaf. Edrychaf ymlaen at gydweithio ymhellach gyda Chymru Dros Heddwch a’r Urdd.

Dwi ar hyn o bryd yng nghanol cwblhau fy nhraethawd hir sy’n edrych ar effaith mae’r Urdd wedi cael ar annog cenedlaetholdeb.  Mi fydd yn ddiddorol i weld y canlyniadau o ran pa mor ddylanwadol yw’r mudiad Ieuenctid yng Nghymru.

Hoffwn hefyd ddiolch i Efa Gruffudd Jones ar ran aelodau’r Urdd am yr holl waith mae wedi gwneud yn hyrwyddo’r mudiad dros y blynyddoedd diwethaf a hoffwn ddymuno pob lwc iddi yn ei swydd newydd. Hoffwn hefyd groesawu Sioned Hughes, fydd yn ymuno gyda’r Urdd fel Prif Weithredwr yn y Flwyddyn Newydd.

I orffen, diolchaf o waelod calon i’r mudiad am roi’r cyfle i mi fod yn Llywydd dros y flwyddyn ddiwethaf, mae wedi bod yn agoriad llygaid i sut mae’r mudiad yn gweithio a dwi’n gwerthfawrogi gymaint mae’r staff a'r gwirfoddolwyr yn ei wneud i’r mudiad.

Dal i ddod cyn i'm tymor fel Llywydd ddod i ben, mae gen i Cyngor yr Urdd. Pob lwc i Dan Rowbotham fel Llywydd nesaf y mudiad, dwi wedi gwirfoddoli ar nifer o achosion gydag ef ac yn siŵr y gwnaiff waith gwych!