Wedi Diweddaru -22/9/2021

Dychwelyd yn ôl yn ddiogel

Dyma ganllawiau i sicrhau ein bod yn gallu ail agor ein canghennau yn ddiogel;

Er bod cyfarfod tu fewn yn cael ei ganiatáu byddwn yn eich annog i barhau i gyfarfod tu allan os yw'r tywydd yn caniatáu.

Gweithgareddau wedi eu trefnu tu allan

 • Dim cyfyngiadau niferoedd.

Gweithgareddau wedi eu trefnu tu fewn

 • Dim cyfyngiad ar niferoedd.
 • Rhaid i bawb (11+) wisgo gorchudd wyneb os nad oes rheswm meddygol.
 • Dylai phob ffenest/drws posib fod ar agor er mwyn sicrhau llif aer.
 • Dylid ddefnyddio system unffordd os yn bosib yn yr Adeilad.
 • Dylid sicrhau fod 'Touch Points' yn cael eu glanhau yn aml.

Cyffredinol

 • Dylai pawb ddi heintio eu dwylo wrth gyrraedd y weithgaredd
 • Mae'n rhaid bod yn Aelod o'r Urdd am 2021-22
 • Rhaid i gyfarfodydd Adrannau, Uwch Adrannau ac Aelwydydd ddilyn cyngor cyfredol Llywodraeth Cymru ar gymysgu
 • Mae modd i arweinyddion dderbyn pecyn profi Covid - (LFT) am ddim drwy'r ddolen yma : Archebu Profion LFT i'r Cartref
 • Bydd angen i Arweinyddion gynnal prawf LFT cyn pob cyfarfod. Os yw'r prawf yn bositif cysylltwch a cymunedol@urdd.org ar unwaith.

 

Ail gychwyn yr Adran

Oes angen caniatâd i ail gychwyn?

Nagoes, ond cofiwch fod staff ar gael i'ch cynorthwyo.

Oes angen hyfforddiant penodol?
Bydd angen i unrhyw oedolyn sydd yn bresenol fod wedi cofrestru fel gwirfoddolwyr a derbyn hyfforddiant Covid (https://cpdonline.co.uk/course/covid-19-awareness), Gwiriad GDG (DBS) a hyfforddiant diogelwch plant.

Beth yw'r rheolau ar ymbellhau cymdeithasol?
Er nad oes rhaid yn gyfreithlon byddwn yn awgrymu i bawb gadw pellter o 2m.

Sut ydw i yn cofnodi ar gyfer 'Track and Trace'?

Defnyddiwch y ffurflen YMA

Oes modd canu fel gweithgaredd?
Mae hawl i ganu tu allan a thu fewn. Mae'n rhaid i bawb fod yn Eistedd mewn cadair sydd wedi ei leoli 2 fetr oddi wrth y person agosaf o bob ongl (2 fetr o flaen, chwith, dde a thu ol)

Oes hawl gan blant i fynychu mwy nag un adran
Oes

PPE / Offer Diogelwch

Mae'r Urdd yn gallu cynorthwyo gyda offer PPE /diheintio os nad oes cyllid digonol gan yr Adran/Aelwyd. Mae anegn i bob adran/Aelwyd sicrhau fod ganddynt

 • Hylif diheintio dwylo
 • Hylif diheintio offer
 • Cyfarpar Cymorth Cyntaf
 • Masgiau FFP2 ychwanegol
 • Gwn profi tymheredd
 • Masg FFP3 - i'w ddefnyddio os oes amheuaeth fod rhywun a Covid
 • Ffedog blastig - i'w ddefnyddio os oes amheuaeth fod rhywun a Covid
 • Visor - i'w ddefnyddio os oes amheuaeth fod rhywun a Covid

 **Cofiwch fod tim o staff ar gael i'ch cynorthwyo, nid ydych ar ben eich hun - cysylltwch a'ch swyddog lleol / cymunedol@urdd.org **