Cefnogaeth Ariannol

Mae rhoddion gan unigolion yn chwarae rôl holl bwysig i gynnal a datblygu gweithgareddau cymunedol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Boed yn gyfraniadau bach neu fawr, gallwn sicrhau eu bod yn cael eu rhoi ar waith yn eich ardal leol chi.  Gallwch hefyd wneud cyfraniadau misol.   Mantais cyfraniadau misol yw eu bod yn cynorthwyo’r broses gynllunio. 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, defnyddiwyd cyfraniadau gan unigolion er mwyn:

  • Cyflogi staff i sbarduno gweithgareddau cymunedol yn y Gymraeg
  • Gwella’r profiadau yn yr Eisteddfodau
  • Gwella’n hadnoddau
  • Llogi lleoliadau i gynnal digwyddiadau e.e. cystadlaethau chwaraeon, rimbojams a jamboris
  • Cynnig treuliau i wirfoddolwyr a chynorthwywyr
  • Cynnig gweithdai neu hyfforddiant i bobl ifanc ar themâu sy’n berthnasol iddyn nhw. 

Gallwch gyfrannu’n at waith yr Urdd drwy ddewis y ddolen 'Rhoi i’r Urdd' ar y dde neu drwy lawr lwytho’r ffurflenni rhoi.

Mae croeso i chi gysylltu â ni am sgwrs os hoffech chi gyfrannu tu hwnt i'r opsiynau yma.

Gwersyll Llangrannog yn y dyddiau cynnar
Gwersyll Llangrannog yn y dyddiau cynnar

Pam rhoi rhodd i'r Urdd?

Ers ei sefydlu yn 1922 mae’r Urdd wedi chwarae rhan hanfodol yn hyrwyddo’r iaith Gymraeg ymysg ieuenctid Cymru.

Fe wnawn hyn drwy ddarparu ystod eang o brofiadau bythgofiadwy i blant a phobl ifanc, gan rhoi cyfle iddynt ddatblygu sgiliau cymdeithasol a phersonol pwysig, a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Efallai’n bwysicach na dim, mae cymryd rhan yng ngweithgareddau’r Urdd wedi darparu cenedlaethau o bobl ifanc gyda chyfleoedd i wneud atgofion a ffrindiau oes.

Mae holl weithgareddau’r Urdd – ar lefel lleol a chenedlaethol, yn ddibynnol ar ddod o hyd i ddigon o arian ac adnoddau. 

Fel elusen gofrestredig, ni fyddai’n bosibl i ni barhau gyda’n gwaith heb gefnogaeth ariannol o ystod eang o ffynonellau, gan gynnwys grantiau llywodraeth,  tâl aelodaeth, nawdd corfforaethol, yn ogystal â rhoddion gan unigolion.